Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Grästrimmning

Skötsel av kommunala grönområden

De kommunala grönområdena och parkerna ska ge en grön, levande och attraktiv boende- och rekreationsmiljö för kommunens alla invånare och besökare. Kommunens detaljplaner och budget styr vilken nivå skötseln ska genomföras på beroende på vilken typ av mark det är.

Den kommunala marken inom våra tätorter är till för alla, inte någon enskild. Därför är det inte tillåtet för den enskilde att använda kommunal mark som upplagsplats för bilar, husvagnar, studsmattor, ved, komposter etc. Det klassas som nedskräpning och kan polisanmälas.

Tekniska kontorets parkavdelning planerar, sköter och underhåller alla kommunens skogar, grönområden, gräsytor, lekplatser, planteringar, gatuträd och parkträd med mera.

Olika värden och intressen vägs mot varandra i de skötselplaner som finns. Även i det dagliga arbetet  måste olika avvägningar göras mellan till exempel sol eller skugga. Lagar och riktlinjer ska följas. Det kan till exempel vara regler för strandskydd, miljömål eller skydd för biologisk värdefull natur.

Ambitionen med skötseln av kommunens mark beror bland annat på vilken typ av mark det är:

  • Gatu- och trafikområden
  • Vistelseplatser (lekplatser, parker, torg etc.)
  • Tomtmark (för försäljning)
  • Skogsmark

Gatu- och trafikområden samt vistelseplatser

Parkavdelningens största arbetsinsats läggs på kommunens så kallade vistelseplatser. Omkring 33 hektar gräsytor klipps regelbundet under sommaren. 41 hektar gräsytor klipps i mindre grad dels kring gatu- och trafikområden för att vi inte vistas där och dels på platser där vi kan gynna den biologiska mångfalden.

Utöver gräsytorna sköter parkavdelningen om planteringar och utsmyckningar på torg och allmän platsmark samt ett tjugotal lekplatser.

Tomtmark och skogar

Kommunen äger tomtmark för att sälja till den som vill bygga ett eget småhus. Innan marken säljs underhålls marken sparsamt för att inte belasta blivande ägare eller kommuninvånare med onödiga kostnader. 

Skogsmark som kommunen äger (alltifrån Östermoskogens naturreservat, skog inom exploateringsområdena till de mindre skogsområdena inom tätorterna) förvaltas enligt en grön skogsbruksplan, så kallad Pefc-certifiering för uthålligt skogsbruk.

Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt att viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

  • Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning.
  • Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön.
  • Skogsbruket ska ta sociala hänsyn.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hans Göransson