Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Riksintressen, LIS och andra värden

Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till människors hälsa, säkerhet, och till risken för olyckor, översvämning och erosion vid planläggning och byggande.

Inledning

Områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden som det bör tas hänsyn till i den översiktliga planeringen samt framtida planering som exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning redovisas här.

Planläggning och prövning i ärende om lov eller förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt skapar god hushållning. Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden
ska tillämpas. Dessa allmänna intressen redovisas här om de inte utgör riksintressen, som har ett
eget kapitel.

Mark- och vattenanvändning redovisar kommunens ställningstagande när det gäller avvägningar och
prioritering mellan allmänna intressen, oftast det allmänna intresset ändamålsenlig tätortsutveckling och annat byggande gentemot bevarandeintressen och areella näringar.

För varje hänsynsområde anges hänsynskategori, hänsynstyp och riktlinjer. Det finns fyra hänsynskategorier:

 • Areella näringar
 • Natur och kulturmiljövärden
 • Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
 • Miljö, hälsa och säkerhet

Varje hänsynskategori är i sin tur indelad i olika hänsynstyper. Hänsynskategorierna och hänsynstyperna definieras i respektive hänsynskategori nedan.

Ytterligare planeringsförutsättningar som ska vägas in i för att kunna peka ut lämplig markanvändning redovisas som underlag som du hittar i den samlade kartan.

Riksintressen

Riksintressen avser geografiska områden, platser och enstaka objekt som anses viktiga ur en nationell synvinkel och därför är skyddade. Det kan exempelvis avse områden för vägar, järnvägar, flygtrafik, kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård, fiske eller mineralresurser. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken (1998:808).

Att ett område eller funktion är klassat som riksintresse innebär i sig inget skydd eller en skarp geografisk avgränsning, men att det är av riksintresse innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Riksintressena skyddas genom exempelvis kulturminneslagen, kommunalt antagna detaljplaner, områdesbestämmelser, naturreservat eller genom att vid planering ta stor hänsyn till riksintresset.

Syftet är att de värden som är av riksintresse ska tillgodoses i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om markanvändning.

I översiktsplanen ska kommunen redovisa de områden av riksintresse som finns inom kommunen och hur kommunen förhåller sig till dem i sin planering av mark- och vattenområden. I översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena.

Kommunen har möjlighet att i sin planering tolka de värden som skyddas av riksintressebestämmelserna och ta ställning till hur den utveckling som kommunen vill genomföra förhåller sig till dessa värden.

Av staten utpekade riksintressen i Vaggeryds kommun samt kommunens ställningstagande framgår nedan.

Riksintresse - Kommunikation

Riksintresse – Kommunikation – Flyg

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Växjö flygplats

Södra delen av kommunen berörs av MSA- ytan runt Växjö flygplats som är av riksintresse. En så kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude) utgörs av en cirkel med radien 55 kilometer räknat från flygplatsens
landningshjälpmedel. Inom dessa ytor kan nya hinder ha inverkan på flygtrafiken.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset.
Vid planering av uppförande av infrastruktur som potentiellt
skulle kunna innebära nya hinder kommer Luftfartsverket att kontaktas.

Jönköping Flygplats

Hela kommunen berörs av MSAytan runt Jönköpings flygplats som är av riksintresse. En så kallad MSA-yta (Minimum Sector Altitude) utgörs av en cirkel med radien 55 kilometer räknat från flygplatsens landningshjälpmedel. Inom dessa ytor kan nya hinder ha inverkan på flygtrafiken.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset. Vid planering av uppförande av infrastruktur som potentiellt skulle kunna innebära nya hinder kommer Luftfartsverket att kontaktas.


Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig station för resandebyte

Namn

Resandeutbyte regional
och lokal trafik

Ställningstagande

Vaggeryd

Ja

Kommunen avser att tillgodose riksintresset. Föreslagen bostadsutveckling och verksamhetsytor i tätort berör riksintresset avseende att det kommer bli ökat resandeunderlag.

SKillíngaryd

Ja

Kommunen avser att tillgodose riksintresset. Föreslagen bostadsutveckling och verksamhetsytor i tätort berör riksintresset avseende att det kommer bli ökat resandeunderlag.

Klevshult

Ja

Kommunen avser att tillgodose riksintresset. Föreslagen bostadsutveckling och verksamhetsytor i tätort berör riksintresset avseende att det kommer bli ökat resandeunderlag.

Byarum

-

Kommunen avser att tillgodose riksintresset. Byarum är en av de mindre orterna som kommunen kommer att satsa på avseende bostadsutveckling. Föreslagen
bostadsutveckling och verksamhetsytor i tätort berör riksintresset avseende att det kommer bli ökat
resandeunderlag.

Bratteborg

-

Kommunen avser att tillgodose riksintresset.

Ekeryd

-

Kommunen avser att tillgodose riksintresset.

Hok

Ja

Denna station är inte klassad som riksintresse, men spelar en stor roll för kommunens utvecklingsinriktning. Hok är kommunens tredje största ort och kommunen kommer att satsa på boendeutveckling och fortsatt tillväxt av orten med bland annat ny för skola, nya lägenheter, verksamheter och bostäder. Orten har även besöksanläggningar och turistattraktioner som har många nationella besökare årligen. Kommunen vill, trots att stationen inte är klassad som riksintresse, framhäva den befintliga stationens avgörande funktion
för ortens utveckling.

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig bangård, terminal med mera

Namn

Generell funktionsbekrivning

Ställningstagande

Båramo

Övriga last- och lossningsplatser samt terminaler. Vid Båramo i Skillingaryd finns en modern kombiterminal med plats för fullängdståg, ny bro över järnvägen samt nästan 70 ha industrimark med bästa läge vid järnväg och motorväg som skapar möjlighet till effektivare och miljövänligare transporter. Även verksamhetsområdet
Götafors i Vaggeryd är anslutet till terminalen. Terminalen är av riksintresse för kommunikationer och den fortsatta utvecklingen kommer att innebära nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och gynna både näringsliv och samhället i stort.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i framtida planering genom att avsätta ny mark för verksamheter i anslutning till terminalen och vidareutveckla området. Kommunen kommer även att utveckla de andra verksamhetsområdena som finns i anslutning till järnvägen (exempelvis i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd) för att vidareutveckla transportstråket i sin helhet.

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – framtida

Namn

Generell beskrivning

Specifik funktionsbeskrivning

Ställningstagande

Jönköping – Malmö

Europabanan är en tänkt framtida höghastighetsjärnväg
från Jönköping till
Helsingborg/Malmö och vidare mot Köpenhamn.

Det finns ett antal alternativa sträckningar som behöver utredas vidare. Utpekandet
baseras bland annat på utredningen om höghastighetsbanor
(SOU 2009:74).

Vaggeryds kommun avser att tillgodose riksintresset i enlighet med det Region
Jönköpings län framfört och avtalat om i Sverigeförhandlingen.
Vaggeryds kommun avser vidare att tillgodose riksintresset genom att bidra till den bostadstillväxt
som ska ske enligt avtal som skrivits med
Jönköpings kommun.

Riksintresse – Kommunikation – Järnväg – befintlig

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Jönköping - Vaggeryd

Sträckan Jönköping-Vaggeryd är en viktig länk i den interregionala trafiken Jönköping-Växjö. Enkelspårig och oelektrifierad järnväg. Kommunerna längs banan utreder en elektrifiering.

Vaggeryds kommun avser att tillgodose riksintresset genom att inte planera för motstående intressen i anslutning till befintligt järnvägsstråk samt genom att fortsatt

Nässjö – Värnamo,
Halmstad/Torup-
Hyltebruk

Halmstad Nässjö Järnväg (HNJ) är delvis utpekat som riksintresse. Delen mellan Hyltebruk och Halmstad är av
särskild betydelse för den regionala utvecklingen eftersom den förbinder
Hyltebruk med Västkustbanan. Delen Vaggeryd till Värnamo är av interregional betydelse för trafiken mellan Jönköping och Växjö. Övriga delar är dock inte av riksintresse. Banan används för gods- och persontransporter.
Sträckan Vaggeryd – Värnamo är oelektrifierad och enkelspårig. Kommunerna längs banan utreder en elektrifiering.

Vaggeryds kommun avser att tillgodose riksintresset genom att inte planera för motstående
intressen i anslutning till befintligt järnvägsstråk samt genom att fortsatt delta i utredningsarbetet kring elektrifiering.

Riksintresse – Kommunikation – Vägar

Namn/Väg

Funktionsbeskrivning

Ställningstagande

E4.
Helsingborg –
Haparanda

Väg E4 ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela
Sverige, från Helsingborg till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som personer.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i framtida planering genom att följa de rekommenderade minsta hänsynsavstånd till länets kommunikationsleder av riksintresse. Se ”Aktuell översiktsplan” Meddelande nr 2019:01 Länsstyrelsen Jönköpings län.

Väg: 30.
Växjö – Jönköping

Väg 30 utgör förbindelse mellan
regionala centra, vilket innebär att
vägen är av särskild regional
betydelse. Vägen binder samman Växjö och Jönköping, och har i första hand stor betydelse för näringslivets transportbehov.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i framtida planering genom att följa de rekommenderade minsta hänsynsavstånd till länets kommunikationsleder av riksintresse. Se ”Aktuell översiktsplan” Meddelande nr 2019:01 Länsstyrelsen Jönköpings län.

Riksintresse – Kulturmiljövård

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Båramo [F 34]
(Tofteryds sn)

Motivering: Odlingslandskap med ett för regionen typiskt fornlämningsbestånd.
(Fornlämningsmiljö). Uttryck för riksintresset: Tre gravfält samt ensamliggande fornlämningar från äldre järnålder (kvadratiska rösen och
stensättningar, domarringar och resta stenar) i småbruten inägomark. Äldre bebyggelse från 1800-talet.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- och lovärenden.

Ekeryd, Skjutebo
[F 37]
(delen i Byarums sn)

Motivering: Fornlämningsmiljö med blan annat länets största ringröse. Uttryck för riksintresset: Spridda fornlämningar på ömse sidor av Vederydssjön med domarringsgravfält samt ensamliggande treuddar, runda stensättningar och rösen, varav tre är ringvallsformade.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Fryebo [F 32]
(Tofteryds sn)

Motivering: Bymiljö med tät bykärna av fyra gårdar som undgått 1800-talets skiftessprängning. (Odlingslandskap). Uttryck för riksintresset: Byggnadsbestånd
med bl.a. manbyggnader av
parstugetyp från tiden 1830-1880,
sommarladugårdar, två gårdssmedjor, linbasta och undantagsstuga samt väghållningsstenar. Inägomark med ängsoch hagmarker, odlingsrösen.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Hubbestad [F 36]
(Svenarums sn)

Motivering: Herrgårdsmiljö med välbevarat byggnadsbestånd vid
Hubbestadssjöns östra strand. Uttryck för riksintresset:


Reveterad timmerbyggnad från omkring 1790 med brutet och valmat tak. Fägård i öppen fyrkant skild från mangården
av en tegelmur. Magasinsbyggnad. Alléprydd uppfartsväg, f.d. park-anläggning med lusthus och jaktstuga.

Kommunens ställningstagande: Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjanderättsavtal
gällande kommunens mark och i plan- och lovärenden.

Häradsö [F 31]
(Åkers sn)

Motivering: By miljö med för länet representativt och välbevarat byggnadsbestånd,
där byggnadsskickets förändring från 1850-talet till 1900 kan följas på flera av de åtta gårdarna. Uttryck för riksintresset: Byn är
belägen på en udde i Store Mosse
Nationalpark. Småskaligt flackt
odlingslandskap.

Kommunen avser att tillgodose riksintresset i framtida planering genom att avsätta ny mark för
verksamheter i anslutning till terminalen och vidareutveckla området. Kommunen kommer
även att utveckla de andra verksamhetsområdena som finns i anslutning till järnvägen (exempelvis i Klevshult, Skillingaryd, Vaggeryd) för att
vidareutveckla transportstråket i sin helhet.

Pålskog

Motivering: Bymiljö med bebyggelse från 1800-talets senare del. (Odlingslandskap).
Uttryck för riksintresset: Byn består av fyra gårdar från 1800-
talet samt ett missionshus och gårdssmedja från sekelskiftet 1900. Terränganpassad
bebyggelse till de topografiskt
dramatiska förutsättningarna. Öster och norr om byn finns hävdade enehagar.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Skillingaryds lägren

Motivering: Militär miljö, övnings- och lägerplats för dåvarande Jönköpings regemente sedan 1777 med delvis unika
lägerbyggnader. Uttryck för riksintresset: På ömse sidor om Lagan ligger två skilda läger i anslutning till det gamla övningsfältet för de nu nedlagda regementena I12 och A6 med
likartat bestånd av byggnader såsom officersmäss, sjukhus, befälspaviljong, kokhus och lägerhyddor. Den västra anläggningen ”I12-sidan” präglas
huvudsakligen av 1880-talets
byggnadsstil, medan den senare uppförda bebyggelsen på ”A6-sidan” är från 1900-talets början. Exercisplats och skjutfält.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
kulturmiljövårdsintresset skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden

Riksintresse – Naturvård och Friluftsliv

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Tranflyet och
Hultamossen

Tranflyet och Hultamossen utgör två större i stort sett sammanhängande våtmarker med högt värderade sluttande mossar och platåformigt välvda mossar.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Trollamossen

Trollamossen är ett myrkomplex med skogsmyrmosaikkaraktär.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av
naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Odlingslandskap i
Bratteborgsområdet

Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Mossjön och närliggande mossar

Mossjön är en från vetenskaplig synpunkt
intressant sjö. Sjön är naturligt försurad och visar upp ett ekosystem anpassat till denna speciella miljö.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Marieholms Naturskog

Representativt och välbevarat odlingslandskap med löväng, annan öppen äng och hackslåttermark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Gärahov

Representativt och välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form
av björkhage och öppen hagmark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Våtmark vid Sandsjön

Våtmarkskomplex nordost Vaggeryd med högt värderad mad vid sjö. Även svagt välvd glest trädbevuxen mosse
förekommer.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Morarps- Mörhulta
mossar

Morarps och Mörhulta mossar är två stora mossekomplex med högt värderade svagt välvda mossar och mader vid vattendrag. Trots bränntorvgravarna i norra delen är Morarps och Mörhulta mossar ett relativt opåverkat
våtmarksområde.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Duvuled

Representativt odlingslandskap med
naturbetesmarker i form av björkhage och öppen betesmark.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Hestra Söräng och
Bjälkön

Vid Hestra Söräng och Bjälkön finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap
med naturbetesmarker i form
av björkhage och äng i form av löväng och annan öppen äng.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Skillingaryds fältet

Skillingarydsheden är den största ljungheden i Jönköpings län. Genom den
nästan hundraåriga militära
markanvändningen har mycket
speciella naturtyper utbildats.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Rosendala- Jutabygget

Vid Rosendala, Jutabygget och Hagen finns ett representativt och välbevarat odlingslandskap med löväng och naturbetesmarker i form av öppen hagmark och blandlövhage.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Svenarumsområdet

Svenarumsområdet är med sina kvartära avlagringar såsom isälvsfält, terrasser, kamés, slukåsar och israndbildningar en nyckellokal för kunskapen om isavsmältningen i Småland.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Stackstadsmossen och Moagölsmyren

Stackstadsmossen och Moagölsmyren är ett värdefullt våtmarkskomplex med högt värderade platåformigt välvda
mossar och topogena kärr. I området ligger också en skål- formigt välvd mosse, vilken är av mycket ovanligt slag.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Dala mosse och Knekta mosse

Dala mosse är genom sin speciella flora skyddsvärd. Det värdefulla myrkomplexet består av högt värderade
sluttande mossar och svagt välvda mossar.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Store mosse nationalpark

Store mosse nationalpark är Sveriges största högmosse och landets största myrmarks- område söder om Lappland.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Brunnstorpsmossen

Brunnstorpsmossen är ett stort värdefullt mossekomplex med en dominerande sluttande mosse.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- & lovärenden.

Riksintresse – Friluftsliv

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Store mosse nationalpark

Store Mosse nationalpark är en av Sydsveriges största högmossar och är på så vis unik i Jönköpings län. Besökare får
uppleva fågelrika sjöar, ödsliga högmossar, vidsträckta vyer och kärr med
blomsterprakt.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intressena och kommunen skall bevaka och säkerställa dessa i sin lovgivning. Bevarandet av naturområden skall beaktas i nyttjande- rättsavtal gällande kommunens mark och i plan- och lovärenden.

Riksintresse för vindbruk

I Jönköpings län finns sju riksintresseområden för vindbruk. Inget av dessa områden ligger inom Vaggeryds kommun. Tidigare två riksintresseområden som legat i Vaggeryds kommun och redovisas i kommunens gällande översiktsplan, 2012 är strukna.

Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.
Syftet med vindbruksplanen är att är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.

Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun antogs av kommunfullmäktige 29 april 2019 och vann laga kraft den 29 maj 2019.

Riksintresse – totalförsvarets militära del

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Beskrivning

Ställningstagande

Skillingaryds skjutfält

Fältet tillståndsprövades enligt miljöskyddslagen med ansökan 1994- 12-19 och tillståndsbeslut lämnades av länsstyrelsen 1996-12-16. Den prövade verksamheten omfattar bl.a. skjutning med fin- och grovkalibrig-, artilleriammunition samt sprängningar, som påverkar omgivningen utanför skjutfältets gräns genom buller. Den miljöprövade verksamheten omfattar också schakt- och grävarbete på land och i anslutning till vatten, broläggning samt båt- och dykverksamhet.

Kommunen föreslår inga förändringar som kan skada intresset och kommunen skall bevaka totalförsvarets militära del, Skillingaryds skjutfält i sin lovgivning genom att:

 • Inga nya bostäder eller annan störningskänslig
  bebyggelse tillåts inom beräknad ljudnivå utomhus 95 dBCLx.
 • Komplettering av bostäder, generationsväxling i pågående jord- och skogsbruksföretag kan medges efter prövning och godkännande av Försvarsmakten. Nya byggnader skall placeras i direkt och nära anslutning till befintligt brukningscentrum.

LIS - Landsbygdsutveckling i standnära läge

Syftet med Landskapsutveckling i strandnära läge är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden.

Vaggeryds kommun upprättade 2015 ett tematiskt tillägg och fördjupning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-plan. Utpekandet av LIS-områden grundar sig
på kommunens bedömning av väsentligt samhällsintresse. Med detta avses sådant som bidrar till utvecklingsinriktnings syfte och fysiska struktur, som baseras på intentionen att kunna bygga ett hållbart samhälle där hela kommunen kan utvecklas tillsammans. För orterna och landsbygden innebär detta en samhällsutbyggnad som främjar en ändamålsenlig och sammanhållen struktur med bostadsbebyggelse i anslutning till
kommunens tätorter, eller som främjar utveckling av turismnäringen och rekreation i områden som är särskilt intressanta med anledning av sin natur och landskapsbild.
Utveckling av bostäder på landsbygden stärker serviceunderlaget och utveckling av turismverksamheter skapar positiva sysselsättningseffekter. Båda dessa delar skapar
förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling i hela kommunen. Läs mer i Översiktsplanens fördjupning från 2015. Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Vaggeryds
kommun.

Andra värden

Areella näringar

Mark- och vattenområde där särskild hänsyn bör eller ska tas till jord- och skogsbruk av nationell betydelse tas upp i miljöbalkens 3 kapitel 4 §.

Jordbruksmark

Jordbruksmark är ett samlingsnamn för flera olika markanvändningstyper, främst åkermark och betesmarker men även slåtterängar ingår i begreppet. Åkermark är den mark som just nu brukas eller som kan brukas till växtodling och betesmark är den mark som nyttjas eller som kan nyttjas till bete. Betesmark kan även delas upp i kultiverade betesmarker eller naturbetesmarker. Den växtlighet som bör frodas på betesmarken är gräs eller örter som kan användas till djurfoder. Slåtterängar är mark som nyttjas på sensommaren och används då till att skörda foder. Denna mark varken plöjs, betas eller gödslas (Länsstyrelsen 2020:11).
Fördjupad information kring Vaggeryds kommuns jordbruksmark ur ett historiskt perspektiv, nulägesperspektiv och framtidsperspektiv beskrivs i Kommunens Grönstrukturplan, underlagsrapport 5, Jordbruksmarkens framtid.

Jordbruksmark har olika brukningsvärden det vill säga varierande förutsättningar för odling. Därmed har marken olika högt värde för matproduktion.

Vaggeryds kommun definierar brukningsvärd jordbruksmark enligt följande:

 • Ingår bland jordbruksblocken (underlag från Jordbruksverket) som är stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner.
 • Det är uppenbart utifrån läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar att marken brukas eller har brukatssom jordbruksmark.

Olika jordbruksmark har olika goda förutsättningar för odling och därmed olika högt värde för matproduktion. För att kunna anpassa exploateringsplanerna i kommunens översiktsplan till dessa skillnader har kommunen låtit analysera värdet av olika jordbruksblock inom 500 m från kommunens tätorter.

De parametrar som vägts in i analysen är storlek, form, avstånd från brukningscentra samt där så varit möjligt, avvattning samt produktionskapacitet. Parametrarna kan avläsas var för sig eller genom den sammanvägda bedömningen. Översiktsplanen har i sitt ställningstagande utgått från den sammanvägda bedömnings 3 klasser.

Resultatet av analysen är tänkt att användas som ett underlag vid kommunal fysisk planering och andra bedömningar kopplat till markanvändning, vid sidan av andra underlag.

Hur kommunen definierar väsentligt samhällsintresse och processen för att pröva lämpligheten av byggande på jordbruksmark beskrivs under mark- och vattenanvändningens
avsnitt om landsbygd, Arell näring.

Skogsbruk

Utöver kommunens många skyddade naturområden finns det i kommunen betydande arealer skogsbruk. Kommunen anser att det är viktigt att skogsmark såväl som jordbruksmark ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt jord- eller skogsbruk. Landsbygdens basnäringar, jord- och skogsbruk ska ges goda utvecklingsmöjligheter.

Vaggeryds kommun äger cirka 447 hektar certifierad produktiv skogsmark. För att planera ett årligt skogsuttag och ta naturhänsyn har Vaggeryds kommun en grön skogsbruksplan. Skogsbruksplanen ger en bra bild av kommunens skogsfastigheter och hur de skall skötas och skyddas. Kommunen har även som mål att bli PEFC-certifierade. Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och produkter i efterföljande handelsled. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Kommunens skogsbruksplan finns tillgänglig på tekniska kontoret för den som önskar att ta del av planen. I planen regleras planerade avverkningar, restaureringar och så vidare. Skogen förvaltas i kommunens egen
regi.

Vattenbruk

Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. Odlingen kan ske i havet, i sjöar eller i bassänger på land. I Vaggeryds kommun finns inga vattenbruk.

Riktlinjer och ställningstagande för Areella näringar

För detaljer, se Vattenförsörjningsplan, Grönstrukturplan rapport 5, Regional vattenförsörjningsplan, Fördjupad utredning jordbruksmark.

Jordbruksmark

 • Vaggeryds kommun som aktör bör undvika att exploatera jordbruksmark som är brukningsvärd, hyser höga naturvärden, har en kulturhistorisk betydelse, rekreativ betydelse och/eller bidrar med landskapskaraktäristiska värden. Avstånd, arrondering, skiftenas form och storlek bör även beaktas.
 • Den produktion av livsmedel som finns lokalt i kommunen värnas om och stöttas. Gröna näringar ska kunna utvecklas och växa, men exploatering av brukningsvärd jordbruksmark ska undvikas.
 • Tätortsnära gårdar och jordbruksmark har stora sociala, rekreativa och pedagogiska värden. I framtiden kan den tätortsnära jordbruksmarken användas på nya sätt till närproduktion av livsmedel, kontraktsodling och utveckling av olika typer av matparker.
 • Odlingslott och trädgårdslott kan om möjlighet finns erbjudas boende i flerbostadsområden.
 • Kommunen pekar ut ett kommunalt intresse för det öppna odlingslandskapet för landskapet runt vägsträckningarna Hagshult – Tofteryd, Ekeryd – Plätt, Häradsköp, Svenarum- Hubbestad, Palsbo och Gärahov.

Skog

  • Vaggeryds kommun som aktör bör undvika att exploatera skogsmark som hyser höga naturvärden, har en kulturhistorisk betydelse, rekreativ betydelse och/eller bidrar med en landskapskaraktäristiska värden.
  • Om exploatering av ett stort sammanhängande skogsområde sker, strävar kommunen efter att kompensera den förlorade skogen. Detta kan göras genom att kommunen avsätter en motsvarande del av den egenägda tätortsnära skogen för utveckling med
   fokus på naturvård och friluftsliv, sparar träd i högre utsträckning och/eller återplanterar inom det nya området. Detta innebär att arealen brukningsvärd mark
   kan bibehållas.

  Natur- och kulturmiljövärden

  Mark- och vattenområden samt den fysiska miljön i övrigt som har betydelse med hänsyn till naturvärden, kulturvärden eller friluftslivet tas upp i miljöbalken 3 kapitlet 6 §.

  Natur- och kulturmiljövärden delas in i tre avsnitt:

  • Naturvård
  • Kulturmiljövård
  • Friluftsliv

  Naturvård

  I Vaggeryds kommun finns naturområden som har kommunala eller statliga skydd och de skall därför redovisas särskilt i översiktsplanen. Det finns även andra naturområden som inte har formella skydd där hänsyn skall tas till naturvärdena.

  Områden med höga naturvärden kan vara specifika livsmiljöer för djur och växter som ska bevaras, gynnas och upprätthållas för den biologiska mångfaldens skull. Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Ekosystemen, som bygger på ett samspel mellan, ger människans samhälle produkter och tjänster som vi behöver för vår välfärd och livskvalitet. Områden med värdefulla naturområden pekas ut i Vaggeryds kommuns Grönstrukturplan, bland annat i underlagsrapport 7, Ekologiska landskapssamband.

  Nedan redovisas statligt eller kommunalt utpekade naturområden.

  Natura 2000

  Natura 2000 är ett statligt skydd och ett nätverk för att skydda värdefull natur inom EU. Nätverket bildades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden innehåller livsmiljöer som är värdefulla i ett
  europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap, miljöbalken. Dessa områden har, till skillnad från övriga riksintresseområden enligt kapitlet, inte pekats ut direkt i lagen utan förtecknas i särskild ordning enligt bestämmelser i 7 kap. 27 § miljöbalken.

  I Vaggeryds kommun är följande objekt Natura 2000-områden:

  • Bratteborg
  • Skillingarydsfältet
  • Dala- och Knekta mosse
  • Stensjökvarn
  • Ekesås
  • Store Mosse
  • Gärahov
  • Stråkeved-Nässja
  • Lilla Kungsbacken DR
  • Södra Duveled
  • Lövåsen
  • Tostarp
  • Morarps- och Mörhulta mosse
  • Trollamossen
  • Mossjön

  Naturreservat

  Naturreservat utgör idag den största andelen skyddad mark i Sverige. Naturreservatet kan antingen vara statligt eller kommunalt. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. I Vaggeryds kommun är dessa områden naturreservat:

  • Brokullen
  • Lyngemadssjön
  • Gärahovs storäng
  • Tjurhults mosse
  • Hatten
  • Östermoskogen (kommunalt reservat)
  • Lilla Kungsbackens domänreservat

  Store Mosse Nationalpark

  Store Mosse nationalpark ligger i gränslandet mellan Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo kommun. Mossen har varit nationalpark sedan 1982. Syftet är att bevara området i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick för att tillvarata ornitologiska, botaniska
  och andra vetenskapliga värden samt natur- och kulturlandskapets värden. Nationalparker är ett statligt skydd och är även ett riksintresse för naturvård och friluftsliv samt Natura 2000-område. Store Mosse är ett vidsträckt myrlandskap, det största söder om Lappland.

  Naturminnen

  Ett naturminne är ett mindre naturområde eller naturobjekt som är skyddat på liknande sätt som naturreservat.

  I kommunen finns två naturminnen:

  • Högabråten (gammal ek)
  • Linnesjön (ön Törnahall)

  Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

  Enligt 3 kap 3 § MB ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Flera av de nationella miljömålen kräver också skydd av dessa områden för att miljömålen ska kunna uppfyllas. Utan särskilt skydd och särskilda hänsyn är risken uppenbar att vi förlorar många värdefulla ekosystem och ekologiska funktioner och många växt- och djurarter.

  Ekologiskt känsliga områden kan ibland vara artfattiga och ibland kännetecknas av mångformighet och artrikedom. Det kan också vara områden där vissa ekologiska funktioner lätt kan störas. Förloras en av naturtypens viktigaste ekologiska funktioner får det till följd att många växt- och djurarter kommer att försvinna och det är svårt att senare reparera en sådan
  skada. I Länsstyrelsen i Jönköpings läns vägledning En aktuell översiktsplan pekas följande kriterier ut som relevanta för att göra ett urval:

  1. Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar.
  2. Områden som inrymmer växt- och djurarter, som är hotade respektive sällsynta, t.ex. rödlistade arter i kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU).
  3. Områden som i övrigt är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer stora ekologiska värden.

  Kommunen har ingen skyldighet att peka ut ESKOområden men har möjlighet att göra det i sin översiktsplan. Antalet och storleken på de områden som pekas ut kan skilja sig åt beroende på förändringstrycket i kommunen.

  I Vaggeryds kommun har avgränsningen för vilka områden som pekas ut som ekologiskt särskilt känsliga baserats på följande parametrar:

  • Naturvärdesinventeringen som utfördes som underlag till översiktsplanen
  • Områdets närhet till samhället och därmed stort intresse för exploatering
  • Vaggeryds kommuns grönstrukturplan
  ESKO-område 1 Norr om Hjortsjön

  Området norr om Hjortsjön utgörs av ett område med äldre tallskog samt blötare partier med sumpskog, mossar och Gnyltån. I naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen tilldelades området kring Gnyltån naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Inom hela områden, främst närmast Hjortsjön finns en hel del uppgifter om förekomst av både rödlistade fåglar och andra fågelarter. Området anses
  därmed falla inom kategori 1 ogynnsamma återväxtförutsättningar och kategori 3 områden som rymmer stora ekologiska värden.

  ESKO-område 2 Skillingaryd-Fåglabäck

  Området kring Fåglabäck innehåller två stycken sumpskogar. I naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen tilldelades sumpskogarna naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). Sumpskogarna har en opåverkad och naturlig hydrologi. Området anses falla in under kategori 1 med ogynnsamma återväxtförutsättningar.

  ESKO-område 1 Hok-Lindefors

  Området vid Lindefors och Hokaån består delvis av ett område med barrskog. Det finns spärrgreniga grova träd, senvuxna träd och riklig förekomst av död ved. En annan del av området består av blandskog med riklig förekomst av död ved och hög och jämn luftfuktighet. I naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen har området tilldelats naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Området är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och har ett högt biotopvärde. Området utses till ekologiskt känsligt område eftersom det faller inom kategori 3 som ett område med stora ekologiska värden.

  ESKO-område 1 Klevshult-Västra Klevshult

  Området vid västra Klevshult utgörs av en välhävdad och artrik betesmark. Inom betesmarkerna finns gamla och grova ekar, död ved och odlingsrösen. I anslutning till de
  mer öppna betesmarkerna finns även ett artrikt skogsbete med förekomst av hävdgynnade arter och signalarter. I naturvärdesinventeringen som utfördes under 2021 som ligger som underlag till översiktsplanen har området tilldelats naturvärdesklass 3 (högt naturvärde). Skogsbetet är klassat som en nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Området utses till ekologiskt känsligt område eftersom det faller inom kategori 3 som ett område med stora ekologiska
  värden.

  Stora opåverkade områden enligt 3 kap MB §2

  Mellan Nyholm och Bondstorp finns ett skogsområde som är tyst och glesbefolkat. I Vaggeryds kommun och i Jönköpings län finns få områden som kan anses vara tysta
  och opåverkade av buller från stora vägar. Vaggeryds kommun anser att tysta opåverkade områden med lägre exploateringsgrad som detta är värda att bevara. Områdets värden ligger i att det är vildmarkslikt och glest befolkat.

  • Område mellan Nyholm och Bondstorp

  Värdefulla vatten

  Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har tagit fram en nationell strategi för genomförande av skydd enligt miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Målet är att skydda vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. De miljöer som är utpekade som
  värdefulla vatten i Vaggeryds kommun skall skyddas på grund av att de är värdefulla ur natur- eller kultursynpunkt. Till exempel. kan det vara att det i området finns rödlistade arter, att vattendragen är orörda, meandrande vatten eller att det finns många nyckelbiotoper i området. Dessa har pekats ut som värdefulla vatten i Vaggeryds kommun:

  • Bosarydssjön
  • Mossjön
  • Härån, den nedre delen
  • Rasjön
  • Lagan, mellan Karlforsdammen och Fågelforsdammen
  • Stensjön

  Riktlinjer och ställningstagande för Grön- och blåstruktur

  Livsmiljöer och biologisk mångfald – För detaljer, se Grönstrukturplanen.

  • Kommunen arbetar aktivt med att skydda värdefulla områden med hög biologisk mångfald, exempelvis där värdekärnor finns eller områden som pekas ut i den övergripande naturvärdesinventeringen i Översiktsplanen.
  • Kommunen inrättar tre kommunala naturreservat för tre olika naturtyper: Ormanäsets lövskog i Bondstorp, våtmarksområdena och kärren norr om Hjortsjön samt gräsmarkerna vid Götarps hage tillsammans med Å ravinen längs med Lagan. Syftet är att säkerställa områdenas höga naturvärde och artmångfald till kommande generationer och bevara tre karaktäristiska naturområden för kommunen som dessutom är tätortsnära.
  • Kommunen kartlägger naturvärden löpnade samt arbetar med kontinuerlig naturvård.
  • Utpekade gröna stråk för lövskogen, gräsmarkerna, våtmarkerna samt vatten prioriteras i samhällsplaneringen för att öka landskapets förmåga att leverera ekosystemtjänster. Värdefulla våtmarkerna (klass 1 och 2) bör undantas från exploatering.
  • Kommunen undviker att exploatera naturområden med hög kontinuitet, alltså sådana områden som varit orörda under en lång tid.
  • Kommunen strävar efter att underhålla den blåa infrastrukturen på kommunal mark genom skötsel och rensning av vattendrag.

  Kulturmiljövärden

  Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

  I Vaggeryds kommuns arbete med kulturmiljövård ingår bland annat att bevaka skyddade områden. Den starkaste bevarandelagstiftningen är statligt skyddade områden men även kommunen kan peka ut kulturmiljöer. Områden som är särskilt värdefulla beskrivs i det regionala kulturmiljöprogrammet (2012) och i kommunens kulturmiljöprogram (1989).

  Byggnadsminnen

  Byggnadsminnesförklaring är ett statligt skydd. Att en byggnad eller plats är byggnadsminnesförklarad innebär ett starkt bevarandeskydd. Ett byggnadsminne kan vara
  bostadshus, parker, industrianläggningar och broar. Det byggnadsminnena har gemensamt är att de är kopplade till historiska skeden i samhället. Det finns enskilda och statliga byggnadsminnen. De enskilda byggnadsminnena beslutar länsstyrelsen över och statliga byggnadsminnen beslutar regeringen över. I Vaggeryds kommun finns följande byggnadsminnen:

  • Ståhlastugan
  • Skillingaryds lägren (statligt)
  • Ljungbergs vagnhjulmakeri i Kvarnaberg

  Kommunala kulturmiljöer

  De gällande dokumenten som omfattar kommunala kulturmiljöer är Kulturmiljöutredningen från 1988 samt Kulturminnesvårdsprogrammet från 1990.

  Kommunala kulturmiljöer sammanställdes av Jönköpings läns museum i en utredning från 1988, ”Kulturhistorisk utredning, Vaggeryds kommun”.

  Byarums socken

  • Byarums sockencentra
  • Ammelund, Bratteborg samt Norra och Södra Kulhult
  • Eckersholms bruk
  • Flahult-Rastad
  • Gärahov
  • Kvarnaberg
  • Mölna
  • Nöthult
  • Röshult, Vederyd, Ekeryd

  Bondstorps socken

  • Bondstorps sockencentra
  • Rasjö masugn

  Haghults socken

  • Hagshults kyrkby

  Hok

  • Lindefors bruk
  • Moarp

  Skillingaryd

  • Kaffegatan
  • Kv. Melonen, Ollonet, Plommonet, Skatan, Smultronet och Tomaten.
  • Kv. Prästkragen
  • Kv. Jupiter och Saturnus
  • Kv. Hjorten, Uttern och Vesslan
  • Skillingaryds Hembygdspark
  • Stationsgatan och järnvägshotellet

  Svenarums socken

  • Svenarums kyrkby
  • Ekesås by
  • Hagafors, Harkeryd och Horshaga
  • Hooks Herrgård
  • Hubbestad säteri
  • Stensjökvarn
  • Stoarps by

  Tofteryds socken

  • Hult-Henriksbo
  • Norra Linneryd
  • Nåthults by
  • Tofteryds kyrkby

  Vaggeryd

  • Götafors
  • Kv. Kolbryggan och Magistern
  • Kv. Staren
  • Kv. Thule
  • Storgatan
  • Vaggeryds Gårdarna
  • Vaggeryds kvarn

  En sammanställning med gällande åtgärdsförslag och ansvarstagande för kommunala kulturmiljöer ingår i ”Kultminnesvårdsprogram för Vaggeryds kommun”, antagen 1990. Kulturminnesvårdsprogrammet från 1990 fortsätter att gälla tills ett nytt antagits.

  I Byarum, Vaggeryd, Skillingaryd, Bondstorp och Hok väntas trycket på exploatering vara högt. Det kan innebära konsekvenser för flera av de befintliga kommunala kulturmiljöerna.

  Med utgångspunkt av förslagen till åtgärder och riktlinjer i översiktsplanen och eventuella framtida exploateringar som kan beröra flera av de kommunala kulturmiljöerna, innebär att det är en förutsättning att gällande underlag som avser kommunala kulturmiljöer är uppdaterat och relevant.

  Det är därför angeläget att uppdatera kunskapsunderlaget om de kommunala kulturmiljöerna och hur de kan bevaras och utvecklas i samband med en framtida
  expansionsfas. Det nya kunskapsunderlaget om de kommunala kulturmiljöerna ska därefter tillämpas i den nya översiktsplanen.

  Kulturmiljöutredningen Kommunala kulturmiljöer Vaggeryds kommun, 2021 omfattar ett fördjupat och uppdaterat kunskapsunderlag över kommunala kulturmiljöer i Vaggeryds kommun. Kulturmiljöutredningen ska utgöra ett kunskapsunderlag med åtgärder och riktlinjer för att bevara och utveckla kulturmiljövärden inom kommunala kulturmiljöer. Kulturmiljöutredningen är kopplad till den pågående nya kommunala översiktsplanen samt
  till nationella miljömål och kulturmiljömål. Kulturmiljöutredningen utgör ett planeringsunderlag som ska användas för framtida beslut som avser översiktsplan bygglov,
  planläggning och övriga kommunala utredningar och projekt. Se Kommunala kulturmiljöer
  Vaggeryds kommun, 2021.

  Vandringsleder

  Höglandsleden är en vandringsled som går genom det sydsvenska höglandet. Höglandsleden går från Nässjö kommun i öst, genom Vaggeryds kommun och väster ut
  vidare i Gnosjö kommun. Munkaleden går på historisk mark mellan Nydala och Byarum. Munkaledens ursprung kommer ifrån den väg som munkarna ifrån Nydala kloster sas vandra när de besökte det Nunnekloster som låg i Byarum. Vandringslederna är viktiga ur kultur- och
  rekreationssynpunkt och på jämna mellanrum längs lederna finns rast-/tältplatser med vindskydd och grillplatser.

  Riktlinjer och ställningstagande för kulturmiljövärden

  • Intresseområdena skall säkerställas genom att kulturmiljöerna bevakas i planläggning och i bygglovsskeden. Skydds- och varsamhetsbestämmelser skall införas när nya detaljplaner upprättas.
  • För kulturmiljöer skall kulturhistoriska värden bevakas vid detaljplanering och bygglovsprövning. Skydds- eller varsamhetsbestämmelser skall införas i detaljplaner.
  • På Översiktsplanens kartor finns de kommunala kulturmiljöerna utpekade. I dessa miljöer anser kommunen att man skall kunna utveckla området genom att bygga till och bygga nytt, men att hänsyn måste tas till platsens historia och den bebyggda
   miljöns karaktär.
  • Ny fördjupad kulturmiljöutredning tas fram av kommunala kulturmiljöer som underlag till detaljplanering.
  • Ny kulturmiljöplan eller nytt kulturminnesprogram tas fram för Vaggeryds kommun.
  • Kulturmiljöutredningar lägger grunden till de åtgärder som berör kommunala kulturmiljöer.
  • Digitalisering och tillgänglighet av kommunala kulturmiljövärden är en del av det löpande arbetet med planeringsunderlagen.

  Friluftsliv

  Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav. Inom Vaggeryds kommun finns det goda möjligheter till ett rörligt friluftsliv och återhämtning i naturen.

  Närheten och tillgänglighet till gröna och blå miljöer ska betraktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i kommunens utveckling. När befolkningen ökar innebär det också att det blir allt viktigare att tillgodose alla invånares behov av friluftsliv och aktivitet för att främja
  folkhälsan.

  Friluftslivet ska planeras utifrån god kunskap där den gröna miljöns kvaliteter och värden långsiktigt tas tillvara.

  Översiktsplanen synliggör tätortsnära friluftsområden, motion-och rekreationsstråk samt områden med värde för friluftsliv.

  Tätortsnära friluftsområden

  Tätortsnära friluftsområden avser större naturområden iordningställda för friluftsliv på gång- och cykelavstånd från tätorten. Områden som innefattas i denna kategori har olika anläggningar för friluftslivet såsom stigar, leder, skyltning och ofta friluftsgårdar. Det är områden som är välkända och välutnyttjade eller som har potential att utvecklas till sådana. Kommunen har fyra tätortsnära friluftsområden:

  • Friluftsgården i Vaggeryd
  • Bäckalyckan Vaggeryd
  • Grönelund Skillingaryd
  • Friluftsområdet i Hok

  Utöver dessa pekas även Trolleberget i Skillingaryd samt område i östra Klevshult ut i karta då dessa områden har många av de kvaliteter som tätortsnära friluftsområden ska innefatta.

  Långa leder

  Kategorin långa leder avser linjära friluftsområden i form av leder för motion-och rekreation, vandring, cykling, paddling och ridning. Lederna sammanfaller på flera ställen, men det finns fem olika längre vandringsleder i kommunen:

  • Munkaleden
  • Fransiscusleden
  • Höglandsleden
  • Smålandsleden
  • Fågelforsleden

  Friluftsliv

  Kategorin friluftsliv avser större sammanhängande områden inom följande tre underkategorier.

  Stränder och vattenområden

  Kategorin avser för friluftslivet tillgängliga vattenområden och stränder vid sjöar samt vid vattendrag (bäckar, åar, älvar) och våtmarker. Kategorin omfattar områden som nyttjas för friluftsbad, paddling, fiske med mera.

  Särskilda kvalitetsområden

  I denna kategori omfattas landskap, natur och kulturmiljö som har speciella upplevelsekvaliteter. Det rör sig ofta om skyddade natur- och kulturmiljöer, riksintresseområden för kulturmiljö med kulturlandskap och landskapsbildsvärden, orörda urskogsområden, slotts- och herrgårdslandskap och liknande. De fungerar ofta som
  utflyktsområden och/eller turistattraktioner.

  Särskilda kvalitetsområden

  I denna kategori omfattas landskap, natur och kulturmiljö som har speciella upplevelsekvaliteter. Det rör sig ofta om skyddade natur- och kulturmiljöer, riksintresseområden för kulturmiljö med kulturlandskap och landskapsbildsvärden,
  orörda urskogsområden, slotts- och herrgårdslandskap och liknande. De fungerar ofta som
  utflyktsområden och/eller turistattraktioner.

  Stora friluftsområden utan anläggningar

  Områdestypen omfattar stora områden med en yta närmare ett tiotal kvadratkilometer som präglas av natur, tystnad, vildmark och ödslighet. Områdena är i hög grad opåverkade och saknar speciella anläggningar för friluftslivet. Ofta ligger dessa områden lite avlägset och svåråtkomligt för att det ska vara ostört

  Riktlinjer och ställningstagande för Friluftsliv och rekreation

  För detaljer se Grönstrukturplan Vaggeryds kommun, underlagsrapport 4, Friluftslivets värden.

  • I kommunens parkmiljöer och i de skogsområden där många invånare rör sig prioriteras överblickbarhet och god belysning utmed gång-och cykelvägar för att
   skapa trygghet för alla invånare.
  • I den fysiska planeringen tar kommunen hänsyn till de områden av intresse för friluftsliv som finns utpekade i den kommunala friluftslivskarteringen.
  • I detaljplaneprocessen beaktas det i ett tidigt skede hur exploateringar påverkar befintliga värden för fysisk hälsa och mentalt välbefinnande.
  • Informativa kartor och skyltar om ekosystemtjänster och kulturvärden sätts upp i prioriterade stråk i tätort och natur som nyttjas mycket av invånarna.
  • Prioriterade tätortsnära friluftsområden är Grönelund, Bäckalyckan och Friluftsgården. Dessa områden är tillgängliga för alla invånare och anpassningar görs för de med kognitiva och/ eller fysiska funktionsvariationer. Områdena ska skyddas som naturområden med friluftaändamål.
  • Kommunens tysta områden utgör möjligheter till rekreation och förblir tysta så långt det är möjligt.

  Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter

  Våra samhällen behöver teknisk försörjning för att fungera. Välfungerande system för vatten, avlopp, energi, IT och avfall är grundläggande förutsättningar i ett modernt samhälle. Områden som innehåller viktiga råvarutillgångar eller är särskilt lämpliga för samhällsviktiga
  verksamheter och där möjligheten att utnyttja respektive driva dessa bör värnas enligt miljöbalkens 3 kapitel.

  Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter delas in i fyra avsnitt:

  • Vattenförsörjning
  • Energiproduktion
  • Avlopp och avfall
  • Utvinning av naturresurser

  Vattenförsörjning

  Yt- och grundvattentillgångar

  Ytvatten är vatten i t.ex. havet eller i stora insjöar vars egenskaper kan påverkas av atmosfären genom avdunstning, nederbörd, uppvärmning och avkylning. Den största delen av jordens ytvatten är salt. Som ytvatten räknas vatten som vi ser som en del av landskapet, t.ex.
  sjöar och vattendrag. Både ytvatten och grundvatten fylls på genom nederbörden. Tillförseln av vatten sker genom att det rinner på markytan ner i ett vattendrag eller ner i marken till grundvattnet. Ytvatten klassas i ekologisk respektive kemisk status av Vattenmyndigheten.

  Grundvatten är vatten under marken eller i berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Det finns även i områden med begränsade ytvattentillgångar och är bättre skyddat mot föroreningar och bakterier. De flesta invånare i Vaggeryds kommun är anslutna till kommunens vattenverk, men de som bor på landsbygden förser sig med vatten från egna brunnar.

  Allmän vattenförsörjning

  Det råvatten som idag används i Vaggeryds kommun till dricksvattenproduktion kommer uteslutande från grundvattenförekomster. Dricksvattenförsörjningen i Vaggeryds kommun utgörs av fyra vattentäkter som bildas av grundvatten Vattentäkterna i kommunen levererar dagligen vatten till 9 vattenverk.

  Kommunala vattentäkter

  Kommunen har fyra kommunala vattentäkter; i Vaggeryd, Skillingaryd, Bondstorp och Åker. För två av dem, Vaggeryd och Skillingaryd, finns antagna vattenskyddsområden med föreskrifter. För att skydda viktiga vattenresurser mot föroreningsrisker kan länsstyrelsen
  eller kommunen besluta om vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter. Ett vattenskyddsområde är skydd av en vattenförekomst med betydelse för dricksvattenförsörjningen. Skyddet innefattar vattentäkten och marken runt omkring. Inom vattenskyddsområdet gäller föreskrifter till skydd för vattentäkten. Normalt inrättas förutom brunnsområdet, där endast vattenverksamhet får förekomma, en primär skyddszon och en sekundär skyddszon, med olika stränga regler. Särskild varsamhet krävs vid planläggning i anslutning till vattenskyddsområde.

  Riktlinjer och ställningstagande för Vattenförsörjning

  För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

  • Vattenförsörjning inklusive reservvatten hanteras i kommunens vattenförsörjningsplan.
  • Reservvattentäkt ska utredas i Vaggeryd och i Skillingaryd.
  • Områden för vattenförsörjning ska skyddas i Bondstorp och Åker.
  • Kommunen ska ta hänsyn till Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan i det fysiska planeringsarbetet.
  • Kommunen ska utreda vilka kommunala och enskilda vattentäkter som behöver ett långsiktigt skydd och via tillsyn ställa krav på att skydd upprättas.
  • De allmänna vattentäkterna i kommunen ska ha vattenskyddsområden samt tillstånd till vattenuttag senast 2024.
  • Utbyggnadsstrategin för VA ska redovisas i den kommunövergripande VA-planen som ska tas fram för Vaggeryds kommun.

  Riktlinjer och ställningstagande för Yt- och grundvatten

  För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

  • Yt- och grundvattentillgången ska skyddas och nyttjas i ett hållbart långsiktigt perspektiv.
  • Kommunen strävar efter att stärka den blå infrastrukturen i våra vattendrag och att de ska innehålla en hög biologisk mångfald. Detta gör kommunen genom att stärka och spara ekologiskt funktionella kantzoner utmed tätortsnära sjöar och vattendrag,
   minska antalet vandringshinder för fisk och utter i kommunens vattendrag samt bekämpa vattenlevande invasiva arter.
  • Grundvattnet ska skyddas från yttre påverkan och förorening.
  • Planläggningen ska medverka till att miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet uppfylls.
  • Planläggning eller beviljande om bygglov ska ske med förutsättning att halten av övergödande ämnen i mark och vatten inte ger någon negativ inverkan på människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald.
  • Rullstensåsar och isälvsavlagringar håller goda grundvattentillgångar och är därmed viktiga för vår dricksvattenförsörjning. Exploatering av åsar ska undvikas, och vid eventuell exploatering ska stor varsamhet iakttas.

  Riktlinjer och ställningstagande för Beredskap Vatten

  För detaljer, se Vattenförsörjningsplan

  • Skydd införs för kommunens grundvattentäkter för att säkra kvalitet och kvantitet för dricksvattnet ur ett beredskapsperspektiv. Långsiktig planering för kommunal dricksvattenförsörjning redogörs närmare i vattenförsörjningsplanen.
  • Kommunens tillgång till färskvatten säkerställs ur ett långsiktigt beredskapsperspektiv genom att områden som är av relevans för dricksvattenproduktion inte exploateras.

  Energiproduktion

  Svenskproducerad el kommer i dagsläget främst från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Energifrågan är en viktig fråga på många nivåer i samhället. Energi- och transportsektorns förbränning av fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Energi måste användas effektivt och inom några årtionden måste vi vara oberoende av fossila bränslen för vår energiförsörjning. Denna inriktning skapar förutsättningar för ett resurssnålt samhälle och möjligheter till ekonomisk tillväxt genom
  ny teknik. Det här avsnittet handlar dock främst om energi ur perspektivet teknisk försörjning.

  Energi- och klimatrådgivning

  Vaggeryds kommun ingår i Energicentrum som erbjuder kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner, föreningar, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag. Förutom för Vaggeryds invånare är rådgivningen till för boende i Jönköping, Sävsjö, Mullsjö
  och Habo kommuner.

  Elnät

  I Vaggeryds kommun finns flera aktörer som äger och ansvarar för elnät. En av aktörerna är den kommunala förvaltningen Vaggeryds Elverk som är en integrerad del av bolaget Vaggeryds Energi. Om du ska ansluta en fastighet till elnätet behöver du ta reda på vem som äger nätet och distribuerar el i det aktuella området.

  Fjärrvärme och fjärrkyla

  Fjärrvärme är ett kostnadseffektivt, enkelt och miljövänligt sätt att förse din fastighet med värme och varmvatten. I ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme från till exempel biobränsle. Genom att bränslet nästan uteslutande består av biobränsle så bidrar fjärrvärmen till att minska hotet mot klimatet. Fjärrkyla (liksom fjärrvärme) produceras i en central, storskalig anläggning som distribuerar kallt vatten till kunder med stort kylbehov. Fjärrkyla ersätter små lokala kylanläggningar som ofta har sämre verkningsgrad, orsakar
  mer buller och tar större plats i byggnaden.

  Det kommunala bolaget Vaggeryds Energi AB står för driften av fjärrvärme i Vaggeryd och Skillingaryd.

  Solenergi

  Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Solens energi kan fångas upp och omvandlas till el, kyla eller värme. I Sverige har ökningen av solcellsanläggningar
  gått snabbt de senaste åren men sett till hela Sveriges elproduktion utgör solenergi en liten andel. Solel utgör mindre än 1 % av den totala elproduktionen. Läs mer om
  solenergi på energimyndighetens webbsida Länk till annan webbplats..

  Vindkraft

  Vindkraft är en ren energikälla med hög kvalitet ur miljösynpunkt. Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Syftet med vindbruksplanen är att är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.

  Vindbruksplanen för Vaggeryds kommun antogs av kommunfullmäktige 29 april 2019 och vann laga kraft den 29 maj 2019.

  Informationsteknik IT

  Informationsteknik, IT, är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. I Vaggeryds kommun finns möjligheter att få bredband på flera sätt.

  Bredband via fiber

  Genom fiberanslutning får du tillgång till internet, TV och telefoni i ditt hus. Fiber som överföringsmedia är oöverträffat och utgör en garant för att kunna utnyttja framtida tjänster. I Vaggeryds Kommun så har Vaggeryds Energi AB ett väl utbyggt fibernät i tätorterna Vaggeryd,
  Skillingaryd, Klevshult, Byarum och snart också i Hok.

  Genom fibern erbjuder Vaggeryds Energi AB en egen TV-lösning med ett urval av analoga och digitala kanaler, det finns möjlighet köpa till allt ifrån enskilda kanaler till färdiga paket från ledande leverantörer av TV.

  Kontakta Vaggeryds Energi om du vill veta om det finns fiber till en fastighet som du är intresserad av.

  Bredbandsutbyggnad på landsbygden Utöver de möjligheter som kommersiella aktörer erbjuder stödjer Vaggeryds kommun de två lokala fiberföreningarna som finns. Föreningarna fiber i Vaggeryds kommun och Vaggeryds kommuns Östra fiberförening har fått beviljat statligt stöd för att bygga ut fibernätet på landsbygden.

  Föreningarna har fått många medlemmar eftersom de allra flesta vill vara med och ansluta sig och bidra till utvecklingen på landsbygden.

  Om det inte finns fiber till fastigheten kan ADSL-modem eller ett mobilt abonnemang med 3G- eller 4Guppkoppling vara alternativ som fungerar tillfredsställande

  Riktlinjer och ställningstagande för Energiproduktion och Informationsteknik

  För detaljer se kommunens Vindbruksplan (tematiskt tillägg ÖP), Miljöprogrammet och Klimatrådets Energi- och klimatstrategi.

  Energiproduktion

  • Vaggeryds kommun prioriterar fjärrvärme som uppvärmningslösning i kommunens bebyggelseutveckling där det så är lämpligt.
  • Fjärrvärme ska ingå som huvudregel i större flerbostadshus och offentliga byggnader i Skillingaryd och Vaggeryd samt lämpliga industriområden.
  • Vaggeryds kommun vill uppnå en god planering av elnätet för att kunna klara av den snabba omställningen. Nya bostadsområden ska därför ha förutsättning att ladda 1-2 bilar per fastighet.
  • Planera för möjligheten att etablera laddpunkter (eller annat miljövänligt drivmedel) vid nybyggda flerbostadshus och offentliga byggnader.
  • Nybyggda kommunala lokaler och bostäder bör ha installerade solpaneler.
  • Kommunen ska ta fram ett strategiskt dokument för elförsörjning för att säkerställa att kommunens tillväxt även i framtiden kan elförsörjas.

  Informationsteknik

  • Kommunen ska verka för att bredbandsutbyggnaden fortsätter i landsbygdsområden utanför kommunens orter.
  • För att stimulera fortsatt bredbandsutbyggnad ska nedgrävning av fiberkablar alltid beaktas vid andra grävningar för till exempel fjärrvärme och el samt vatten och avlopp. I samband med projektering bör kabeldragning beaktas.

  Avlopp och avfall

  Avloppshantering

  I kommunen finns ett flertal mindre avloppsanläggningar som hanterar avloppsvatten från större och mindre samhällen. Planering och byggande ska säkra fortsatt verksamhet och expansion på platserna och hänsyn ska tas till lukt och buller.

  Avlopp - kommunalt

  Vaggeryds kommun har enligt lag en skyldighet att ta hand om avloppsvatten från fastigheter som ligger i kommunens tätorter eller där det finns fastställda verksamhetsområden för vatten och avlopp (VA).

  Enskilda avlopp

  När du inte kan ansluta ditt avlopp till det kommunala ledningsnätet får du istället ansöka om att få göra ett enskilt avlopp. Det kan anläggas för ett eller flera hushåll.

  Avfallshantering

  Gislaved, Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner har bildat kommunalförbundet Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) med uppgift att bära det kommunala ansvaret för hushållsavfall. Planering och byggande ska säkra fortsatt verksamhet och expansion på platserna och hänsyn ska tas till buller.

  Riktlinjer och ställningstagande för Avloppsrening

  För detaljer se Vatten- och Avloppsplan.

  • Kommunen ska ställa krav på hög skyddsnivå för de enskilda avlopp som gör att en vattenförekomst inte kan uppnå god ekologisk status.
  • Det är kommunens skyldighet enligt 6 § vattentjänstlagen att snarast se till att ett blivande eller befintligt bebyggelseområde i ett större sammanhang får vatten eller avlopp om det finns behov med hänsyn till hälsa eller miljö. Dessa prioriterade utbyggnadsområden ska redovisas i VA-planen.
  • För att uppnå en hållbar samhällsplanering ska kommunen prioritera bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur för vatten- och avlopp för att hushålla med ekonomiska och ekologiska resurser.
  Riktlinjer och ställningstagande för Materialåtervinning och återbruk

  För detaljer se renhållningsordning 2018-2022

  • Vid exploatering av nya områden för flerbostadshus ska tillräckligt utrymme lämnas på fastigheten för sortering, yta för hämtningsfordon samt att uppställningsplatsen för avfallsbehållare placeras på ett sätt så att tung trafik undviks inom bostadsfastigheten/
   bostadsområdet.
  • Återvinningscentralen i kommunen väntas på sikt utvidga och omforma sina verksamheter och kommer fortsatt kräva motsvarande dagens yta i anslutning till
   tätorterna.
  • Återvinningsstationerna väntas finnas kvar i viss mån på lång sikt, men deras betydelse och behovet av yta kommer långsiktigt att minska i samband med att fastighetsnära insamling och utveckling av återvinningscentralerna sker.
  • Återbruk kommer att skalas upp till en större verksamhet som väntas ta allt större plats i samhället både i privat och kommunal regi. Återbruket förväntas flytta bort från återvinningscentralerna och komma närmare centrum där människor vistas. Kommunen planerar för en placering i attraktivt läge av ett återbrukscentrum i Vaggeryd och Skillingaryds tätorter.
  • Kommunen planerar i sin centrumutveckling för strategiska placeringar av kvartersnära insamling, som fungerar som fastighetsnära insamling men på allmän platsmark i samhällena. Det finns ett stort pedagogiskt värde i att invånarna både sorterar på
   hemmaplan och ute i samhället.

  Utvinning av naturresurser

  Täkt innefattar brytning och bearbetning av berg, naturgrus, torv och andra jordarter. Det är viktigt att kommunen säkerställer en god hushållning av naturresurser. Intresset för skydd av grundvattnet går alltid före intresset att utvinna grus då grusförekomsterna är en förutsättning för grundvatten av god kvalité. Hushållning av berg och grus ska ske i så stor omfattning som möjligt. Naturgrus är en ändlig resurs, täkter för naturgrus bör därför ersättas med täkter för bergkross, morän eller återvunnet material. Täktverksamheternas miljöpåverkan ska minimeras samtidigt som hänsyn tas till pågående verksamhet. Ny bebyggelse intill täkterna kan sannolikt störas av buller eller hindra täktverksamheten. Det är därför ur allmän synvinkel olämpligt att ny bebyggelse tillkommer i anslutning till täktområde, utom för exploateringsföretaget eget behov. Vaggeryds kommun har förekomster av naturresurser i form av Berg-, grus- och torvtäkter.

  Miljö, hälsa och säkerhet

  I plan- och bygglagens 3 kapitel 5 § står att översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.

  Miljö, hälsa och säkerhet delas in i 3 avsnitt:

  • Miljökvalitetsnormer
  • Dagvattenhantering
  • Klimatrelaterade risker i fysisk planering

  Miljökvalitetsnormer (MKN)- Vattenkvalitet

  Kommunen ska redovisa hur man avser att följa gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kapitlet miljöbalken. Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet.

  En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. En norm anger en lägsta nivå. Vattenförekomsten får alltså inte påverkas av en verksamhet på ett sätt så att kvaliteten blir sämre än den status som anges i normen. Det är vattendelegationen vid Vattenmyndigheten i respektive distrikt
  som beslutar om miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst. Genom normerna ställer delegationerna krav på ekologisk och kemisk kvalitet i ytvatten, och krav på kemisk kvalitet och vattentillgång för grundvatten.

  VISS (Vatteninformationsystem Sverige) Länk till annan webbplats. är ett verktyg för information om alla vattenförekomster i Sverige, här finns bland annat uppdaterad information om vattenförekomsters status och förslag på åtgärder. Information och åtgärder ska beaktas i vidare planering och byggnation.

  Vattenförvaltningen bedrivs i 6-års cykler. Den nuvarande gäller för 2016-2021 och en ny förvaltningsplan inom vattenförvaltningen kommer att fastställas under 2022 som ska gälla för 2021-2027.

  I översiktsplanen redovisas de vattenförekomster som enligt VISS har måttlig eller sämre ekologisk status.

  Vattendrag med måttlig status:

  • Fängen
  • Hokasjön
  • Vederydssjön
  • Bodasjön väster
  • Bodasjön öster
  • Ekebergsbäcken
  • Gnyltån ovan Hjortsjön
  • Hagaforsån
  • Hjortsjöån
  • Hokaån: Härån-Hokasjön
  • Härån: Ruskån-Hokaån
  • Hästgångsån
  • Lagan: Fängen-Eckern
  • Lagan: Härån-Lillån
  • Lagan: Lillån-Stödstorpaån
  • Lagan: Stödstorpaån-Sandsjön
  • Lillån: Lagan-Linnesjön
  • Malmbäcksån
  • Modalaån
  • Radan: Stengårdshultasjön-Rasjön
  • Stödstorpaån nedre
  • Stödstorpaån övre
  • Svanån: Radan-Gettrabosjön
  • Vedabäcken
  • Vederydsån
  • Västerån ovan Älgabäcken
  • Västerån: Långasjön – Älgabäcken
  • Älgabäcken: Västerån-Gärdessjön
  • Österån: Långasjön-Kogöl

  Vattendrag med otillfredställande status:

  • Mosssjön
  Riktlinjer och ställningstagande för vattenkvalitet
  • Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer lägre än nivån god status identifieras, orsakssamband analyseras och förslag på åtgärder upprättas. Aktuella aspekter är bland annat försurning, övergödning och fiskvandringshinder. På sikt ska den vattenkemiska och biologiska statusen i våra sjöar och vattendrag ha förbättrats så att de har god ekologisk och kemisk status samt inte är påverkade av försurningen.

  Miljökvalitetsnormer (MKN)- Luftkvalitet

  Kommunen ska redovisa hur man avser att följa gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kapitlet miljöbalken. I Luftkvalitetsförordningen preciseras krav på högsta tillåtna föroreningsnivåer för ett antal olika luftföroreningar. Den fysiska planeringen får inte leda till
  att dessa gränsvärden överskrids. Åtgärder för att minska luftföroreningarna är primärt kopplade till reglering och styrning av fordon och trafik. En annan källa till luftföroreningar
  är uppvärmning. Exempel på föroreningar som finns i luften är: kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar och bensen. Problem med förhöjda halter av främst kvävedioxid och partiklar finns både i storstadsregionerna och i mellanstora och mindre tätorter. Hushållens småskaliga vedeldning är idag ett lokalt problem i vissa tätorter. Förbränningsgaserna bidrar till försurning och övergödning av mark och vatten. Det är också mycket obehagligt och kan vara skadligt för omgivningen (lukt och hälsoskadliga ämnen) om vedeldning sker på ett slarvigt sätt. Vaggeryds kommun har riktlinjer för småskalig vedeldning som du kan ta del av på kommunens hemsida. Eldning i när- och
  fjärrvärmecentraler ger en effektiv förbränning jämfört med småskalig vedeldning och är därför ett mycket bra alternativ ur miljösynpunkt. Vaggeryds kommun överskrider inte några gränsvärden för högsta tillåtna föroreningsnivåer. Inför en framtida utveckling av kommunen kan dock antal fordon från person och godstransporter förväntas öka varav kommunen aktivt ska arbeta för en ökning av hållbara resor genom satsningar för bättre kollektivtrafik och
  säkrare, genare gång- och cykelvägar. Detta för att säkerställa att den fysiska planeringen inte leder till att dessa gränsvärden överskrids.

  Riktlinjer och ställningstagande för Luftföroreningar
  • Målet är att halten bensen, PM10 och NO2 inte överstiger miljökvalitetsmålets preciseringar för luftkvalitén.
  • Kommunen ska verka för en attraktiv kollektivtrafik i Vaggeryds kommun, för att minska mängden persontrafik som bidrar till luftföroreningar i tätorterna.

  Buller

  dagens samhälle är buller ett stort miljö- och hälsoproblem. Med buller menas oönskat ljud som är störande och i vissa fall skadligt för hälsan. Buller kan komma från biltrafik, järnväg, flyg, industrier och andra verksamheter. Buller påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

  Regler om buller finns i såväl plan- och bygglagen som miljöbalken och förordningar. För olika kategorier av buller finns också riktvärden för bullernivåer vid bostadsbyggnader.

  Riktvärden för bullernivåer vid bostadsbebyggelse ska följas.

  Riktlinjer och ställningstagande för Buller

  Kommunen har tagit fram en översiktlig bullerkartering kopplat till vägnätet och järnvägen som ska användas som underlag vid detaljplanering.

  Dagvattenhantering

  Dagvatten utgörs av nederbördsvatten, i form av regn eller avsmält snö, spolvatten eller framträngande grundvatten som tillfälligt rinner av hårdgjorda ytor såsom asfalterade vägar, hustak, byggnadsfasader eller fordon. Det handlar alltså om tillfälligt förkommande vatten
  avrinnande på mark som inte är täckt av vatten i normala fall, framförallt inom tätbebyggelse och på större vägar utanför tätbebyggda områden. Vilken påverkan dagvatten har på recipienten beror, förutom på dagvattnets innehåll av föroreningar, även på recipientens egenskaper och på tillrinningsområdets markanvändning. När det regnar eller snöar tar nederbörden med sig luftföroreningar och när den sedan landar på hårda ytor löser vattnet upp och drar med sig ytterligare föroreningar som i torr eller våt form samlats på hårdgjorda ytor. En viktig orsak till dagvattenproblematiken är exploatering av mark. På naturliga marker, utan hårdgjorda ytor, kan vattnet renas naturligt genom att infiltrera ned genom jordlagren. När städer och vägar byggs minskar de gröna ytorna som kan sköta denna naturliga reningsprocess.

  Vaggeryds kommun behöver genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan från dagvattenhanteringen i Lagan. I det kommande arbetet med en vatten- och avloppsplan
  kommer dagvattenhanteringen att ingå, problemen beskrivas och åtgärder att arbetas fram.

  Kommunens arbete med vatten- avlopps- och dagvattenfrågor sker genom Vatten- och avloppsplanen, Vatten- och avloppsstrategin, vattenförsörjningsplanen och Dagvattenstrategin. Mål för dagvatten redovisas i Vaggeryd kommuns Dagvattenstrategi del 1. Målen innebär att åtgärder måste sättas in längs hela dagvattenkedjan från det att regnet träffar marken till dess att vattnet når recipienten. I framtagandet av målen har vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten varit betydelsefulla.

  Tätorter har stora arealer hårdgjorda ytor som hindrar regn- och smältvatten, det vi kallar dagvatten, att tränga ner i marken. I dag samlas mycket av vattnet upp och leds i ledningssystem till diken, vattendrag och sjöar. Det ger en effektiv dränering men skapar också problem. Den naturliga utjämning och fördröjning som sker när dagvatten får rinna över vegetation och genom våtmarker förloras i den urbana miljön och flödena blir kraftigare.
  Den naturliga vattenbalansen rubbas också om dagvatten inte får infiltrera och bilda grundvatten. Dessutom skapas punkt visa utsläpp med förorenat dagvatten som innehåller
  en hel del oönskade ämnen som tungmetaller, petroleumprodukter, fosfor, kväve och bakterier. Föroreningskällorna är främst biltrafiken, men även byggnader, uppvärmning och industri samt en del luftburna föroreningar från avlägsna platser.

  Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

  Kommunens ambitioner är att så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt. Lokalt omhändertagande kan dock i vissa fall medföra förorening av grundvattenförekomster.
  Inriktningen är att förebygga att förorenat dagvatten uppstår t.ex. genom att vid bygglovshantering vara uppmärksam på kommande påverkan på dagvattnet och bland annat undvika omålade förzinkade takytor.

  Metoder för att omhänderta det dagvatten som uppstår är infiltration, fördröjning och rening. Vid infiltration är huvudprincipen att leda dagvattnet till vegetationsklädda ytor så nära källan som möjligt. Vid kraftiga regn kan det bli stora nederbördsmängder som behöver fördröjas så att det inte orsakar problem nedströms. Exempel på fördröjning är gröna tak och fördröjningsdamm. Denna typ av anläggningar har också en sedimenterings- och retningseffekt och kan kombineras med infiltration. I vissa fall kan det också vara aktuellt med underjordiska magasin för att lagra vatten. Beroende på dagvattnets föroreningsnivå, markförhållanden samt natur- och rekreationsvärden i vattendraget kan metoderna
  kombineras. Kommunen arbetar även med att få bättre spillvatten genom att förhindra att dagvatten leds in i spillvattennätet.

  Riktlinjer och strategier för Skyfall och dagvattenhantering

  För detaljer, se dagvattenstrategin.

  • Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen som särskilt utsatta för skyfall prioriteras för åtgärder i samhällsplaneringen.
  • Öppna dagvattenlösningar prioriteras i detaljplan och utformas för att även ge sociala och rekreativa värden.
  • Kapacitetssimulering av dagvattenledningarna görs i Skillingaryd primärt för att se vilka områden som utsätts för översvämning vid skyfall.
  • Strategiska grönområden som finns utpekade för dagvattenhantering och fördröjning baserat på lågpunkter och grönstruktur, ska beaktas i den fysiska planeringen och helst sparas.
  • Kommunens ambitioner är att så långt möjligt omhänderta dagvatten lokalt.

  Förorenade områden

  Med ett förorenat område menas ett område där halterna av ett eller flera ämnen påtagligt överskrider den lokala/regionala bakgrundshalten. Det kan vara mark, vatten, grundvatten, sediment eller byggnader och andra anläggningar som är förorenade. Länsstyrelsen och
  kommunerna i Jönköpings län kartlägger områden med misstänkt förorening. Både pågående och nedlagda verksamheter som kan ha orsakat föroreningar inventeras.

  Riktlinjer och ställningstagande för förorenade områden
  • Misstänkt- eller konstaterat förorenade områden ska utredas innan detaljplan antas eller bygglov ges. Utredningen ska göras i samråd med tillsynsmyndigheten för det förorenade- eller potentiellt förorenade området.
  • Exploatering på förorenade områden ska endast tillåtas om det genomförts efterbehandlings- och saneringsåtgärder som undanröjer eventuella risker för människors hälsa och/eller miljön, eller om riskreducerande åtgärder vidas vid byggnation.
  • Sanering och efterbehandling av ett förorenat område ska utföras i syfte att området kan användas utan risk för människors hälsa och/eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till nuvarande eller framtida planerad markanvändning.
  • Vid efterbehandling eller sanering ska hänsyn tas till omgivningen och framtida klimatpåverkan så att det sanerade området inte åter förorenas eller att föroreningar
   riskerar att spridas i framtiden.
  • Kommunen ska hålla sig uppdaterad med den information som behövs angående förorenade områden för att kunna tillgodose att riktlinjerna uppfylls. Tät dialog om förorenade områden hålls med räddningstjänsten.

  Miljöfarlig verksamhet

  Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter.

  Riktlinjer och ställningstagande för miljöfarlig verksamhet
  • Vid nyetablering av nya bostadsområden ska lämpligt skyddsavstånd till befintlig bebyggelse utredas i varje enskilt fall.
  • Vid nyetablering av verksamhetsområden ska lämpligt skyddsavstånd till befintlig bebyggelse utredas i varje enskilt fall. Nya föreslagna industriområden ska inte läggas i anslutning till bostadsbebyggelse.
  • Vid etablering av nya områden skapas för logistik och sällanvaruhandel prioriteras platser med möjlighet till lämplig trafikinfrastruktur.
  • Där störande industriområden ligger insprängda i områden som domineras av bostäder, bör industriområdena flyttas till mer lämpliga platser för att reducera störning på livsmiljöerna och möjliggöra centrum- och bostadsutveckling.
  • Lämpligt skyddsavstånd ska utredas i varje enskilt fall vid planläggning intill verksamhetsområden.
  • Naturmark med uppvuxen skog, speciellt tät sådan som kan verka avskärmande, luktreducerande och bullerdämpande, lämnas i anslutning till verksamheter
   som kan medföra upplevda störningar av boende i närheten.

  Farlig verksamhet

  Vid farliga verksamheter hanteras stora mängder kemikalier eller bedrivs verksamhet som av andra skäl medför risker för allvarliga skador på människor eller miljön.

  Riktlinjer och ställningstagande för farlig verksamhet
  • Lokalisering av farliga verksamheter ska ske med ett säkerhetsavstånd så att områden med känslig markanvändning, exempelvis skolor samt vård- och omsorgsboenden, inte påverkas av störning.
  • Sevesoanläggningar ska lokaliseras på lämpligt skyddsavstånd till tätortsbebyggelse. Avståndet utreds i varje enskilt fall.
  • Nya drivmedelsstationer ska inte ligga inom eller i anslutning till bostadsbebyggelse, skola, vård- och omsorgsboenden. Detta för att undvika transporten av drivmedel genom samhällena, rena miljöskulder och minska påverkan på boende, skolverksamhet och liknande.
  Riktlinjer och ställningstagande för transporter av farligt gods
  • Vid uppförande av ny bebyggelse bör riskerna beaktas inom 150 m från transportleder för farligt gods.
  • Transporter av farligt gods som sker via vägtrafik ska ledas runt tätorterna.
  • Järnväg ska prioriteras som transportnät för farligt gods.

  Klimatrelaterade risker i fysisk planering

  I Sverige förväntas klimatförändringarna innebära fler värmeböljor, kraftigare regn och översvämningar. Som i sin tur påverkar vår natur och människor och djurs levnadsmiljö och välmående. I samhällsplaneringen innebär detta att vi behöver ta ett större ansvar för att
  skydda mark kopplad till vår livsmedelsproduktion, bevara viktiga områden för den biologiska mångfalden samt göra avvägningar där vi bland annat måste lägga ett större fokus på markens bärighet och att minska riskerna för översvämningar.

  Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg, där den gröna strukturen kan vara behjälplig i många sammanhang för att mildra de negativa effekterna som följer av limatförändringarna. Vaggeryds kommuns prioriteringar och ställningstaganden för Utvecklingsinriktningen belyser vilka insatser som dessa strukturer behöver genomgå för att kunna skapa en hållbar samhällsutveckling.

  • att främja kvalitativ förtätning och effektivt markutnyttjande.
  • att främja hållbara transporter och effektiva färdmedelsalternativ som skapar god tillgänglighet för alla och minskar klimatpåverkan.
  • att förespråka en varsam exploatering av befintliga och obebyggda natur- och fritidsmiljöer.
  • Vid förändringar av bebyggelse i anslutning till område utrett för ras och skred längs Lagan i Vaggeryd, ska en fördjupad riskanalys redovisas.
  • Vid påverkan på grönstrukturen i branta slänter eller längs vattendrag, ska risk för erosion beaktas.
  • Gröna buffertzoner längs med väg samt intill industri sparas ur ett buller-, luft - och visuellt perspektiv.

  Översvämning

  Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner. I denna rapport definieras värmebölja som årets längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20°C. I Vaggeryds kommun ökar den sammanhängande perioden från ca 2 dagar (uppmätt under referensperiod år 1961- 1990) till 2 veckor (scenario RCP 8,5 år 2069- 2098). Det är inte bara längden som ökar- även temperaturen under värmeböljan blir högre än normalt enligt scenarierna. Sommaren 2018 genomförde Länsstyrelsen en värmeökartering för Skillingaryd och Vaggeryd genom att mäta yttemperaturer från satellit. Mätningen visar exempel på vilka områden i våra största tätorter som kan riskera att bli extra varma och vilka områden som bidrar till svalka. Översiktsplanen pekar ut de utsatta områdena genom strategiska grönområden.

  Riktlinjer och ställningstaganden för värmebölja
  • Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen som särskilt utsatta för värmebölja prioriteras för åtgärder i samhällsplaneringen.
  • Naturliga funktioner som agerar reglerande av lokalklimatet prioriteras i det tätortsnära landskapet. Grönstruktur ska prioriteras i centrummiljöer, vid vårdcentraler, äldreboenden och skolor.
  • Reglerande av lokalklimat tas med som perspektiv tidigt i detaljplaneprocessen när nya områden planeras.

  Ras, skred och erosion

  Vaggeryds kommun ligger inte i ett område med påtaglig risk för ras, skred och erosion. Det finns aktsamhetsområden för skred och ras där vi har finkorniga jordarter så som lera och silt. Det finns områden med förutsättningar för erosion längs med Lagan där vi har jordarter så som sand och svämsediment.

  I samband med detaljplanering och byggande ska alltid bedömning av risk för ras, skred och erosion utföras. Vilket ändamål och livslängden hos bebyggelse och anläggningar ska vara utgångspunkten och förväntade effekter av ett förändrat klimat behöver beaktas.

  Riktlinjer för Ras, skred, erosion
  • Vid planering och exploatering av nya områden och hårdgjorda ytor ska kommunen värna om och sträva efter fler gröna ytor, fasader och tak.
  • Vid förändringar av bebyggelse i anslutning till område utrett för ras och skred längs Lagan i Vaggeryd, ska en fördjupad riskanalys redovisas.
  • Vid påverkan på grönstrukturen i branta slänter eller längs vattendrag, ska risk för erosion beaktas. Gröna buffertzoner längs med väg samt intill industri sparas ur ett buller-, luft - och visuellt perspektiv.

  Värmebölja

  Värmebölja är vanligen ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner. I denna rapport definieras värmebölja som årets längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över 20°C. I Vaggeryds kommun ökar den sammanhängande perioden från ca 2 dagar (uppmätt under referensperiod år 1961- 1990) till 2 veckor (scenario RCP 8,5 år 2069- 2098). Det är inte bara längden som ökar- även temperaturen under värmeböljan blir högre än normalt enligt scenarierna. Sommaren 2018 genomförde Länsstyrelsen en värmeökartering för Skillingaryd och Vaggeryd genom att mäta yttemperaturer från satellit. Mätningen visar exempel på vilka områden i våra största
  tätorter som kan riskera att bli extra varma och vilka områden som bidrar till svalka. Översiktsplanen pekar ut de utsatta områdena genom strategiska grönområden.

  Riktlinjer och ställningstaganden för värmebölja
  • Områden som är identifierade i Grönstrukturplanen som särskilt utsatta för värmebölja prioriteras för åtgärder i samhällsplaneringen.
  • Naturliga funktioner som agerar reglerande av lokalklimatet prioriteras i det tätortsnära landskapet. Grönstruktur ska prioriteras i centrummiljöer, vid vårdcentraler, äldreboenden och skolor.
  • Reglerande av lokalklimat tas med som perspektiv tidigt i detaljplaneprocessen när nya områden planeras.

  Klimatanpassningsåtgärder baserade på grönstrukturplanen för Vaggeryds kommun

  Reglerande ekosystemtjänster

  Våtmarkernas betydelse. Översiktsplanen synliggör viktiga områden för Våtmarker i utvecklingsinriktningen samt mindre tätortsnära områden i mark och vattenanvändningskartan.

  Strategiska Grönområden för dagvattenhantering. Översiktsplanen synliggör de områden som är strategiskt viktiga att bevara för att klara klimatförändringar i form att skyfall och höga flöden. Analysen är utförd för centralorterna med högst bebyggelse tryck. Dessa områden är även av stort värde för värmereglerande effekter.

  Strategiska Grönområden för värmebölja. Områden med risk för värmeöeffekt har lagts in i karta tillsammans med områden där riskgrupper uppehåller sig. Områden som enligt satellitflygningen uppnått yttemperaturer 38-50 grader har markerats som riskområden för värmeöar. Grönområden som ligger i anslutning till dessa platser har en relevant temperaturreglerande effekt, och dessa har markerats ut som strategiska grönområden.

  Stödjande ekosystemtjänter

  Ekologiska landskaps samband. Översiktsplanen redovisar viktiga ekologiska landskapssamband i utvecklingsinriktningskartan. Områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden synliggörs mer detaljerat i Vaggeryds kommuns översiktsplan underlagsrapport 7, Ekologiska samband.

  Försörjande ekosystemtjänter

  Jordbruksmark. Översiktsplanen synliggör kommunens Arella näring, jordbruksmark samt redovisar kommunens syn på byggnation på odlingsmark. Översiktsplanen redovisar riktlinjer och strategier för jordbruk samt skogsbruk.

  Kulturella Ekosystemtjänster

  Rekreation och friluftsliv. Översiktsplanen pekar ut viktiga rekreation- och friluftslivsområden som är av betydelse för mötet mellan människa och natur.

  Kulturmiljöernas värde för kommunens historia och landskapsbild. Översiktsplanen pekar ut riksintressen för kulturmiljövård samt områden med kulturmiljövärden där även byar ingår.

  Sociala värden. Översiktsplanen pekar ut en rad faktorer som påverkar sociala värden i fysisk planering bl.a. behov av nya mötesplatser. I mark- och vattenanvändningskartan skapas förutsättningar för detta inom områden för mångfunktionell bebyggelse, Grönområde och park samt resecentrum.

  Hjälpte informationen dig?

  Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

  Vad kan vi förbättra?
  Senast uppdaterad:

  Sidansvarig:

  Hanna Grönlund