Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Horshaga, kvarnen

Kulturhistoriska byggnader

En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många generationers användning av landskap och miljö är synliga, är en tillgång för både kommuninvånare och besökare. När en byggnad är utsedd som kulturhistoriskt värdefull ställs det högre krav på utformning och val av material vid underhåll och om- eller tillbyggnation.

Bygglov och kulturvård

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen.  Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  Därför kan det även behövas bygglov för små ändringar. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som länsstyrelsen har pekat ut. Samtliga dessa lagskydd och förordningar brukar allmänt kallas för k-märkning. K-märkning är alltså inte en specifik lagbunden skyddsbestämmelse.

K-märkning

K-märkning är ett allmänt samlingsbegrepp för olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Det innebär i de flesta fall att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt. I stads- och detaljplaner betecknas det som q-märkning och är kulturskydd för ett markområde eller ett byggnadsverk.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund