Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera, Skillingaryds tätort

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra förtätning av bostäder i Skillingaryds tätort på fastigheten Smultronet 2 med flera. Detaljplanen möjliggör även fastighetsreglering för att aktualisera befintligt läge för fastigheterna inom planområdet.

Status:

Denna detaljplan har fått Laga kraft 2023-02-15.

Statusen beskriver i vilket steg detaljplanen befinner sig i enligt planprocessen.

Karta över området.

Aktuella handlingar

Detaljplanen fick laga kraft 2023-02-15. Det betyder att detaljplanen nu är gällande.

Nedan finns plankarta och planbeskrivning med lagakraftdatum.

Tidigare handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-05-19 § 104 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Smultronet 2 med flera.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-03-24 § 57 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd. Planförslaget har varit utställd på samråd perioden 2021-04-06 t.o.m. 2021-05-14.

Samrådshandlingar


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2022-06-15 § 132 att godkänna samrådsredogörelsen och granskningshandlingarna samt att ställa ut planförslaget för granskning. Planförslaget har varit utställd för granskning perioden 2022-06-29 t.o.m. 2022-09-05.

Granskningshandlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vaggeryds kommun godkände 2022-12-14 granskningsutlåtandet tillhörande detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera i Skillingaryds tätort. I granskningsutlåtandet redovisas och bemöts synpunkter som inkommit under granskningen.

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun antog 2023-01-11 § 7 förslaget till ny detaljplan för fastigheten Smultronet 2 med flera i Skillinagryds tätort.

Antagandehandlingar

Nedan finns de antagandehandlingar som hör detaljplanen till.

Detaljplanen börjar gälla först när den får laga kraft.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Viktorija Ackar