Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Det krävs inget bygglov för uppförande eller byggnation av ett attefallshus inom detaljplan. Däremot måste du skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Var får ett attefallshus placeras?

Om du bygger attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Om dina grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov hos miljö- och byggförvaltningen.

Storlek på ett attefallshus

Attefallshuset måste byggas i bostadshuset omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får max vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m². Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus, tillgänglighetskraven enligt BBR kap. 3 ska uppfyllas) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Vad gäller för komplementbyggnad, 25m²:

 • max 4,0 meters nockhöjd
 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • ska placeras i omedelbar närhet av enbostadshuset
 • får inte placeras närmre fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande
 • anmälan till kommunen krävs.

 Vad gäller vid tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15m² (bruttoarea):

 • taknockshöjden får inte överstiga bostadshuset
 • anmälan till kommunen krävs.

 Vad gäller vid tillbyggnad av högst två takkupor:

 •  gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

Anmälan

Nedanstående handlingar ska skickas in vid en anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering att skickas till dig. Handläggningstiden påbörjas först när alla handlingar är godkända.

Följande handlingar ska skickas in:

 • anmälningsblankett
 • situationsplan i skala 1:500
 • plan- och fasadritningar i skala 1:100
 • teknisk beskrivning
 • förslag till kontrollplan

Om du påbörjar en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked ska en byggsanktionsavgift utdömas av kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-01

Sidansvarig:

Johan Karlsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision