Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Blomma

Naturreservat och Store Mosse nationalpark

I Vaggeryds kommun finns en nationalpark, Store Mosse, samt tio naturreservat som är väl värda att besöka. Naturreservat finns för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Store Mosse nationalpark

Store Mosse är Sydsveriges största myrområde som ligger i Värnamo, Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Beteckningen myrhav är ingen överdrift – det är imponerande vidder, som för tankarna till fjällvärlden.

Naturreservat

Brokullen

Naturreservatet Brokullen är en mosse som ligger i utkanten av nationalparken Store Mosse. Reservatet bildades för att utöka skyddet av de stora myrområden som finns i nationalparken.

Gärahovs storäng

Gärahovs storäng är skyddad för att bevara den biologiska mångfalden i det gamla småländska jordbrukslandskapet. Reservatet är en av länets finaste och artrikaste ängar.

Hatten

Naturreservatet Hatten ligger strax öster om Svenarum i Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Naturreservatet är ett stort och varierat skogsområde. Det är främst gammal granskog som dominerar med inslag av tall på höjderna och lövträd i vissa delar.

Lilla Kungsbacken

Naturreservatet Lilla Kungsbacken är en myrholme bevuxen med gammal naturskog av tall och gran. Området är småkuperat och inhyser många känsliga arter av framför allt lavar och insekter.

Lyngemadssjön

Runt Lyngemadssjön kan du uppleva en spännande och mycket varierad natur med flerhundraårig skog, bergbranter, myrmark och en grotta. Miljön i reservatet ger många ovanliga fåglar, mossor och lavar möjlighet att leva här. Om du har riktig tur kanske du får en glimt av uttern i Hästgångsån.

Långö Mosse och Svanasjön

Långö Mosse är en avlång mosse som angränsar till Store Mosse nationalpark i söder och Österån i norr och är en del av Store Mosse myrkomplex. Tillsammans med nationalparken bildas ett stort vildmarksområde med ett spännande växt- och djurliv.

Mässeberg

Mässebergs naturreservat är en trolsk och bitvis svårframkomlig skog. Berg och stenblock sätter sin prägel på naturen.

Tjurhults mosse

Tjurhults mosse är ett flackt våtmarksområde med varierad sumpskog. Det växer främst lövträd i mitten av reservatet och barrträd i nordväst och sydost. Det rinner en bäck genom reservatet som mynnar ut i sjön Eckern. Stora delar av reservatet är mycket blött och svårtillgängligt.

Östermoskogen

Östermoskogen ligger inom promenadavstånd från Vaggeryds centrum och är ett populärt friluftsområde som besöks för promenader, svamp- och bärplockning. Östermoskogens naturreservat förvaltas av Vaggeryds kommun.

Stensjökvarnskogen

Stensjökvarnskogen ligger norr om Långserum, cirka 7 km från Svenarums kyrka och 8 km rakt öster om Hok. Härhittar du många sällsynta arbter som lever i symbios med granar som är närmare 120 år gamla. Landskapet är kuperat med åsryggar och branter.

Ovanstående texter är hämtade från Länsstyrelsen i Jönköpings Län.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell