Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-29 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-29

Vy med parkbänk över kvarndammen i Vaggeryd

Skötsel av kommunens mark och grönområden

Tekniska kontoret får ofta frågor och synpunkter på hur den kommunala marken sköts om. Liksom andra kommuner äger Vaggeryds kommun en hel del mark i den egna kommunens tätorter. Marken används på flera olika sätt, men det huvudsakliga syftet är att se till det allmänna intresset i kommunen.

Vaggeryds kommun köper in mark för att förse invånare och företag med tomtmark, för att tillgodose invånare och besökare med allmän platsmark och grönområden, och för att ge plats åt den så kallade grå infrastrukturen i form av gator, vägar samt gång- och cykelvägar. Den grå infrastrukturen omfattar många gånger även vatten- och avloppsledningar, samt el-, tele-, fiber- och fjärrvärmeledningar.

Den kommunala mark som tillhör den gröna infrastrukturen i form av gräsytor, planteringar och skog har det övergripande syftet att vara till för alla kommunens invånare. Den ska skapa flera olika mervärden och ”ekosystemtjänster” i samhället. Grönytorna som angränsar till din tomt är inte bara till för dig utan även för dina grannar och andra invånare på orten! Grönytornas mervärden handlar också om att träd och annan växtlighet:

  • hindrar jord från att erodera,
  • minskar risken för översvämningar både i mark och fastigheter,
  • skyddar mot trafik- och industribuller,
  • skyddar mot skadlig strålning från solen,
  • ger oss frisk luft att andas,
  • skapar livsmiljöer för många djur.

Till detta hör också att den gröna infrastrukturen ”lever sitt egna liv” och mår bäst av att ”få sköta sig självt”. Olika typer av växlighet kräver olika förutsättningar som vi människor inte alltid kan påverka eller återskapa. Grönområdena ger oss människor oändliga möjligheter till hälsa och rekreation som vi måste vårda för framtida generationer.

Skötsel av kommunal mark

Kommunens mål med skötseln av den gröna infrastrukturen är att hitta en balans mellan de olika intressena som finns. Skötselplanerna utgår från de lagar, riktlinjer, miljömål med mera som finns i Sverige och i Vaggeryds kommun. Det kan till exempel vara strandskyddsregler, miljökvalitetsmål eller skydd för biologisk värdefull natur, men också kommunens egna översiktsplaner och miljöprogram. Planerna utgår i grunden från fastställda detaljplaner där typ av mark anges. Skötselnivåerna är också beroende av de ekonomiska medel som fastställs av kommunfullmäktige varje år. Så kallad produktionsskog ska ”bära sina egna kostnader”. Skötselplaner för marken uppdateras kontinuerligt och tekniska kontoret ser över marken kontinuerligt utifrån de ekonomiska ramar som getts för denna verksamhet.

Konsekvensen av detta är att tekniska kontoret generellt är restriktiv till att fälla träd i kommunens gröna infrastruktur. I första hand är det trädets skick som avgör om det ska tas ned eller inte. Att pinnar/löv/barr från träd på kommunal mark blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för parabolantenner eller solen är inte att anse som tillräckliga skäl för att ta ned träd på kommunal mark. Och ett friskt träd är inte en säkerhetsrisk! Ser du dock ett träd som har skadats eller är i mycket dålig kondition och utgör en fara för människor ska du höra av dig till tekniska kontoret!

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-29

Sidansvarig:

Hans Göransson