Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Inledning

Vaggeryds kommun ligger i nordvästra delen av Småland och har 14 746 invånare. Kommunen har en levande landsbygd med en del mindre tätorter och två större centralorter; Vaggeryd och Skillingaryd Kommunen har en landareal på ca 830 km².

Vaggeryds kommun är en skogskommun som präglas av barrskog och myr, i vissa stråk blandat med öppen odlingsmark. Terrängen i kommunen varierar kraftigt. Mellan dalgångarna och mot kommunens gränsområden förekommer höglänt terräng, med höjder över 350 meter över vattenytan. Lagandalen med dess flacka sandavlagringar i söder utgör kommunens lägsta partier. Kommunens ledord är ”där hjulen alltid snurrar” och syftar till den starka företagsamhet och industrikultur som finns i kommunen.

Grundläggande fakta

Folkmängd: 14 746 (2021-12-31)
Landareal: Cirka 830 kvadratkilometer
Centralorter: Vaggeryd (cirka 5500 invånare), Skillingaryd (cirka 4000 invånare)
Tätorter: Hok, Klevshult, bland övriga orter

Befolkning i skolupptagningsområde (2021-12-31):

 • Vaggeryd: 6019
 • Skillingaryd: 4682
 • Hoks: 832
 • Klevshult:774
 • Bondstorp: 465
 • Åker: 646
 • Svenarum: 473
 • Byarum: 844
Kommunbildning:År 1971 bildades Vaggeryds kommun genom sammanslagning Vaggeryds och Skillingaryds köpingar, Svenarums församling samt Klevshults kommun.

Så här kan du delta i samrådet

Översiktsplan för Vaggeryds kommun, samrådshandling 2022 finns tillgänglig för samråd under perioden 10 juni till 30 september 2022. Översiktsplanen finns att ta del av på kommunens samtliga bibliotek, på kommunens webbplats, vaggeryds.se/oversiktsplan samt teaterfoajén Skillingehus. Fram till 30 september kan du lämna dina synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas in skriftligt och ditt namn och din adress ska framgå.

Det här är en översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och som antas av kommunfullmäktige. En översiktsplan ska ange en långsiktig och övergripande utvecklingsinriktning såväl som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Därtill ska planen också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fortfarande vägledande och av stor betydelse för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Översiktsplanen är ett instrument för dialog mellan stat och kommun angående de allmänna intressenas innebörd, avgränsning och tillgodoseende. Den ska synliggöra hur samhällsplaneringen samordnas med nationella och regionala mål och hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormer. Den ska också redogöra för hur kommunen förhåller sig till det anspråk som staten gör via utpekanden av riksintressen. Till sist innehåller översiktsplanen även en redovisning av de konsekvenser som förslaget kan förväntas ge upphov till.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang och förankras bland medborgarna under processens gång. Det är väsentligt att kommunen ser över översiktsplanen vart fjärde år, så att den hålls aktuell.

Den nya översiktsplanen för Vaggeryds kommun planeras att antas av kommunfullmäktige under år 2023. Den nya översiktsplanen sätter ramarna för kommunens utveckling med fokus på hållbar översiktsplan med delaktighet och användbarhet. I takt med att olika initiativ tas, utvecklingsprojekt genomförs, planeringsförutsättningar förändras och omvärlden utvecklas, behöver också den översiktliga planeringen utvecklas därefter. Genom framtagandet av planeringsstrategier, arbete med olika förstudier och uppföljning av översiktsplanen, är det möjligt att uppdatera översiktsplanen löpande så att utvecklingsinriktning och planerad mark- och vattenanvändning är aktuell utifrån

En översiktsplan med hållbar samhällsutveckling i fokus

Hållbar samhällsplanering och dess innebörd har diskuterats vid olika tillfällen av kommunens demokratiskt valda politiker. Detta presenteras i kommunens Strategiska hållbarhets- och utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet är en förklaring till vad Vaggeryds kommuns övergripande mål för hållbar
utveckling står för, och det är också ett förtydligande av kommunens lokala ansvar och bidrag till de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

För Vaggeryds kommun handlar målen om att kunna utveckla vårt samhälle på ett sätt som säkerställer att vi även i framtiden har hälsosam luft, drickbart vatten, ett fungerande ekosystem, klimatsmart nergiproduktion och en god infrastruktur. Det handlar också om att ha beredskap inför olika former av extrema väderhändelser. De handlar om att skapa förutsättningar för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Att skapa förutsättningar för att kunna försörja sig och ha rätt att bestämma över sitt eget liv, och vid behov finnas till för de som inte klarar sig på egen hand.

Hållbarhetsanalys av föreslagna markområden i Vaggeryds kommuns översiktsplan

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en testmodell för att arbeta med konsekvensbedömning inför att presentera beslutsunderlag till politiker för att underlätta dialog kring olika alternativ till prioritering. SKR menar att det beroende på förslag till åtgärd ibland kan finnas skäl för att göra en förenklad konsekvensanalys och ibland en mer omfattande. I modellen sätts samhällsperspektivet och verksamhetsperspektivet i samma bild och balanseras med och mot varandra i konsekvenser på kort och lång sikt.

Vaggeryds kommun har under en period testat och utvecklat modellen genom att sätta in kommunens övergripande lokala mål för hållbar utveckling samt målen för organisationens hushållning med ekonomiska, ekologiska och sociala resurser. Ett projekt (utvecklingsområde) bedöms således utifrån vilka risker som finns med hänsyn till de politiska målen och delmålen, beroende på val av åtgärd. Detta ger en snabb visuell bild i färg där det syns var det exempelvis lyser rött på kort sikt och grönt på längre sikt. Detta kan ge ett förenklat underlag inför att diskutera viljan att ta vissa risker, förtydliga osäkra områden samt belysa målkonflikter.

Under arbetet med modellen har det också visat sig vara ett bra sätt för sakkunniga att lyfta fakta på ett samlat sätt, och skapa lyhördhet gentemot varandra i respektive expertisområde. Samarbetet mellan olika förvaltningar och expertisområden har i och med modellen som plattform förbättrats.

Översiktsplanens syfte och verkan

Syftet med en översiktsplan är att förmedla en övergripande helhetsbild och redovisa den planerade
markanvändningen så att det tydligt framgår var någonstans kommunen tagit ställning till att bevara, utveckla eller ändra mark-och vattenanvändningen. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle som säkerställer att Vaggeryds kommun fortsatt förblir vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på, för nuvarande invånare såväl som för våra framtida generationer.

En ny kommuntäckande översiktsplan

Vaggeryds kommun har i samband med tidigare översiktsplan arbetat med framtagandet av fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och förstudier inför detaljplanering. Detta i form tematiska underlag, områdesvisa planer för utbyggnadsområden samt planeringsunderlag i from av Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun.

Framtagandet av en ny översiktsplan upphäver den översiktsplan och de fördjupningar av översiktsplanen som antagits tidigare. För kommunen finns det fyra tematiska tillägg vad gäller översiktsplanen, för dessa ska följande gälla:

 • Vindbruksplan för Vaggeryds kommun, Laga Kraft 2019-05-28, ska fortsätta gälla till dess att en ny plan finns antagen.
 • LIS-plan för Vaggeryds kommun, Laga kraft 2015-10-27 ska fortsätta gälla.

Följande tematiska tillägg utgår, då de är verkställda och/eller ersatts av inriktningar i kommunens Grönstrukturplan:

 • Grönplan för Skillingaryd antagen 2005-10-24
 • Grönplan för Vaggeryd antagen 2008-10-09

Andra juridiskt bindande planinstrument, såsom områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner gäller fortsatt i enlighet med gällande lagstiftning. Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner som exempelvis grönstrukturplan, planprogram, policydokument och riktlinjer, har till viss del arbetats in i översiktsplanen men ska användas
som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändningen, är det översiktsplanen som gäller.

Översiktsplanens delar

En översiktsplan ska kunna läsas, förstås och användas av många olika målgrupper. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att underlätta tillämpningen och öka förståelsen för kommunens bedömningar. Vaggeryds kommuns översiktsplan består, utöver denna inledning, av ytterligare 3 delkapitel samt miljökonsekvensbeskrivningen. Alla delar används för att ge en sammanvägd helhet.

Utvecklingsinriktningen

Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens långsiktiga intentioner och de viktigaste strategiska sambanden avseende de tre grundläggande strukturerna för bebyggelse, kommunikationer samt natur- och friluftsliv. Kapitlet tydliggör Vaggeryds kommuns prioriteringar och ställningstaganden för vilka utvecklingsinsatser som dessa strukturer behöver genomgå för att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling. Den övergripande utvecklingsstrategin är särskilt viktig för det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplanen. Utvecklingsinriktningen ska vara vägledande för
kommunen under lång tid.

Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändningen redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden på en detaljerad nivå i syfte att framtida planläggning ska främja en ändamålsenlig struktur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad mark- och vattenanvändning.
Vaggeryds kommuns översiktsplan synliggör hur vi ska använda våra mark- och vattenområden under kommande år.


Riksintresse, LIS och andra värden

Riksintressen redovisar vilka nationellt betydelsefulla områden som finns inom kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden. LIS och andra värden pekar ut områden med särskilda kvalitéer eller andra förhållanden som bör beaktas vid exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning. För varje område anges vilken typ av värde som finns eller vilken hänsyn som bör tas.


Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning är en del av den strategiska miljöbedömningen som ingår i framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. I det här kapitlet
redovisar därmed kommunen bedömningen av den påverkan på hållbarhetsaspekterna som planens genomförande kan få.

Vaggeryds kommuns Hållbarhetsanalys för ny översiktsplan är en viktig utgångspunkt i den miljökonsekvensbeskrivning som är upprättad i samband med framtagandet av ny översiktsplan. Analysen är ett underlag som används i diskussioner vad gäller viljan att ta vissa risker, förtydliga osäkra områden samt belysa målkonflikter.

Så här läser du planförslaget

Översiktsplanen redovisa den planerade markanvändningen så att det tydligt framgår var någonstans kommunen tagit ställning till att bevara pågående markanvändning eller områden som föreslås att utveckla eller ändra mark-och vattenanvändningen. Därtill redovisar den översiktligt även olika ställningstaganden och aspekter att ta hänsyn till vid utveckling och bevarande. Där det inom översiktsplanen inte förekommer några aktiva ställningstaganden gäller den markanvändning som
pågår.

Översiktsplanen är inget genomförandeverktyg. Att områden finns utpekade som till exempel utbyggnadsområden för verksamheter i översiktsplanen, innebär att kommunen anser att inriktningen för framtida utveckling ska vara verksamheter. Om och när det förverkligas genom detaljplaneläggning och byggnation, styrs i de allra flesta fall av den eller de som äger marken. Utgångspunkten är att Vaggeryds kommun inte bör tillåta bygglov och planförfrågningar som inte överensstämmer med, eller försvårar en utveckling av, den viljeinriktning som finns i översiktsplanen.

Eftersom konkurrensen om mark är större i tätorterna än på landsbygden behövs det en tydligare helhetsbild av planerad markanvändning i tätorterna än i kommunen som helhet. Av den här anledningen innehåller markanvändningskartan över tätorterna utbyggnadsområden, gröna stråk med mera. De markerade utbyggnadsområdena synliggör vilka områden som Vaggeryds kommun anser vara särskilt lämpliga att bebygga och en beskrivning av viljeinriktning ges för respektive
utbyggnadsområde. Det kan i somliga fall även vara möjligt att bebygga andra platser, om det är förenligt med översiktsplanens övriga ställningstaganden.

Digital plattform

Vaggeryds kommuns översiktsplan består dels av en webbsidan och dels ett skriftligt uvuddokument (PDF). Webbsidan är en digital miljö som ska underlätta arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell så att den kan ligga till grund för en samordnad strategisk planering för hela
kommunen. Det gör också att den alltid finns tillgänglig för användaren. Innehållet är detsamma i båda delarna men på kommunens webbplats finns översiktsplanens kartunderlag som en webbapplikationen istället för utvalda strukturbilder. Till huvuddokumentet och på webbsidan finns tillhörande planeringsunderlag, underlagsrapporter samt tematiska tillägg.

Digitalt kartverktyg

Kartverktyget för översiktsplanen utgörs av fyra kartor:

 • en översiktlig utvecklingsinriktningskarta
 • en mark och vattenanvändningskarta
 • en karta med riksintressen, LIS och andra värden
 • en underlagskarta.

De tre förstnämnda kartorna visar kommunens viljeinriktning för hur Vaggeryds kommun ska utvecklas avseende mark- och vattenanvändning. Underlagskartan redovisar geografiska underlag från myndigheter och separat framtagna undersökningar, inventeringar och sammanställningar.
Webbkartan och kartunderlaget, med dess utbyggnadsområden och vägdragningar, är ungefärliga
och utreds mer noggrant i ett senare skede. Skyddszoner är inte redovisade i kartan och nya bostäder behöver hålla tillräckligt avstånd från utbyggnadsområden för verksamheter och andra anläggningar som kan bli störande.

Vaggeryds kommuns vision, värdegrund och övergripande mål

Vision 2030

Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen
smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Värdegrund

Vår värdegrund hämtas från visionen och beskriver vårt förhållningssätt i arbetet och gentemot människor vi möter:

 • Tanke och omtanke
 • Idéer blir verklighet
 • Alla har betydelse

Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

 • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
 • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
 • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
 • som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FNs 17 globala mål inom Agenda2030. Alla verksamheter bidrar till samtliga fyra mål som förtydligas genom ett strategiskt utvecklings och hållbarhetsprogram.

Mål 1

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd. Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser. Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Mål 2

Vaggeryds kommun ska vara en plats med en hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet Ett gott företagsklimat, en varierad arbetsmarknad och ett lärande med hög kvalitet leder till ökat företagande, fler arbetstillfällen i vår kommun och inga invånare i utanförskap eller fattigdom. Detta innebär en hög grad av egenförsörjning och en positiv utveckling
av antal och typ av arbetstillfällen samt en bra kompetensförsörjning och ett livslångt lärande. Det ska finnas goda möjligheter att utbilda sig, arbeta och driva företag för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun.

Mål 3

Vaggeryds kommun ska vara en plats med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv – för en god hälsa. En hög kunskaps och bildningsnivå samt ett varierat utbud och platser för fritids och kulturaktiviteter för alla är en förutsättning för en jämlik hälsa hos våra invånare. För att en jämlik hälsa ska uppnås behövs goda levnadsvillkor och levnadsvanor och en jämlik och förebyggande hälso- och sjukvård. Det ska vara ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter för de som bor, lever
och verkar i Vaggeryds kommun, i alla åldrar, och folkhälsan ska vara god.

Mål 4

Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka. Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen
inkluderande och attraktiv för alla. Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Nationella och regionala mål, kommunens planer och program

Enligt plan- och bygglagen, 3 kap 5 § ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen i den fysiska
planeringen tänker ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Den översiktliga planeringen bör även beakta kommunens egna mål, planer, program och liknande dokument.
Vaggeryds kommuns översiktsplan har utgångspunkt från samma mål som kommunfullmäktiges fyra lokala hållbarhetsmål, med störst fokus på lokalt mål 1.

Lokalt mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Målet innebär att Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att
kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Nationella mål

De nationella målen för planeringen anges i budgetpropositionen som regeringen lämnar till riksdagen.

Boverket gjorde 2011 en sammanställning av de då aktuella nationella målen som kunde anses ha koppling till fysisk samhällsplanering. Sammanställningen uppdaterades sedan under 2015 och under 2020. En länk till den senaste sammanställningen hittar du på PBL kunskapsbanken under Relaterad information.

Nationella mål är de som beslutats av riksdag, regering eller centrala statliga myndigheter. De är främst avsedda för styrningen och är mer eller mindre liktydiga med plan- och bygglagens portalparagraf och många av bestämmelserna i framför allt lagens andra kapitel om allmänna intressen som ska beaktas i fysisk planering och byggande.

Planförslaget har begränsats till sådana nationella mål som riktas direkt till den fysiska planeringen.

De nationella mål som bedöms mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen
 • Miljömålen, inklusive klimatmålen
 • Friluftsmålen
 • Folkhälsopolitiska mål (ett övergripande mål och åtta målområden)
 • Barnkonventionen
 • Mål för transportpolitiken
 • Sveriges energi- och klimatmål (inklusive energipolitiska mål för vindkraft)
 • Nationell plan för transportsystemet 2018–2029
 • Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2021-2030

Regionala mål

Samverkan med omlandet är en förutsättning för en välfungerande och stark kommun. Det kan handla om samverkan med bland annat grannkommunerna, myndigheter och näringslivet.

Vaggeryds kommun ingår samverkan med Regionförbundet Jönköpings län – Region Jönköping, Arbetsmarknadsregion Jönköping, GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) Entreprenörsregionen, Leader Västra Småland.

Samverkan och delaktighet i de regionala samverkansgrupperna är en viktig del för att föra kommunens ambitioner vidare i regionen och ta del av grannkommunernas utvecklingstankar eller deras problematik. Samverkan kan ske i ganska fasta konstellationer och det kan också handla om lösare nätverk för dagsaktuella frågor. Kommunikationer och kollektivtrafik är en viktig fråga för Vaggeryds kommun i de regionala samverkansgrupperna. Även renhållning, energiproduktion, vattenkvalitet, livsmedelsstrategi samt krisberedskap är viktiga och aktuella ämnen där samverkan på olika sätt sker.

De regionala mål och strategier kommunen bedömer mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Jönköpings län2020-2035, antagen av regionstyrelsen.
 • Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029, fastställd av regionfullmäktige.
 • Regional livsmedelsstrategi beslutad av regionfullmäktige i Jönköpings län 2018.
 • Regional vattenförsörjningsplan, 2015, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Åtgärdsplan för vatten, 2017, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015- 2020 Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Grön handlingsplan Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Planeringsunderlag Jordbruksmarkens framtid, LRF, Jönköpings kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings läns museum.
 • Förslag på prioriterad samhällsutmaning och insatsområden 2022–2024, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kommunala strategier, planer och program

De kommunala strategier, planer och program som kommunen bedömer mest relevanta för översiktsplaneringen är:

 • Strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram för Vaggeryds kommun. (2020)
 • Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun (2020)
 • Miljöprogram 2022-2025 (2021)
 • Bostadsförsörjningsprogram för Vaggeryds kommun (2021)
 • Dagvattenstrategi för Vaggeryds kommun (2019)
 • Vattenförsörjningsplan för Vaggeryds kommun
 • Vatten-och avloppsplan Vaggeryds kommun
 • Gång-och cykelplan för Vaggeryds kommun (2020)
 • Lokalförsörjningsplan
 • Kulturmiljöprogram för Vaggeryds kommun.

Medborgardialog - framtid och utveckling i Vaggeryds kommun

– Vi bygger framtiden tillsammans med våra företag, föreningar och invånare! Under dialogerna har vi fått möjlighet att träffa många kreativa invånare och vi har fått en bild av vad de tycker är viktigt inom respektive område. Underlaget är en viktig del i hur vi planerar för framtiden, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med översiktsplanen inleddes med en omfattande medborgardialog, dialogturnén Framtid och utveckling i Vaggeryds kommun. Dialogturnén genomfördes i kommunens åtta delområden samt en för Tofteryd med omnejd. Delområdena är kommunens upptagningsområde för skolverksamhet. I samband med dialogen i Skillingaryd genomfördes även en anpassad dialog i
samarbete med Arbetsmarknadsenheten för nyanlända invånare i Vaggeryds kommun.

Dialogerna har annonserats i lokaltidningar samt på kommunens hemsida och sociala medier. Inför dialogerna kontaktades nyckelpersoner personligen för att bjudas in och för att sprida information om kvällarna till andra boende i området. Dialogen har genomförts i kommunens regi där tjänstemän och politiker tillsammans bjudit in och genomfört möten med de som bor, lever och
verkar i delområdet. I Vaggeryd och Skillingaryd skedde en variant av digitalt/fysiskt möte riktade till inbjudna målgrupper som representerade en bredd av kommunens olika invånare. Intresset av att medverka har varit stor i alla delområden med en bred representation från kommunen alla invånare. Totalt genomfördes nio dialoger, där syftet var att ta reda på hur kommunen tillsammans med föreningar, företagare och medborgare kan skapa bra förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Barnperspektiv

Inför varje dialog ombads elever från årskurs F-3 att måla vykort över sin bild av områdets framtid. Genom barnens idéer konkretiserade på vykort och anpassade dialoger efter barnens möjligheter att delta har kommunen arbetat för att involvera barn i översiktsplaneprocessen och därmed få deras syn på framtid kopplat till utveckling. Resultatet av dialogen kan läsas i Rapporten – Framtid och utveckling Vaggeryds kommun upprättad september 2021.

Åkers delområde

Åkers delområde som är lokaliserat i kommunens västra del, består av övervägande skog och sjöar i ett kuperat landskap. Inom delområdet finns del av kommunens stora opåverkade område och fina friluftsområden samt många företag kopplade till areella näringar och turism. Åker är sockencentra och utpekas som en kommunal kulturmiljö. Väster om byn flyter Västerån och öster om byn flyter
Österån. Samhället ligger i korsningen mellan de gamla vägarna från Klevshult till Bondstorp och
mellan Skillingaryd och Hillerstorp. Sjöarna ingår i Lagans vattensystem och Långasjön ligger delvis också i Gnosjö kommun.

Sammanfattning från Åkers delområde

 • Fler bostäder i Åkers delområde
 • Skolan är målpunkten i samhället
 • Utveckling av badplatsen och närområdet
 • Säkerhet väg 152 – cykel och belysning

Bondstorps delområde

Bondstorps delområde som är lokaliserat i kommunens västra del består av skog, odlingsmark och sjöar i ett varierande landskap. Inom delområdet finns del av kommunens stora opåverkade område och bland annat Rasjön som har ett rikt fågel- och naturliv. Bondstorp är sockencentra och en kommunal kulturmiljö.

Sammanfattning från Bondstorps delområde

 • Fler bostäder i Bondstorps delområde – kommunala tomter, lägenheter, förtätning
 • Utveckling av badplatsen och närområdet (Ormanäset)
 • Säkerhet väg 152Månsarpsvägen – cykel

Byarums delområde

Byarums delområde ligger centralt i kommunen och gränsar till Jönköpings kommun. Delområdet består av odlingsmark, skog och sjöar i ett varierande landskap. Inom delområdet finns natura 2000 område, värdefulla lövskogsbestånd och här knyts många av de historiska lederna samman vid Byarums kyrka. Byarums sockencentra är i sin helhet en kommunal kulturmiljö som består av ett varierat åker- och skogslandskap med en lantlig by- och landskapskaraktär som präglas av smala
gatustrukturer samt småskalig bebyggelse i naturnära läge.

Sammanfattning från Byarums delområde

 • Fler bostäder i Byarums delområde – söder om kyrkan
 • Vandringsleder kopplas till målpunkt för friluftsliv – Gärahov storäng, elljusspår
 • Oro för trafik Stigamo. Lagastigen
 • Pendling – kollektivtrafik och belysning cykelväg

Hoks delområde

Hoks delområde är lokaliserat i kommunens nordöstra del. Del området består av varierande naturtyper med stora mossar, odlingsmarker, skogar, och sjöar. Inom naturområdena finns välbesökta leder och stråk som ger stor möjlighet till att utöva friluftsliv, att motionera och finna plats för rekreation. Precis utanför Hoks tätort ligger Hoks Herrgård som är en av kommunens största arbetsgivare.

Sammanfattning från Hoks delområde

 • Säkerhet på riksväg 30
 • Plats för service, affär
 • Lägenheter för pensionärer
 • Mötesplats för äldre och ungdomar
 • Cykelväg – Senarum, Hoks Herrgård

Svenarums delområde

Svenarums delområde ligger i kommunens östra del. I delområdet finns stora våt- och myrmarker och flera av dem är av riksintresse. Här flyter även Härån som bildar ett vackert blått stråk. Landskapet inom delområdet är kuperat med många fina utsiktsplatser, leder samt grönblå stråk vilket gör delområdet till en av kommunens mest välbesökta för friluftsliv och rekreation. Svenarum är sockencentra och en kommunal kulturmiljö.

Sammanfattning från Svenarums delområde

 • Lägenheter för de som vill bo kvar
 • Stärka och utveckla naturturismen
 • Utveckla och drifta badplatsen
 • Säkerhet på riksväg 30
 • Cykelvägar till Hok och Vaggery

Klevshults delområde

Klevshults delområde som är lokaliserat i kommunens södra del består av ett kuperat och varierat landskap med odlingsmarker, skogar, våtmarker och sjöar. Öster om Klevshult flyter Lagan och bildar ett vackert blått stråk. Klevshult är kommunens fjärde största ort.

Sammanfattning från Klevshults delområde

 • Fler attraktiva tomter för att öka befolkningsunderlaget
 • Utveckla skola med närområde
 • Säkerhet på gamla E4:an för cyklister
 • Minska tung trafik genom Klevsjult (Omledning finns med i gällande ÖP)

Vaggeryds delområde

Vaggeryds delområde ligger i kommunens mittersta del och har en strategiskt god placering i regionen med mycket goda kommunikationsmöjligheter. Genom delområdet sträcker sig Europaväg 4 och järnvägen mot Jönköping-Värnamo samt Halmstad-Nässjö. Inom delområdet finns det boendekvalitéer såsom närheten till natur och strövområden samt goda cykelförbindelser. Vaggeryd är kommunens största centralort med en god servicenivå och tillgång till ett utbud av handel och
tjänster. Järnvägen har haft en central roll i Vaggeryds historia eftersom orten har växt upp som ett brukssamhälle runt järnvägen. Järnvägen kommer att fortsätta att föra kommunens utveckling framåt.

Sammanfattning från Vaggeryds delområde

 • Förtäta centrum
 • Boende för ungdomar och äldre
 • Cykelvägar, bro över Hjortsjön
 • Utveckla miljöer runt Hjortsjö
 • Satsa på Linnarparken
 • Flytta bibliotek till centrum
 • Flerbostadshus och bygga på höjden
 • Plats för näringslivet att växa i centrum
 • Yggenintressant för villor

Skillingaryds delområde

Skillingaryds delområde ligger i kommunens mittersta del och har en strategiskt god placering i regionen med mycket goda kommunikationsmöjligheter. Genom delområdet sträcker sig Europaväg 4 och järnvägen mot Jönköping-Värnamo samt Halmstad-Nässjö. Inom delområdet ligger Skillingaryds Skjutfält som präglat kommunen historiskt. Inom delområdet finns det boendekvalitéer såsom närheten till natur och strövområden samt goda cykelförbindelser till en stark arbetsmarknad
med många företag. Skillingaryd är kommunens andra centralort med något färre invånare än Vaggeryd. För Skillingaryds samhälle har verkstadsindustrin och järnvägen varit viktiga för den tidiga utvecklingen av samhället. Även i nutid har samhället stora fördelar av sin tradition av tillverkningsindustri och sitt logistiska läge med både järnväg och motorväg.

Sammanfattning från Skillingaryds delområde

 • Bostäder, till exempel Himlabacken, Fåglabäck, norrut
 • Fler radhus och lägenhetsboende i centrum
 • Industriområden centralt – omvandla till bostäder
 • Utveckla centrum – strogatan
 • Satsa på central mötesplats – till exempel Slätten
 • Trafikmiljö och cykel – storgatan, valdhultsvägen, lagagatan, smedjegatan
 • Stärk Grönelund, Fågelforsdammen Movalla

Tofteryds delområde

Tofteryd är en del av Skillingaryds delområde men pekas i nya översiktsplanen ut som en egen serviceort på grund av att området står för en starkt växande landsbygd med en skola med god framåtanda. Tofteryd är sockencentra och ligger i kommunens östra del och består av ett kuperat odlingslandskap med riklig lövskog och fina vattenmiljöer. Här finns en av kommunens största och
mest välbesökta badplats. Tofteryd med omnejd påverkas och begränsas av den militära verksamheten på Skillingaryds fältet som idag är fullt aktiv.

Sammanfattning från Tofteryds delområde

 • Cykelväg från Skillingaryd – Tofteryd och gärna längre
 • Landsbygdsutveckling i attraktiva lägen, möjlighet till fler tomter
 • Bygg inte på åkrar, bygg på skogsmark
 • VA till Tofteryd
 • Utveckla Tallnäs och badplatsen
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund