Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byggarbetare

Bygglov och anmälan för att bygga nytt, ändra eller riv

Vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad, ändring eller rivning kan du behöva skicka in en bygglovansökan eller göra en anmälan till kommunen.

Enligt Boverket kan bygg-, rivnings- och markåtgärder delas in i tre kategorier:

  • Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.
  • Åtgärder som kräver anmälan.
  • Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om vad som gäller för bygglov och anmälan.

Vad vill du bygga?

Här visar vi, steg för steg, hur det går till när du söker bygglov eller gör en anmälan. Vi förklarar hur du tar reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vad som händer från det att vi tar emot din ansökan till du har fått ditt slutbesked.

1. Planering - förbered ditt byggprojekt

Det första du behöver göra är att ta reda på om ditt byggprojekt behöver bygglov eller anmälan.

2. Ansöka - skicka in din ansökan eller anmälan

När du har tagit reda på om ditt projekt kräver bygglov eller bygganmälan så behöver du skicka in en ansökan/anmälan till bygglovsavdelningen.

Var hittar jag blanketter för ansökan och anmälan?
Sidan om hur du ansöker hittar du nedan:


Vilka handlingar ska skickas in?
Ansökningsblankett, ifylld och underskriven samt fackmannamässiga ritningar. Kolla vilka som gäller i just byggprojektet som du planerar att genomföra.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen av ärendet. Är ansökan inte komplett gör det att det tar längre tid innan du får besked i ditt ärende.

3. Handläggning - vi går igenom din ansökan eller anmälan

När din ansökan/anmälan har kommit in till oss registreras ditt ärende med ett diarienummer och lämnas till en bygginspektör som granskar ansökan/anmälan. Du kommer att få en bekräftelse på detta per post eller e-post.

Anser bygginspektören att din ansökan/anmälan inte är komplett så kommer vi att inom 3 veckor från att vi mottagit din ansökan/anmälan skicka en begäran om komplettering till dig.

Om du inte inkommer med kompletteringar
Om du inte återkommer inom svarstiden och skickar in samtliga handlingar som behövs för att ansökan ska bli komplett kommer vi att avvisa din ansökan eller ta ett beslut utifrån de handlingar som vi har fått in. Om vi avvisar ansökan enligt 9 kap. 22 § PBL tar vi ut en avgift enligt fastställd taxa för vårt arbete (756 kronor i 2020 års taxa). Du kan överklaga ett beslut om att avvisa ansökan.

När vi har fått in alla kompletteringar
Då kontrolleras att det du vill göra är godkänt med vad som är bestämt i den gällande detaljplanen och enligt plan- och bygglagen. Det är det som ligger till grund för beslutet.

Du kan återta din ansökan
Du kan återta din ansökan om du inte hinner skicka in kompletteringar i tid eller om du vill skjuta upp ditt projekt. Då ska du meddela oss skriftligt före sista svarsdatum så att vi inte tar beslut om att avvisa din ansökan.

Du skickar meddelandet på samma sätt som när du kompletterar din ansökan. Vi tar inte ut någon avgift om du återtar din ansökan i ett tidigt skede av handläggningstiden, det vill säga före vi antingen underrättar grannar om ansökan, skickar ärendet på remiss eller anmäler ärendet till byggnadsnämnden för beslut.

Hur lång tid tar det?
Handläggningstid för ett bygglov är 10 veckor, från det att din ansökan är komplett. En anmälan ska handläggas inom 4 veckor.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen förlängas en gång med högst ytterligare 10 veckor för ansökan eller 4 veckor för anmälan.

Vad kostar det?
Det är svårt att säga exakt vad kostnaden för ditt ärende blir eftersom det är många faktorer som spelar in. Ta gärna del av exempel på vad bygglov och anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning.

4. Grannehörande - vi frågar dina grannar och andra berörda

I vissa fall behöver mijö- och byggförvaltningen fråga dina grannar och andra berörda vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar om:

  • Ansökan avviker från gällande detaljplanebestämmelser eller områdesbestämmelser
  • Ansökan gäller en större åtgärd utanför detaljplanelagt område.
  • Ansökan där byggnationen placeras närmare grannfastighet än 4,5 m.

Vilka grannar som är berörda bestäms från fall till fall men i regel är det de som bor runt omkring byggobjektet. Om ingen har överklagat beslutet inom fyra veckor, får beslutet laga kraft, vilket innebär att ärendet är avgjort och kan inte längre överklagas.

5. Beslut - du får ditt beslut

Ett beslut betyder att din ansökan antingen har blivit beviljad, avslagen eller avvisad.

Beviljad: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.

Avslagen: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.

Avvisad: betyder att din ansökan inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att din ansökan inte har varit fullständig.

Hur får du ditt beslut?
När granskningen är klar skickas ett svar hem till dig per post eller e-post. Beviljade lov och förhandsbesked publiceras också i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget och ge dem möjlighet att komma in med synpunkter.

Meddelande till grannar
I samband med ett beviljat beslut skickar vi ut ett meddelande med kort information om ditt beslut till din granne. Dina grannar kan då beställa handlingar och ritningar på ditt bygge och lämna synpunkter om de önskar.

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden
De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Är ärendet avvikande och komplicerat (ex. strandskyddsdispenser och förhandsbesked), fattas beslutet av miljö- och byggnämnden, som sammanträder en gång per månad.

Om ärendet ska till miljö- och byggnämnden kommunicerar handläggaren detta med dig och du kan välja om du vill gå vidare eller inte. Du kan välja att avskriva din ansökan.

När nämnden har tagit ett beslut kommer de sökande och de som yttrat sig i ärendet att bli underrättade. De har då ett visst antal veckor på sig att eventuellt överklaga.

Överklaga ett beslut?
Du har rätt att överklaga ett beslut om bygglov eller förhandsbesked inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar eller tre veckor från att du blivit delgiven. Överklagan avgörs i Länsstyrelsen men skickas in till miljö- och byggförvaltningen först.

Vad gäller efter beslutet har fått ”laga kraft”?
Ett beslut får vanligtvis laga kraft 4 veckor efter att det har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Även om du har fått ett beviljat bygglov/anmälan där ingen har överklagat betyder det inte att du får börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

Hur länge gäller beslutet?

Bygglov, marklov, rivninglov: Ska påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga kraft.

Förhandsbesked: Gäller i två år från dagen för beslut, förutsatt att man inom dessa två år ansöker om bygglov.

Startbesked: Gäller lika länge som ett lovbeslut, det vill säga ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur komplicerad åtgärden är.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ska bland annat hjälpa dig med att ta fram ett förslag till en kontrollplan, samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och kommunens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan att för din räkning övervaka att samhällskraven uppfylls. Koppla in den kontrollansvarige på byggprojektet så tidigt som möjligt och anmäl honom/henne till kommunen i samband med att du söker bygglov.

Kontrollplan

En kontrollplan visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska kontrollera. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. Det är miljö- och byggnämndens byggnadsinspektör som fastställer kontrollplanen.

6. Tekniskt samråd - vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

När ett beslut har beviljats kallar du som sökanden till ett tekniskt samråd om det i beslutet står att det krävs ett sådant.

Ett tekniskt samråd är ett möte där du, bygginspektören och kontrollansvarig diskuterar den föreslagna kontrollplanen, projektets tekniska egenskaper och hur många arbetsplatsbesök det finns behov av, med mera. Samrådet innebär att ni går igenom det underlag som gör att miljö- och byggförvaltningen kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte, det vill säga ge ett startbesked.

När behövs inte ett tekniskt samråd?
Vid enklare åtgärder, där du bedöms kunna uppfylla ditt ansvar utan stöd från en kontrollansvarig behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

7. Startbesked - du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett skriftligt startbesked skickat till dig per post eller e-post. Startbeskedet kommer, beroende på din åtgärd, antingen efter det tekniska samrådet, efter att kompletterande tekniska handlingar har skickats in eller eller direkt tillsammans med bygglovsbeskedet.

I startbeskedet bekräftar miljö- och byggförvaltningen kontrollplanen och att åtgärden du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Bygg inte utan ett startbesked

Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång med ditt projekt. Påbörjar du innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Har du fått startbeskedet tillsammans med bygglovsbeskedet ska du alltid vänta fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

8. Arbetsplatsbesök - vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör miljö- och byggförvaltningen minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter det att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn samt inspekterar ifall arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket, även du bör medverka vid ett sådant besök.

9. Slutsamråd - vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Om du har haft ett tekniskt samråd håller vi ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

I ditt startbesked står det om du behöver ha ett slutsamråd eller inte. I vissa fall är det inte nödvändigt.

10. Slutbesked - du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller för din byggnation, och bygglovsavdelningen inte har anledning att ingripa, får du ett slutbesked. I det står det att din byggnation är godkänd och redo att tas i bruk.

Tänk på att du aldrig får använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du ändå gör det kan en byggsanktionsavgift tas ut enligt Plan- och bygglagen.

I vissa fall kan det i startbeskedet stå att det du byggt får tas i bruk innan du får slutbesked. Till exempel vid fasadändringar.

11. Faktura - du får en faktura av oss

Vi skickar en faktura för beslutet cirka en månad efter beslutet tagits. Även avslag och avvisade ansökningar debiteras. Men dessa kan debiteras ännu senare beroende på om besluten överklagas eller inte. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting.

Påverkansområden

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun illustreras i kartan nedan.

Behandling av personuppgifter

Via länken nedan kan du läsa om hur Vaggeryds kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har:

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Karlsson