Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Sjövärme

Det är alltid du som sökande som har ansvaret för att din anläggning inte orsakar miljöstörningar. Detta gäller både vid installationen och under driften.

Allmänt om sjövärme

När du ska installera sjövärme placerar man en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet. Där är temperaturen något högre än i vattnet. Förutom risken att ett ankare får tag i rörslingan är det viktigt att göra övergången från land till vatten noggrant. Höst- och vårstormar samt vinterns isrörelser i strandkanten innebär alltid stora påfrestningar i strandlinjen, vilket innebär att man måste skydda sin rörslinga speciellt noggrant i denna övergång.

Ansvar

Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och det är ofta tillståndsplikt. Därför kan andra regler gälla.

Du måste försäkra dig om att anläggningen kan anläggas utan negativ inverkan på lekbottnar och dylikt. Kontakta länsstyrelsen för att kontrollera det innan du skickar in anmälan till miljönämnden.

Anläggningen kan påverka hur vattenområdet får användas. Du behöver ett skriftligt utlåtande och godkännande från alla som kan tänkas beröras av installationen - t.ex. fastighetsägare, fiskerättsinnehavare m.fl.

Om du inte äger sjön kan det behövas ett servitut för anläggningen.

Välj en så miljöanpassad köldbärarvätska som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.

Volym över 1000 liter köldbärarvätska kräver även tillstånd för brandfarlig vara (söks hos Räddningstjänst).

Att gräva i landskapet

Finns det kulturminnen, naturskydd, biotopskydd eller risk för förorenad mark i området som ska grävas gäller särskilda regler. Marken kan även omfattas av biotopskydd, ex så är odlingsrösen i jordbruksmark, alléer, våtmarkskällor i jordbruksmark samt stenmurar och åkerholmar skyddade. Undersök i sådant fall om du behöver söka dispens eller tillstånd för den åtgärden.

Vid nedgrävning av kollektorslang måste du ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar.

Du kan använda webbtjänsten www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats. för att ta reda på var ledningar går i marken.

Risker

Det finns risk för att kollektorn skadas av ankare och fiskeredskap. Sjövärme bör undvikas i känsliga och/eller skyddsvärda områden.

För bästa värmeupptagning ska kollektorslangen placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet där temperaturen är något högre än i vattnet.

Bottenförankring av slangen är mycket viktig så att den inte flyter upp med risk för påverkan vid isbildning och islossning. Slangen ska förses med tyngder och ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Övergången från mark till sjö är en känslig punkt.

Upprätta en slangkarta så att framtida grävningar kan utföras utan att anläggningen skadas.

Att upphöra med olje- eller vedeldning påverkar bostadens luftomsättning dvs ventilation och kan förutom ökad fukthalt och därmed fuktskador, indirekt bidra till förhöjda radonhalter i bostaden.

Skyltning

Anläggningen måste vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara markerat.

Skylten ska innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.

Märk gärna slangen så den syns i vattnet. Skulle slangen flyta upp syns den tydligt och eventuella påkörningsolyckor kan undvikas.

Värmepumpen ska ha en skylt som anger typ och mängd av köldmedium.

Märk även ut platsen för kollektorslangen in i huset.

Att tänka på

 • Innan arbetet påbörjas med att inrätta sjövärme måste du lämna in en skriftlig anmälan till din miljöförvaltning.
 • Invänta beslut innan arbetet påbörjas.
 • Om du installerar en värmepump utan anmälan blir du tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift.
 • Du ska göra anmälan på särskild blankett. Läs noggrant igenom informationen på blanketten.
 • Om du inte äger sjön kan det behövas servitut.
 • Inom skyddsområde för dricksvattentäkt krävs särskild försiktighet och andra regler kan gälla.
 • Till anmälan ska du bifoga ett kartutdrag som visar kollektorns läge. Lämplig skala är 1:400 eller 1:500.
 • Om du har enskilt vatten och avlopp måste dessa ritas in på kartutdraget.
 • Se till att anmälan är komplett när du skickar in den. Annars kan handläggningstiden bli onödigt lång.
 • Efter installation så får du uppmärksamma så ditt hus fortfarande har en fungerande ventilationsförmåga.
 • När en värmepumpsanläggning ska repareras eller kompletteras kan ändringen i vissa fall innebära anmälningsplikt, kontrollera med ditt miljökontor för att höra ifall ändringen kräver ny anmälan.
 • får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner från installatören
 • får en täthetsprovning av kollektorn i samband med installationen
  • får en anläggning utformad så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läcka
  • sparar tillståndshandlingar och ritningar inför en eventuell framtida överlåtelse av fastigheten
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden