Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighet

Många gånger kan det vara svårt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, men även för barnfamiljer och äldre personer, att ta sig fram i vår gemensamma stadsmiljö. Med en miljö som är tillgänglig och användbar för personer med funktionshinder får vi även en miljö som är bättre för alla.

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder går ut på att alla ska kunna ta sig fram på egen hand. Därför är det viktigt att t.ex. kontrastmarkeringar, skyltning, och balansstöd kommer på plats och utformas på ett sådant sätt att tillgängligheten ökar för alla.

Föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och på befintliga allmänna platser finns på boverkets hemsida.

Vem har ansvaret?

Det är fastighetsägaren eller ägaren av platsen som är ansvarig för att de hinder som räknas som enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

17 kap 21 a § PBL: "I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag"

Boverket har till den nya paragrafen tagit fram föreskrifter (BFS 2003:19 HIN) som trädde i kraft 1 december, 2003. Det står i Boverkets föreskrifter: Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren".

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson