Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggerydssurret – fokus på våra surrande pollinatörer

Vaggerydssurret är en temavecka då Vaggeryds kommun lyfter våra vilda pollinatörer lite extra. Under våren 2023 förvandlades torget i Skillingaryd till ett grönare torg där besökare kunde lära sig mer om blommor, bin och pollinering. I år kommer Vaggerydssurret till Vaggeryds torg, samt även utställning och teater i Magasinet utmed järnvägen. Den 21-24 maj 2024 kommer torget att fyllas av blommor, bin och fjärilar. I programmet ser du vilka aktiviteter som anordnas, som allmänheten kan ta del av.

Vaggerydssurret är en av kommunens satsningar på att stärka livsmiljöer och bostäder för vilda pollinatörer. Ju fler som har kunskap om pollinatörer desto bättre kan vi hjälpa pollinatörerna tillsammans.

Program 2024

Under veckan kommer det att hållas lektioner för förbokade skolor, fritidshem och förskolor.

Onsdag 22/5:

Klockan 16-18 "Vaggerydssurret" på Vaggeryds torg. Kom och lär dig mer om pollinatörer, viktiga växter och biologisk mångfald. Affisch Vaggerydssurret.

  • Klockan 17.00 "Hurra, ett bi!", ett sjungade, surrande äventyr om våra vänner bina med Wihkingarna & Pi. Plats: Magasinet, Vaggeryd. Gratis! Ingen förbokning krävs. Affisch "Hurra, ett bi!" Pdf, 5.5 MB.

Torsdag 23/5:

  • Klockan 17-19 "Vildare trädgård", en tipskväll för dig som vill öka den biologiska mångfalden i din trädgård. Plats: Gamla vattentorstomten, Skillingaryd (korsningen Hembygdsgatan-Västra Vasagatan. Affisch naturskyddsföreningen i Vaggeryd

Pollinering

Pollinering innebär att pollinatörer, så som vildbin, humlor och andra insekter överför pollen mellan blommor så att växter kan befruktas och fortplantas. Pollineringen är en av våra viktigaste ekosystemtjänster eftersom det bidrar till att vi kan äta frukt och grönsaker. Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är beroende av insektspollinering. I Sverige är det framförallt grönsaks-, frukt- och bärodling samt odling av raps, rybs, åkerböna och klöverfrö som är beroende av insektspollinering.

Vilda pollinatörer

Det finns cirka 3000 vilda pollinerande insektsarter i Sverige. Det vanligaste pollinatörerna är bin och humlor men även andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar är viktiga pollinatörer. I Sverige finns cirka 270 arter av vildbin varav en tredjedel är hotade.

Pollinatörerna är hotade

Hoten mot de vilda pollinatörerna är flera. Ett av hoten är att landskapet har förändrats där mängden blommor och lämpliga livsmiljöer har minskat. Pollinatörerna får svårare att hitta föda och boplatser. Avstånden mellan lämpliga miljöer för insekterna har blivit större vilket gör att de blir isolerade och har svårare att sprida sig. Ett annat hot mot de vilda pollinatörerna är användningen av växtskyddsmedel samt förekomsten av invasiva arter som konkurrerar ut lokala arter. Klimatförändringarna drabbar även pollinatörerna då vegetationszoner förskjuts norrut vilket kan ge ändrade konkurrensförhållande som följd. Vilda pollinatörer kan också påverkas av ljusföroreningar från gatlampor och utebelysningar. Pollinatörerna kan dröja sig kvar vid kring lamporna och deras normala beteenden som födosök, parning och äggläggning minskar.

Hjälp våra pollinatörer

De vilda pollinatörerna kräver en variation av miljöer i landskapet för att överleva. De behöver en mångfald av blommor för att överleva, friland sandig mark, död ved, småvatten och stenmiljöer. Vi kan alla hjälpas åt för att hjälpa pollinatörerna. Det här kan du som privatperson göra:

  • Låt delar av gräsmattan blomma upp genom att inte klippa den.
  • Förhindra spridning av invasiva främmande arter. De kan konkurrera ut naturligt förekommande arter och förändra samspelet mellan växter och djur på ett negativt sätt.
  • Undvik bekämpningsmedel som kan ha en direkt skadlig effekt på pollinatörerna. Pollinatörerna kan också ta skada om de kommer i kontakt med besprutade växtdelar.
  • Plantera gärna blommande träd och buskar i din trädgård.
  • Bygg ett insektshotell. Vildbina behöver hål i olika storlekar att bo i. Du kan borra 10-15 centimeter djupa hål som är mellan 3-12 millimeter stora i olika träbitar och hänga upp väderskyddat så kommer det snart flytta in bin.

Vad gör Vaggeryds kommun?

Vaggeryds kommun arbetar på olika sätt med att stärka miljöer för vilda pollinatörer. I Vaggeryds kommuns miljöprogram 2022-2025 som är beslutat av kommunfullmäktige finns det mål om att kommunen ska stärka och gynna miljöer för vilda pollinatörer.

  • Under 2021 fick alla parkarbetare i kommen en utbildning i ekosystemtjänster, grön infrastruktur och hur vi kan sköta våra gräsmarker med fokus på biologisk mångfald. En del av kommunens gräsytor har fått blomma upp istället för att klippas vilket ger större förutsättningar för pollinatörerna att hitta mat.
  • Under 2021-2023 har arbetet påbörjats med att stärka olika gräsmarker som pekats ut som strategiska platser i kommunens grönstrukturplan. Gräsmarker kommer att röjas från igenväxande sly och plantering av blommor och ängsfröer kommer att ske. På olika ställen i kommunen kommer det också att sättas upp fler mulmholkar samt insektshotell för att skapa bostäder till våra vilda pollinatörer.

Samarbetsprojekt

Vaggerydssurret är samarbetsprojekt som arrangeras av biblioteken i Vaggeryds kommun, Remida, tekniska kontoret, barn- och utbildningsförvaltningen, Naturskyddsföreningen och kommunledningskontoret

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lina Larsson