Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Mark- och vattenanvändning

I Mark- och vattenanvändningskartan ska grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder för hela kommunen redovisas. Mark- och vattenanvändning är en av ÖP-modellen 2:1 tre aspekter.

Översiktsplanen ska redovisa avsedd användning av mark- och vattenområden i hela
kommunen. Områdesanvändningen kompletteras med det övergripande transportsystemet. Detta avsnitt hanterar även hur kommunen har för avsikt att använda, utveckla
och bevara den byggda miljön. Observera att gränserna mellan de olika användningarna är ungefärliga. Angiven avgränsning för förändrad markanvändning ska avgöras
i kommande plan- och lovprocesser.

Mark- och vattenanvändningen delas in i fyra olika användningstyper:

 • Bebyggelse
 • Transportinfrastruktur
 • Grön- och blåstruktur
 • Landsbygd

Dessa användningstyper delas sedan in i underkategorier för att redovisa förslag på ny avsedd användning av mark- och vattenområden samt markanvändning för den byggda miljön. Mark- och vattenanvändningen kan ha pågående, eller utvecklad och ändrad användning.

ÖP-modellen version 2.1

Nu gällande version av ÖP-modellen är 2.1, som publicerades i augusti 2020.
ÖP-modellen innehåller i dagsläget endast rekommendationer kring hur plankartan kan byggas upp och vilka begrepp som är lämpliga att använda. Modellen är på sikt tänkt att utvecklas vidare och då även inkludera rekommendationer för plan-beskrivningen och anpassas bättre även för regional fysisk planering.

Många kommuner har utvecklat digitala översiktsplaner eftersom fördelarna och
möjligheterna är stora. Om varje del av samhällsbyggnadsprocessen blir digitalt
tillgänglig bidrar det till minskat dubbelarbete och att information kan återanvändas. En mer enhetlig översiktsplanering gör det lättare för kommunerna att utbyta erfarenheter och kan bidra till att höja kompetensen och ge högre kvalitet till de översiktsplaner som tas fram.

På Boverkts webbplats kan du läsa mer om ÖP-modellen Länk till annan webbplats..

Pågående användning

Huvudsyftet är att pågående markanvändning bibehålls. Förtätning och kompletterande användning kan tillåtas om det inte innebär väsentlig förändring av områdets användning och karaktär.

Utvecklad och ändrad användning

Utvecklar och förstärker utifrån den användning som redan finns, till exempel förtätning av ett område med fler bostäder eller att området får ett större utbud av servicefunktioner. Det kan också innebära ny exploatering eller omvandling av ett bebyggt område som exempelvis från verksamheter till bostäder.

Riktlinjer

En översiktsplan ska presentera och redogöra för den förändrade mark- och vattenanvändningen. Det innebär att riktlinjerna främst ska avse sådant som har med detta att göra. Det kan vara lokalisering, fysisk utformning av områden, kopplingar mellan
olika funktioner, stråk och så vidare. Oftast finns det andra kommunala planer och
program som kan redovisa mer detaljer inom olika ämnesområden, exempelvis centrumutveckling, bostadsförsörjning, vatten- eller vägplanering. Detaljeringsgraden
för riktlinjerna är att de ska vara allmänna och övergripande.

Riktlinjerna ska endast vara vägledande för den kommande fysiska planeringen. Det
som nämns i riktlinjerna är inga skallkrav. Riktlinjerna ska fungera som en påminnelse kring vad Vaggeryds kommun ser som det viktigaste inom fysisk mark- och vattenplanering, och vad som bör tas med i kommande diskussioner kopplat till detta. De kan också vara hjälpmedel för de olika förvaltningarna och bolagen inom Vaggeryds kommun, samt vara intressant att ta del av för externa exploatörer som vill veta mer om kommunens prioriteringar och synsätt.

Tidshorisont

Översiktsplanen har ingen fastslagen tidshorisont för genomförande. För användningstypen bebyggelse preciseras en utbyggnadsordning i tre steg så att Vaggeryds kommun tillsammans med andra aktörer kan samordna resurser på ett hållbart och effektivt sätt. Översiktsplanens utbyggnadsområden pekar ut vad som ska byggas ut på kort och medellång sikt, samt vad som är nästa steg på lång sikt.

Dessa tidshorisonter ska vara vägledande för satsningar, påverkan, styrning och fortsatt planering. Utbyggnadsområden som prioriteras på kort sikt och medellång sikt har sammantaget den omfattning som krävs för att möjliggöra en hållbar befolkningstillväxt i kommunen.

 • Kort sikt innebär att kommunen är redo att börja utveckla och vid behov av
  vidare planering bör detta prioriteras. Området är i enlighet med gällande eller
  pågående detaljplaner, positiva planbesked och planprogram och följer översiktsplanens utvecklingsinriktning. Planering och utbyggnad kan påbörjas omgående, men området som helhet kan byggas ut på längre sikt.
 • Medellång sikt innebär att kommunen inte är redo att börja utveckla området
  omgående. Vidare planering kan påbörjas för att skapa god framförhållning men
  är inte prioriterat. Vid intresse, och om det anses lämpligt, kan planering och
  utveckling för delar av området påbörjas tidigare men som helhet bör området
  utvecklas först på lite längre sikt.
 • Utbyggnadsområden som pekas ut på lång sikt är sådana områden som ligger
  utanför planeringshorisonten. Det vill säga, som bör utvecklas i nästa steg när
  kommunen och samhället växer utöver den planeringshorisont som översiktsplanen utgår ifrån. Områden med lång sikt är även områden där krav på tidskrävande utredningar finns eller områden som ej är i linje med översiktsplanens utvecklingsinriktning. De prioriteras således efter de områden som är utpekade på kort och medellång sikt.

Bebyggelse

Bebyggelse delas in i tre olika typer:

 • Mångfunktionell bebyggelse
 • Sammanhängande bostadsbebyggelse
 • Verksamheter och industri

Mångfunktionell bebyggelse

Mångfunktionell bebyggelse är en samlad redovisning för bebyggelse. Områden för
mångfunktionell bebyggelse har stads- och tätortsmässig karaktär och kan innehålla
servicefunktioner tillsammans med bostäder. Bebyggelsen är ofta indelad i kvarter åtskilda av gator, eller har en kvartersliknande struktur. Kvarteren består av bebyggelse
som är relativt tät och högre i förhållande till övrig bebyggelse. Detta tillsammans
med en stor funktionsblandning skapar förutsättningar för arbetsplatser och flöden.
Trafik- och parkeringsytor, parker, kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar ingår.
Områden för mångfunktionell bebyggelse är prioriterade för god uppkoppling och
tillgänglighet med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Mångfunktionell bebyggelse i mark- och vattenanvändningskartan innefattar följande
underkategorier för Vaggeryds kommun: bostäder, centrum, besöksanläggning, begravningsplats, verksamheter, skola (inklusive förskola med mera) tillfällig vistelse,
vård och annat samhällsviktigt ändamål (områden för totalförsvarets militära del,
räddningstjänsten och liknande samhällsviktiga ändamål). Se mer information om underkategorier för mångfunktionell bebyggelse på Boverket.se.

Utvecklingsområdena som pekas ut som utvecklad och ändrad markanvändning för
mångfunktionell bebyggelse ger möjlighet till sammanlagt cirka 2000 nya bostäder
och plats för utveckling av kommunal service samt diverse verksamheter enligt Boverkets underkategorier.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Sammanhängande bostadsbebyggelse är områden som i huvudsak består av bostäder och har en tydlig beroenderelation till orten eller närliggande orter. Bebyggelsen karaktäriseras av en övervägande andel nattbefolkning och fler utpendlare än inpendlare. Bostadsområden som huvudsakligen består av bostadsbebyggelse, men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma. Även mindre grönområden och lokal- och bostadsgator ingår i användningen.Kommunens tankar kring utveckling för sammanhängande bostadsbebyggelse i respektive utvecklingsområde kan utläsas i mark- och vattenanvändningskartan under ställningstagande.

I sammanhängande bostadsbebyggelse ingår även de områden på landsbygden som identifierats som sammanhållen bebyggelse och där bygglov krävs vid tillbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad enligt PBL 9 kap 6§. Enligt definitionen i
plan- och bygglagen l kap. 4 § så är en sammanhållen bebyggelse en bebyggelse med
minst 3 byggnader på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg,
gata eller parkmark.

Boverket har gjort ett förtydligande om när det blir en bygglovspliktig sammanhållen
bebyggelse enligt nedan: En bebyggelse är ”sammanhållen bebyggelse där bygglov
behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

 • En bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus
 • De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark
  och dylikt.

Sammanhängande bebyggelse i mark och vattenanvändningskartan delas in i en underkategori för Vaggeryds kommun: bostäder.

Vaggeryds kommuns tankar kring utveckling för sammanhängande bostadsbebyggelse och underkategori i respektive utvecklingsområde kan utläsas i den interaktiva mark- och vattenanvändningskartan under ställningstagande. Utvecklingsområdena som pekas ut som utvecklad och ändrad markanvändning för sammanhängande bostadsbebyggelse ger möjlighet till sammanlagt cirka 1000 nya bostäder i Vaggeryds kommun.

Verksamheter och Industri

Områden för verksamheter och industri är till för verksamheter som inte bör blandas
med bostäder. Verksamheterna inom denna användning kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung samt stor mängd övrig trafik och är därmed Mark- och vattenanvändning 51 inte förenliga med bostäder. Här ingår såväl traditionella industriområden som större handelscentrum och annan verksamhet. Vaggeryds kommuns tankar kring utveckling av verksamheter och underkategorier i respektive utvecklingsområde kan utläsas i den interaktiva mark- och vattenanvändningskartan under ställningstagande.

Verksamhet och industri i mark- och vattenanvändningskartan delas in i följande underkategorier för Vaggeryds kommun: företagsområde (samling av flera mindre verksamheter), transportintensiv verksamhet (områden för logistikanläggningar, externhandel med mera), omgivningspåverkande och tillståndspliktig verksamhet (påverkar
omgivningen med buller, lukt, vibrationer etcetera samt kräver oftast tillstånd för att bedriva sin verksamhet).

I Vaggeryds kommun finns en lång tradition av att låta idéer bli verklighet.Entreprenörsandan och uppfinningsrikedomen i regionen är känd och här finns bland annat en stark möbel- och metallindustri. Det strategiska läget vid Europaväg 4 mitt emellan Jönköping och Värnamo gör Vaggeryds kommun attraktiv för företag och framförallt för lager och logistik.

Utvecklingsområdena som pekas ut som utvecklad och ändrad markanvändning är kommunens kommande utredningsområde för verksamheter.

Utvecklad och ändrad markanvändning för bebyggelse i Vaggeryds kommun

Utvecklad och ändrad markanvändning i Vaggeryds kommun innebär förtätnings-,
omvandlings- och utvecklingsområden i central- och serviceorterna såväl som på
landsbygden. För Vaggeryds kommun är friheten att kunna bo och leva där man önskar av största vikt. Landsbygden är en eftertraktad plats att bosätta sig på och Vaggeryds kommun vill öka möjligheten till utveckling i form av nybyggnation på platser där det är lämpligt och möjligt.

Vaggeryds kommun önskar därför en fortsatt dialog med Länsstyrelsen och försvarsmakten för att hitta möjlighet för byggnation inom befintliga byar och på platser där ny bebyggelse inte placeras närmre skjutfältsgränsen än nuvarande befintliga bostäder. Platser som idag hämmas av närhet till riksintresset Skillingaryds skjutfält. Dialogens syfte ska vara att långsiktigt säkerställa riksintresset samtidigt som en levande landsbygd tryggas.

Vilken förändring som föreslås utgår ifrån hållbarhet, lämplighet och samhälls-planeringens förutsättningar. Områdenas utformning prövas och utformas genom
förhandsbesked eller detaljplan där även hänsyn ska tas till konstaterade faktorer.
Grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag som ska fungera som vägledande i alla
planer, framförallt när det kommer till hur Vaggeryds kommun ska arbeta och säkerställa klimatanpassningsåtgärder i den fysiska planeringen.

Kartan presenterar pågående och nya områden för mångfunktionell och sammanhängande bebyggelse samt verksamheter och industri. Du kan dra, zooma och klicka i kartan. Klicka på önskad ort eller område för att läsa mer.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

 

Tidshorisont kort sikt:

Götastrand 1:1 (Nummer 11 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning Västra strand, bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse och infrastruktur i västra Vaggeryd. Området består av naturmark. Kommunen har inlett arbetet med ny detaljplan.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, strandskydd, klimatanpassningsåtgärder,
topografi och fornminnen. Buller från väginfrastruktur förekommer och ska utredas
ska säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för
grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är markägare.

Tidshorisont medellång sikt:

Jonstorpsudden 1 och Södra Park 1:2 (Nummer 12 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning bostäder. Utvecklingsområdet ligger intill befintlig infrastruktur och bebyggelse. Området har ett vackert läge och ligger nära infrastruktur och centrum. I dagsläget finns Vaggeryds vårdcentral och folktandvård på platsen.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till strandskydd och klimatanpassningsåtgärder. Buller från
järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska
bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Tidshorisont lång sikt:

Ålandsö 2:7 och Byarums-Bäck 1:21 (Nummer 13 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde bostäder. Området består av naturmark, våtmark, sumpblandskog. Området ligger utanför befintlig bebyggelse intill infrastruktur.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärde, klimatanpassningsåtgärder, våtmark och
fornminnen. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare

Verksamheter och industri


Tidshorisont kort sikt:

Bratteborg 2:1 och Byarums-Boda 1:2 (Nummer 14 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för verksamheter norr om travbanan. Företagsområde, transportintensiva verksamheter samt
omgivningspåverkande och tillståndspliktiga verksamheter. Området består av naturmark, skog. Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor kommunikationsled, Europaväg 4. Positivt planbesked finns. Hänsyn: Hänsyn ska tas till strandskydd, klimatanpassningsåtgärder och naturvärden. Riksintresse för kommunikation Europaväg 4 får inte påverkas negativt av
verksamhetsutvecklingen. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Tidshorisont medellång sikt:

Stödstorp 1:1, Skogshyltan 1:14 och Munksjö 1:1 (Nummer 15 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för verksamheter.
Väster och öster om avfart Vaggeryd södra utmed Europaväg 4. Företagsområde samt transportintensiva verksamheter. Området består av naturmark, skog. Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor kommunikationsled, Europaväg 4.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till jordbruksmark, topografi, naturvärden, strandskydd och
klimatanpassningsåtgärder. Östra delen är utredningsområde för förorenad mark.
Föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Ny översiktsplan föreslår ett vägreservat
i västra området. Detta reservat ska inkluderas i verksamhetsområdet på lämpligt sätt.
Luftburen el-ledning finns i området. Söder om Skogshyltan 1:14 finns ett Natura-2000 område och riksintresse för natur- och kulturmiljövård. Angränsande verksamheter får på intet sätt påverka dessa natur-, kultur- eller landskapsvärden negativt.
Riksintresse för kommunikation Europaväg 4 får inte påverkas negativt av verksamhetsutvecklingen. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat
område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas
i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Tokarp 3:1 och Tokarp 3:7 (Nummer 16 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för verksamheter i
södra Stigamo öster och väster om Europaväg 4. Företagsområde, transportintensiva verksamheter samt omgivningspåverkande och tillståndspliktiga verksamheter. Området består av naturmark, skog. Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor kommunikationsled, Europaväg 4.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden, strandskydd och klimatanpassningsåtgärder. Riksintresse för kommunikation Europaväg 4 får inte påverkas negativt av verksamhetsutvecklingen. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Skillingaryd

Mångfunktionell bebyggelse

 

Tidshorisont kort sikt:

Centrum - Storgatan (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Skillingaryds centrum, med delar av Storgatan inkluderad, är ett utvecklingsområde för förtätning av bostäder, handel och service. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas. Kommunen bör ta fram ett nytt centrumutvecklingsprogram som beskriver möjligheterna för en fortsatt utveckling av orten.
Hänsyn: Viktiga aspekter att ta hänsyn till är näringslivets fortsatta utveckling i samspel med bebyggelse. Infrastruktur och förbättrade gång- och cykelstråk. Nya platser
för pendlarparkeringar för bil och cykel ska prioriteras i närhet av bytespunkter för
kollektivtrafik för buss samt tåg. Fler mötesplatser samt mer grönstruktur i centrummiljöer och inom centrala bostadsområden. Hänsyn ska tas till kommunala kulturmiljöområden och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrisker inom värmebölja och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningssituationen behöver hanteras särskilt. Riksintresse för kommunikation järnväg får inte påverkas negativt av bebyggelseutvecklingen. Delar av området ligger inom Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Kvarteret Räven, Råbocken och Rådjuret (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning utmed Fabriksgatan genom bostäder, skola, besöksändamål, service och verksamheter. Området består av verksamheter. Området ligger nära kollektivtrafik och centrum. Strategisk plats för utveckling av Skillingaryd för bebyggelse men även grönstruktur. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrisker inom värmebölja och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningssituationen behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Riksintresse för kommunikation järnväg får inte påverkas negativt av bebyggelseutvecklingen. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i komma
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Pålen 1:1 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning i centrum, Södra slätten genom exempelvis bostäder och service samt utveckling av mötesplats och park. Området består av grönområde intill handel och skatepark. Området ligger nära kollektivtrafik och centrum. Strategisk plats för utveckling av Skillingaryds centrum. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas. Skateparksområdet kan med fördel utvecklas till parkmiljö, mötesplats, aktivitetsplats och vara en del av nytt utvecklingsområde.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder samt riksintresse för
kulturmiljö Skillingarydsfältet. Området ligger inom Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Buller från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status
ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är markägare.

Kvarteret Nålen, Hyveln, Skruven och Vasaparken (Nummer 4 i PDF dokumentet)
Ställningstagande: Förtätning utmed Östra Allégatan och Östra Fåglabäcksvägen genom exempelvis bostäder, skola (förskola) och verksamheter samt utveckling av mötesplats och park. Området består av verksamhetsområde. Området ligger nära service i form av skola och Movalla idrottsplats och inom befintliga bostadsområden. Strategisk plats för utveckling av Skillingaryd. Effektiv markanvändning och tät bebyggelse förespråkas.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrisker inom värmebölja och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark,
föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Buller från väginfrastruktur
förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området
ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Trollberget 1:4 med flera (Nummer 5 i pdf dokument)
Ställningstagande: Stort utvecklingsområde för bostäder, skola (förskola) i södra Skillingaryd. Området består av naturmark med ett tätortsnära rekreationsområde samt ett mindre område med jordbruksmark. Inom området finns dagvattendamm samt naturliga dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder.
Kommunen har inlett arbetet med att ta fram ett planprogram för området.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till friluftsliv, topografi, naturvärden dagvattendamm och
öppna dagvattendiken för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder. För området
föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Inom området
finns ett område med jordbruksmark, kommunen bedömer att området ska prövas
för allmänt ändamål, skola samt bostadsändamål på jordbruksmark då riksintresse
för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om orten.
Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas
i kommande planprocess.
Markägare: Kommunen är markägare

Tidshorisont medellång sikt:

Lägret 1:5 (Nummer 6 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för besöksanläggning, drivmedelstation.
Strategisk plats utmed Europaväg 4 och intill befintlig jämförlig verksamhet.
Hänsyn: Utredningsområde för förorenad mark. Buller och riskavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Riksintresse för kommunikation Europaväg 4 får inte påverkas negativt av utvecklingsområdet. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är markägare.

Marielund 1:1 med flera (Nummer 7 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning Fåglabäck södra, intill Sturegatan. Bostäder, skola. Området ligger intill befintlig bebyggelse och infrastruktur i västra Skillingaryd. Utpekat område innefattar äldre stadsplan daterad 1924. Området består av naturmark med delvis höga naturvärden samt jordbruksmark. Inom området finns dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till jordbruksmark, naturvärden, friluftsliv, fornminnen
och öppna dikesstråk samt klimatanpassningsåtgärder. Inom området finns öppna
dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder. Hänsyn ska tas dagvattenstråk som är en del av upptagningsområde för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder, skyfall och översvämning nedströms. För området föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Kommunen bedömer att området ska prövas för bostadsändamål på jordbruksmark då Riksintresse för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om orten.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Trollberget 1:4 med flera (Nummer 8 i PDF dokumentet)
Ställningstagande: Stort utvecklingsområde för bostäder i södra Skillingaryd.
Området består idag av naturmark med ett tätortsnära rekreationsområde. Inom
området finns naturliga och anlagda dagvattendiken av betydelse för klimat-anpassningsåtgärder. Kommunen har inlett arbetet med att ta fram ett planprogram
för området.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till friluftsliv, topografi, naturvärden dagvattendamm
och öppna dagvattendiken för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder.
För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall,
dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen inte påverkar
intilliggande riksintressen för järnväg. Utredningsområde för förorenad mark,
föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets
stoppområde för höga objekt samt särskilt behov av hinderfrihet. Inom området finns ett område med jordbruksmark, kommunen bedömer att området ska prövas
för allmänt ändamål, skola samt bostadsändamål på jordbruksmark då riksintresse för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om
orten. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och
säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är markägare.

Sörgården 1:1, Sörgården 1:50 och Sörgården 1:36 (Nummer 9 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för bostäder. Området ligger i närhet till befintlig bebyggelse och i anslutning till infrastruktur i västra Skillingaryd. Området består till stor del av jordbruksmark samt naturmark med delvis höga naturvärden. Inom området finns dagvattendamm samt dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, dagvattendamm och öppna dagvattendiken för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder. Hänsyn ska tas till
dagvattenstråk som är en del av upptagningsområde för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder, skyfall och översvämning, nedströms. För området föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för
totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Inom området finns ett område med
jordbruksmark, kommunen bedömer att området ska prövas för bostadsändamål
på jordbruksmark då Riksintresse för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om orten. Buller från väginfrastruktur förekommer
och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Tidshorisont medellång sikt:

Backsvalan 1 (Nummer 10 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse och väginfrastruktur i västra Skillingaryd. Området består i dag av industrimark. Strategisk plats för utveckling av Skillingaryd som kan främja social hållbarhet i det fall fler-bostadshus och radhus primärt byggs. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas.
Hänsyn: Inom området finns öppna och kulverterade dagvattendiken av betydelse för klimatanpassningsåtgärder. Hänsyn ska tas till dagvattenstråk som är en del av upptagningsområde för att säkerställa för klimatanpassningsåtgärder, skyfall och översvämning, nedströms. För området föreligger klimatrisker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Buller från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Tidshorisont lång sikt:

Fåglabäck 2:4 och Fåglabäck 2:1 med flera (Nummer 11 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde Fåglabäck norra, bostäder. Lantligt
boende och kolonilotter kan vara lämpligt i området. Området ligger utanför befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur i nordvästra Skillingaryd. Området
består av jordbruksmark, naturmark med delvis höga naturvärden, våtmark och
klimatanpassningsåtgärder. Området gränsar till riksintresse för kulturmiljövård.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till jordbruksmark, naturvärden, friluftsliv inklusive led,
fornminnen samt klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall. Riksintresse för kulturmiljövård får inte påverkas negativt av bebyggelseutvecklingen. Området ska utredas vidare gällande fornminnen. Del av området ligger inom utpekat ESKO-område (ekologiskt särskilt känsligt området). Det innebär att området särskilt ska utredas för att säkerställa naturvärden på platsen. Kommunen bedömer att området ska prövas för bostadsändamål på jordbruksmark då riksintresse för totalförsvar starkt begränsar samhällets utveckling öster samt nordväst om orten. Buller från infrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Luftledning passerar området. Gällande säkerhetsavstånd ska gälla.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Verksamheter och industri


Tidshorisont medellång sikt:

Högabråten (Nummer 12 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för verksamheter,
företagsområde söder om väg 152 i Skillingaryd. Området ligger nära stor kommunikationsled, Europaväg 4 och järnväg. Området består av naturmark, skog.
Positivt planbesked finns (april 2023).
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, topografi och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintressen för väg och järnväg. Området gränsar till område med särskilt kvalitetsområde för friluftsliv, område med jordbruksmark, naturvärden och kulturmiljö. Angränsande verksamheter får på intet sätt påverka dessa natur-, kultur- eller landskapsvärden negativt. Riksintresse för kommunikation järnväg får inte påverkas negativt av verksamhetsutvecklingen. Väg 152 är utpekat som funktionellt prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Verksamhetsutvecklingen ska utformas med begränsningar så att inte riksintressena påverkas negativt. Större ansvar åligger den enskilde att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olyckor. Detta inkluderar bland annat brandvattenkapacitet. Området ligger utanför elnätskoncession för Vaggeryds Elverk. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status
ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Hok

Mångfunktionell bebyggelse

 

Tidshorisont kort sikt:

Hok 2:110 och Hok 2:38 med flera (Nummer 1 i PDF dokumentet)
Ställningstagande: Förtätning- och utvecklingsområde vid stationen i Hok genom exempelvis bostäder, handel, service, skola och eventuellt verksamheter. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas. Strategisk plats för utveckling av Hok för att skapa en centrummiljö som stärker orten i sin framtida utveckling som kommunens tredje största tätort.
Hänsyn: Viktiga aspekter att ta hänsyn till är näringslivets fortsatta utveckling
i samspel med bebyggelse. Infrastruktur och förbättrade gång- och cykelstråk.
Nya platser för pendlarparkeringar för bil och cykel ska prioriteras i närhet av
bytespunkter för kollektivtrafik för buss samt tåg. Fler mötesplatser samt mer
grönstruktur i centrummiljöer och inom centrala bostadsområden. Hänsyn ska
tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade
risker inom värmebölja, översvämning och skyfall. Dessa risker behöver utredas
och säkerställas så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintressen
för järnväg. Riksintresse för kommunikation järnväg får heller inte påverkas
negativt av bebyggelseutvecklingen. Utredningsområde för förorenad mark,
föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Buller från väginfrastruktur och
järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Tidshorisont medellång sikt:

Hok 2:119 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde norr om Lindefors. Bostäder samt i
en framtid eventuell förskola. Området ligger utanför befintlig bebyggelse och
utbyggd infrastruktur i norra delen av Hok. Området består av naturmark, skog
samt våtmarkspartier. Inom området pekas stråk för cykelväg ut som kopplar
samman orten Hok med Hooks herrgårds utbud av service och arbetstillfällen.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till topografi, naturvärden, våtmark, strandskydd och
klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur (väg 30 och väg 817) förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Väg 30 är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont medellång sikt:

Hok 2:119 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätnings- och utvecklingsområde öster om Lillholmen. Bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur
i Norra delen av Hok. Området består av naturmark, skog. Hänsyn ska tas till
naturvärden, buller från infrastruktur, topografi.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till friluftsliv, naturvärden, topografi och
klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker
inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för förorenad mark. Buller
och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och
säkerställas i kommande planprocess. Väg 30 är utpekad som funktionellt
prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Verksamheter och industri


Tidshorisont kort sikt:

Hok 2:8 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätnings- och utvecklingsområde för verksamheter, företagsområde. Området ligger intill befintligt verksamhetsområde i västra Hok. Området består av naturmark, skog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till friluftsliv, naturvärden, topografi och klimat-anpassningsåtgärder. Större ansvar åligger den enskilde att kunna förebygga och vidta
åtgärder mot olyckor. Detta inkluderar bland annat brandvattenkapacitet.
Markägare: Kommunen är markägare

Klevshult


Mångfunktionell bebyggelse


Tidshorisont lång sikt:

Klevshult 1:116, Klevshult 1:65, Klevshult 1:38 och Klevshult 1:98 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning- och utvecklingsområde vid stationen i Klevshult
genom exempelvis bostäder, handel och service. Effektiv markanvändning och
tätbebyggelse förespråkas. Området består idag av bostäder, hotell,bensinstation och restaurang. Strategisk plats för utveckling av Klevshult för att skapa en centrummiljö som stärker orten i sin framtida utveckling som växande tätort i
kommunen.
Hänsyn: Viktiga aspekter att ta hänsyn till är näringslivets fortsatta utveckling i samspel med bebyggelse. Infrastruktur och förbättrade gång- och cykelstråk. Nya platser för pendlarparkeringar för bil och cykel ska prioriteras i närhet av bytespunkter för kollektivtrafik för buss samt tåg. Fler mötesplatser samt mer grönstruktur i centrummiljöer och inom centrala bostadsområden. Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom värmebölja, översvämning och skyfall. Dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintressen för järnväg. Riksintresse för kommunikation järnväg får heller inte påverkas negativt av bebyggelseutvecklingen. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Buller från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Klevshult 1:121 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde intill Hagshultsvägen. Bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse och infrastruktur i östra Klevshult. Området består av grönområde. Förtätningsområde med gällande detaljplan. Effektiv markanvändning och tätbebyggelse förespråkas. Befintlig lekplats ska integreras i området eller omplaceras.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, och klimatanpassningsåtgärder. Buller
från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande
planprocess. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med
särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är markägare.

Klevhult 1:121(Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för Bostäder. Området ligger utanför befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur i västra Klevshult. Området består av naturmark skog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, och klimatanpassningsåtgärder. Området ligger inom utpekat ESKO-område (ekologiskt särskilt känsligt området). Det innebär att området särskilt ska utredas för att säkerställa naturvärden på platsen. Områdets avgränsning är gjord utefter dessa naturvärden och särskild hänsyn ska tas till intilliggande skog och jordbruksmark. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur, järnväg och verksamheter förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är markägare.

Tidshorisont medlång sikt

Klevshult 1:124 och Frostås 1:1 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde intill idrottsplatsen i norra Klevshult.
Bostäder. Området ligger intill befintlig infrastruktur norr om idrottsplatsen. Området består av naturmark, skog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, friluftsliv och klimat-anpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom skyfall. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat
område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas
i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Tidshorisont lång sikt

Frostås 1:1 (Nummer 5 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde i västra Klevshult. Bostäder. Området
ligger utanför befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur i nordvästra Klevshult. Området består av naturmark skog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden och klimatanpassningsåtgärder. Området gränsar till riksintresse för kulturmiljövård. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur, järnväg och verksamheter förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Verksamheter och industri


Tidshorisont kort sikt:

Klevshult 1:4 och Klevshult 1:193 med flera (Nummer 6 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för verksamheter söder om befintligt verksamhetsområde i Klevshult. Företagsområde och transportintensiva verksamheter. Området består av naturmark, tallskog och vissa partier med våtmark. Strategisk plats för verksamhetsutveckling nära stor kommunikationsled, E4:an samt järnväg.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, våtmark och klimatanpassningsåtgärder. Väg 846 är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Sträckan för väg 846 behöver utredas särskilt för att säkerställa funktionaliteten och sträck dragning genom området. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets område med särskilt behov av hinderfrihet samt stoppområde för höga objekt. Större ansvar åligger den enskilde att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olyckor. Detta inkluderar bland annat brandvattenkapacitet. Området ligger inom elnätskoncession för Vaggeryds Elverk. Riksintresse för naturvård, Store Mosse ligger väster om området inte heller detta riksintresse får påverkas negativt och begränsningar i detaljplan kan komma att krävas. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Byarum

Mångfunktionell bebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Byarum 1:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde vid Byarums kyrka. Begravningsplats. Kyrkogårdsexpansion väster- och söderut. Området består av jordbruksmark.
Byarums kyrka har behov av en expansion av begravningsplatser. Centralorten Vaggeryd ingår i församlingens begravningsområde. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt.
Hänsyn: En förtätning av Byarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden och
av Byarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Hänsyn ska tas till naturvärden,
jordbruksmark och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall. Utredningsområde för
förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Vaggeryds kommun
bedömer att kyrkans behov av utveckling är av stort allmänt samhällsintresse och
placeringen är knuten till kyrkans befintliga läge. Därmed bedömer kommunen
att området ska prövas för allmänt ändamål, begravningsplats på jordbruksmark.
Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status
ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Tidshorisont medellång sikt:

Gärahov 1:1 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Stort utvecklingsområde söder om Byarums kyrka. Bostäder,
skola, verksamheter, service, besöksanläggning och område för samhällsviktigt ändamål. Området består idag av naturmark, skog. Området ligger intill infrastrukturstråk för bil och cykel. Strategisk plats för utveckling av Byarum och Vaggeryd. Kollektivtrafikpunkt är viktig att verkställa för hållbara resor inom kommunen och regionen.
Hänsyn: En förtätning av Byarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden
och av Byarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Hänsyn ska tas till
naturvärden, strandskydd, topografi och klimatanpassningsåtgärder. För området
föreligger klimatrelaterade risker inom värmebölja, översvämning och skyfall.
Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt.
Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska
utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat
område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas
i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont medellång sikt:

Ammelund 1:5 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde Silverbäcken i norra Byarum. Bostäder. Området ligger intill befintlig infrastruktur. Området består av naturmark, till stor del avverkad skog.
Hänsyn: En förtätning av Byarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden och
av Byarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Hänsyn ska tas till naturvärden och
klimatanpassningsåtgäder. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken
behöver hanteras särskilt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur och
järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status
ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Byarum 1:1 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde i norra Byarum, bostäder. Området ligger
intill befintlig bebyggelse och infrastruktur. Området består av naturmark och jordbruksmark.
Hänsyn: En förtätning av Byarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden, och av
Byarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Hänsyn ska tas till naturvärden, jordbruksmark och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade
risker inom översvämning och skyfall. Kommunen bedömer att genom en förtätning
skapas en mer hållbar markanvändning där infrastruktur ovan och under jord kan
effektiviseras. Därmed bedömer kommunen att utpekat område ska prövas för bostadsändamål på jordbruksmark. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur och järnväg förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Bondstorp

Mångfunktionell bebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Bondstorp 1:26 och Bondstorp 3:54 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätning gårdscentra Bondstorp. Bostäder och service. Utvecklings-området ligger delvis på jordbruksmark. Kommunen bedömer att en placering av mångfunktionell bebyggelse med eventuellt centrumändamål bör ligga centralt placerat. Därmed bedömer kommunen att det allmänna intresset överväger värdet av jordbruksmark.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, jordbruksmark, klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom värmebölja, översvämning och skyfall. En förtätning av Bondstorp ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Bondstorp som kyrkby med kulturmiljövärde. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Bondstorp 3:54 och Bondstorp 3:55 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde vid Sörängen. Bostäder. Området ligger inom befintlig bebyggelse och infrastruktur. Området består av naturmark som tidigare pekats ut som ett område med högt naturvärde för lövskog. Träden finns inte längre kvar i samma utsträckning och kommunen bedömer att genom en förtätning skapas en mer hållbar markanvändning där infrastruktur ovan och under jord kan effektiviseras bättre. En förtätning av Bondstorp ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Bondstorp som kyrkby med kulturmiljövärde. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till föreslaget vattenskyddsområde, jordbruksmark,
naturvärde samt trädens bevarande. Klimatanpassningsåtgärder. För området
föreligger klimatrelaterade risker inom värmebölja, översvämning och skyfall.
En förtätning av Bondstorp ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av
Bondstorps som kyrkby med kulturmiljövärde. Buller och säkerhetsavstånd
från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande
planprocess. Vid oberäkneliga målkonflikter i framtiden ska upprätthållandet av
grundvattenförekomsters miljökvalitetsnormer väga tyngst. Området ligger inom
utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och
säkerställas i kommande planprocesser. Markägare: Kommunen är inte markägare.

Tidshorisont medellång sikt:

Bondstorp 1:28 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde intill Bondstorps camping. Bostäder. Området ligger intill befintlig bebyggelse och infrastruktur mellan väg 846 (Månsarpsvägen) och campingen.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden samt trädens bevarande. Klimat-anpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom värmebölja,
översvämning och skyfall. En förtätning av Bondstorp ska ske med hänsyn till land-skapsbilden och av Bondstorp som kyrkby med kulturmiljövärde. Naturområde med ädellövskog och ingår i värdekärna/värdenätverk för lövskog. Bebyggelse ska anpassas efter de naturvärden som finns så att de bland annat lövträd bevaras. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Bogla 1:3 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde söder om Bondstorp. Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse och infrastruktur intill väg 651 (Månsarpsvägen) och nära campingen. Området består av naturmark, barrskog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden och klimatanpassningsåtgärder. En förtätning av Bondstorp ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Bondstorp som kyrkby med kulturmiljövärde. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Svenarum

Mångfunktionell bebyggelse


Tidshorisont kort sikt

Svenarum 2:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förtätningsområde nära Svenarums kyrka. Begravningsplats. Kyrkogårdsexpansion. Området består idag av jordbruksmark. Svenarums kyrka har behov av en expansion av begravningsplatser.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, jordbruksmark och klimatanpassningsåtgärder. Vaggeryds kommun bedömer att kyrkans behov av utveckling är av stort allmänt samhällsintresse och placeringen är knuten till kyrkans befintliga läge. Därmed bedömer kommunen att området ska prövas för allmänt ändamål, begravningsplats på jordbruksmark. En förtätning av Svenarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Svenarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont medellång sikt

Svenarum 2:1 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde öster om skolan. Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse och intill infrastruktur. Området består av naturmark, barrskog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, friluftsliv. Topografi samt klimatanpassningsåtgärder. En förtätning av Svenarum ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Svenarum som kyrkby med kulturmiljövärde. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Buller och säkerhetsavstånd från väginfrastruktur förekommer och ska utredas och säkerställas i kommande planprocess..
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Åker

Mångfunktionell bebyggelse


Tidshorisont kort sikt:

Åker 1:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklings- och förtätningsområde inom Åkers kyrkby. Bostäder och service. Området ligger intill befintlig bebyggelse och infrastruktur. Området består idag av skolområde.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. En förtätning av Åker ska
ske med hänsyn till landskapsbilden och av Åker som kyrkby med kulturmiljövärde.
Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt.
Vid oberäkneliga målkonflikter i framtiden ska upprätthållandet av grundvattenförekomsters miljökvalitetsnormer väga tyngst. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är markägare.


Tofteryd

Sammanhängande bostadsbebyggelse


Tidshorisont medellång sikt:

Tofteryd 4:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde öster om Tofteryds kyrka. Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse och infrastruktur. Området består av naturmark, barrskog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, topografi och klimatanpassningsåtgärder. En förtätning av Tofteryd ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Tofteryd som kyrkby med kulturmiljövärde. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt. Markägare: Kommunen är inte markägare.

Tofteryd 4:1 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde söder om Ekhult. Bostäder. Området ligger nära befintlig bebyggelse och infrastruktur. Området består av naturmark, barrskog.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, topografi och klimatanpassningsåtgärder. En förtätning av Tofteryd ska ske med hänsyn till landskapsbilden och av Tofteryd som kyrkby med kulturmiljövärde. Området ligger inom riksintresse för totalförsvarets stoppområde för höga objekt.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Vaggeryds kommuns riktlinjer för bebyggelseutveckling

Bostadsutveckling

 • Vaggeryds kommun ska aktivt arbeta med strategiska markköp som
  säkerställer kommunens framtidsvision för hållbar samhällsutveckling
  inom infrastruktur, bebyggelse samt natur och friluftsliv.
 • Kommunen ska marknadsföra och synliggöra möjligheter till boende i
  samtliga delområden.
 • Klimatanpassningsåtgärder ska vara en central del i utformningen av nya
  detaljplaner och vägledande för förhandsbesked för all bebyggelse inom
  hela kommunen.
 • Kommunen ska prioritera att exploatera och förtäta områden som avser
  redan ianspråktagen mark för att hushålla med de ändliga markresurserna och värna om gröna ytor.
 • I tätorterna lokaliseras nya bostadsområden primärt i områden som har
  god tillgång till kollektivtrafik.
 • Ny bebyggelse ska anpassa sig till förutsättningar som platsen och
  landskapet ger exempelvis i form av topografi, vegetation och eventuell
  befintlig bebyggelses karaktär.
 • Kommunen bidrar och ställer sig positiv till förtätning av centrala
  fastigheter med bostäder och lokaler för kulturaktiviteter. Detta stärker
  underlag till service i centrum, möjliggör hållbara resor i vardagen och
  hushålla med mark.
 • Nya bostadsområden ska ge möjlighet till varierat bostadsutbud och
  eftersträva blandade boendeformer det vill säga småhus, flerfamiljshus
  av olika storlek och ägandeform.
 • Kommunen är positiv till yteffektiva lösningar med förtätning på höjden
  samt parkeringsmöjligheter i bottenplan på flerfamiljsfastigheter.
 • Kommunen ska utvärdera äldre detaljplaner med syftet att identifiera de
  som kan vara lämpliga att ändra med avsikt att underlätta förtätning och
  effektivare markanvändning.

Lokalförsörjning

 • Vaggeryds kommun ska aktivt arbeta med planering av lokalisering för offentlig service, samhällsviktiga funktioner och fritidsfaciliteter med mera.
 • Lokalförsörjning för skola, förskola samt vård- och omsorg och dess behov ska alltid finnas med vid framtagning av nya detaljplaner inom mångfunktionell bebyggelse.
 • Kommunen ska ha en planberedskap för 15 år framåt, för att säkerställa
  en långsiktig kommunal servicegrad.
 • Skola, förskola samt vård- och omsorgslokaler i Vaggeryds kommun ska
  innefatta en hög kvalitet på såväl inomhus- som utomhusmiljöerna som
  bidrar till god hälsa, livs- och lärandemiljö.

Näringsliv och arbetsmarknad

 • Hela Vaggeryds kommun skall vara levande och det ska erbjudas ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter för olika näringslivsbehov.
 • Kommunen skall även i fortsättningen värna om ett levande centrum
  med handel, service och gröna upplevelsekvaliteter i orternas centrummiljöer.
 • I Vaggeryds kommun ska ytkrävande verksamheter lokaliseras längre ut från samhällena, med närhet till viktig transportinfrastruktur så som riksväg och järnväg.
 • Kommunen ska arbeta för att ha planberedskap av verksamhetsmark och
  verka för ett gott utbud av lokaler för ett varierat småföretagande i hela
  kommunen.
 • Kommunen ska arbeta aktivt med sina stationsnära lägen för att stärka
  hållbara resor och levande centrummiljöer. Stationsmiljöerna ska vara en
  plats där caféer, restauranger och annan service ges plats i detaljplaneringen.

Beredskap i bebyggelsen

 • Inom befintlig bebyggelse och vid utformning av ny bebyggelse, plats för friluftsändamål och vägnät ska räddningstjänstens behov av framkomlighet särskilt beaktas.
 • Vid planering och bebyggelse av verksamhetsområden utanför central- och serviceorterna åligger större ansvar på den enskilde att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olyckor.
 • Vid planering och bebyggelse av bostadshus med våningshöjd över
  räddningstjänstens kapacitet för släck-och räddningsfordon åligger större ansvar på den enskilde att kunna förebygga och vidta åtgärder mot olyckor.

Barnperspektivet

 • Barnperspektivet ska finnas med i all fysisk planering som kan komma
  att beröra barn.
 • Barnperspektivet ska primärt säkerställas genom direkt dialog med barn.
  Exempel är att ställa frågor om barns möjlighet till att röra sig i den
  fysiska närmiljö och mellan sina målpunkter.
 • Lekvärdesfaktorn ska användas som ett verktyg vid utformande av förskolemiljöer i detaljplan.
 • Naturområden i närheten till förskolor, skolor, fritidshem med naturpedagogiska möjligheter ska övervägas att bli skolskogar. Boverkets rekommendationer om barns behov av yta att röra sig på för förskola och skola ska efterföljas av kommunen.

Transportinfrastrutur

Transportinfrastruktur inom kapitlet mark- och vattenanvändning visar det övergripande transportsystemet som är viktigt för att åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig bebyggelsestruktur. Den visar på den fysiska utbredningen för respektive transportsätt. Kommunens ställningstagande kring utveckling kan utläsas i den interaktiva mark- och vattenanvändningskartan under ställningstagande.Transportinfrastruktur i mark- och vattenanvändningskartan delas in i följande underkategorier för Vaggeryds kommun:

 • Järnväg
 • Väg
 • Gång- och cykelväg
 • Flygplats
 • Hamn

Järnväg

Järnväg är en samlad redovisning för såväl persontrafik som godstrafik där typ av
anläggning kan anges under ställningstagande. För Vaggeryds kommun redovisas
de pågående järnvägssträckorna Nässjö-Halmstad samt Värnamo-Jönköping. Utredningsområde för ny järnväg Byarum-Tenhult redovisas i kapitel 2, utvecklingsinriktning. Järnvägssträckan mellan Vaggeryd-Värnamo ingår tillsammans med sträckan Jönkping–Vaggeryd i den nationella infrastrukturplanen för 2022-2033. Syftet med
planen och elektrifiering är att förbättra restiden och att skapa förutsättningar för attraktiva och hållbara person- och godstransporter. Trafikverket arbetar dels med järnvägsplan för sträckan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö med samråd våren 2023 och dels en lokaliseringsutredning för ny järnvägssträckning Byarum-Tenhult-Jönköping. Nytt järnvägsreservat kan tydliggöras inför översiktsplanens antagandehandling om sträckans lokalisering är beslutad av Trafikverket. Järnvägsreservat ska visa hur sträckan på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen den anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning. Under rubriken Järnväg beskrivs även pågående samt utvecklingsförslag för planskilda korsningar samt parkering och resecentrum. Kommunen föreslår att Region Jönköpings län ska ta initiativ till en mindre funktionsutredning av förlängt mötesspår i Malmbäck i syfte att möjliggöra att Jönköpings länstrafik ska kunna gå upp till timmestrafik för tåg mellan Värnamo-Vaggeryd-Nässjö.

Planskildheter

Översiktsplanen för Vaggeryds kommun föreslår nya planskilda korsningar för motortrafik i Vaggeryd, Skillingaryd, Hok och Klevshult. Dessutom föreslås nya planskildheter för gång- och cykeltrafik i Vaggeryd, Hok och Klevshult. Översiktsplanens syfte är att redovisa utvecklingens behov och konsekvenser. För att skapa goda, trafiksäkra miljöer i linje med översiktsplanens bebyggelseutveckling och järnvägens elektrifiering anser kommunen att planskildheter är en förutsättning för att skapa säkra och goda trafikmiljöer.

Resecentrum

 Vaggeryds kommun finns en större nod som sammanlänkar tågtrafiken i kommunen, Vaggeryds stationsområde. Stationsområdet kan i framtiden utöver station samt hållplatser som utgör viktiga anslutningspunkter i kollektivtrafiksystemet, även inkludera resecentrum

Parkering

En ökad arbetspendling med kollektivtrafik innebär ett ökat behov av stations- eller
hållplatsnära parkeringsplatser för cykel och bil. Vaggeryds kommun är en lands-bygdskommun vilket innebär att upptagningsområdet för arbetspendlare är stort. Den
regionala och kommunala kollektivtrafikförbindelsen i nordsydlig riktning är god med hållplatser och täta förbindelser. Att erbjuda attraktiva hållplatser ska särskilt prioriteras. Pendlarparkering för motorfordon samt cykel på strategiska platser är därför en förutsättning för en fortsatt utveckling av hållbara resor. Kommunen ska tillsammans med Region Jönköpings län utreda strategiska platser för pendlarparkering, för byte mellan bil eller cykel till kollektivtrafik. Dessa platser är välförenliga i områden som i översiktsplanen pekas ut som mångfunktionell bebyggelse eller i närhet av bytespunkt för kollektivtrafik, se även kapitel 2.

Väg

Med väg menas trafikled avsedd främst för person- och godstransporter med bil och andra motorfordon mellan och genom orter. Trafikverket pekar ut funktionellt prioriterat vägnät som bedöms vara av särskild vikt för nationell och regional tillgänglighet, vilka för Vaggeryds kommun är Europaväg 4 som nationell och internationell viktig väg samt väg 30, väg 152 och väg 846 som kompletterande regionalt viktiga vägar. Europaväg 4 är dessutom en del av TEN-T nätet (Trans-european transport network). I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt.

Översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta redovisar nya väganslutningar
som föreslås i kommunen. Dessa visas även i utvecklingsinriktningen. Övriga lokaloch bostadsgator redovisas inte utan är en del av strukturen i markanvändningen för mångfunktionell- och sammanhängande bebyggelse. Förslag på trafikförsörjning av
nya större bebyggelseområden eller verksamheter visas genom vägreservat. Översiktsplanen visar vägreservat som på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen. Beskrivning anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning.

Gång- och cykelvägar

Gång– och cykelväg är blandad gång- och cykeltrafik. För att förbättra förutsättningarna för den som går eller cyklar i Vaggeryds kommun har kommunen en gång- och cykelvägplan. Planen upprättas och revideras av Tekniska nämnden. Planen visar befintligt gång- och cykelvägnät samt förslag om utbyggnad och redovisas med en prioriteringslista för varje tätort i kommunen. I samband med att kommunen växer och nya utvecklings- områden för bostäder och verksamheter växer fram behöver kommunen synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder som bör prioriteras för att stärka cyklingen i kommunen. Gång- och cykelplanen behöver därmed vidareutvecklas och revideras. Mark- och vattenanvändningskartan visar blandad gång- och cykeltrafik i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. Planens utvecklingsstråk redovisas som utvecklad och ändrad markanvändning men utan gång- och cykelplanens prioritering. För fullständig information se gång- och cykelplan för Vaggeryds kommun (2020).

Cykelvägar

Cykelvägar är renodlade expresscykelvägar eller cykelpendlingsstråk mellan kommunens orter eller till större arbetsplatser exempelvis Stigamo. För att skapa en helhet behöver en tydlig övergång och förankring med tätorternas gång- och cykelvägar finnas. Översiktsplanen för Vaggeryds kommun redovisar kommunens önskan och beskriver nya cykelvägar i kapitel 2, Utvecklingsinriktning med tillhörande karta.

Flygplats

I södra delen av kommunen finns ett mindre markområde som innefattar influensområde riksintresse för befintlig militär flygplatsområde. Inga ändringar i anslutning till platsen föreslås i kommunens översiktsplan.

Hamn

Skillingaryd finns Båramoterminalen. Anläggningen är klassad som hamnverksamhet, på grund av sin terminalverksamhet. Platsen är en transportnod för såväl gods som för godstrafik. Båramoterminalen ligger i anslutning till ett större verksamhetsområde.

Utvecklad och ändrad markanvändning för transportinfrastruktur i
Vaggeryds kommun

Transportinfrastruktur, och primärt utvecklingen av järnvägen, är viktig för samhälls-utvecklingen i Vaggeryds kommun. Kommunens översiktsplan synliggör de åtgärder som förbättrar kommunens infrastruktur och invånarnas väg mot målpunkter. Inom detta ligger alla föreslagna planskildheter och nya vägreservat. Det är viktigt att nämna att detta är Vaggeryds kommuns syn på en framtida samhällsstruktur och ligger utanför Trafikverkets ansvar och budget. Kommunen ser stora möjligheter i att fortsätta klimatanpassa gods- och persontransporterna framöver och en av de viktigaste åtgärderna i kommunens miljöarbete har varit att verka för en elektrifiering av sträckorna Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö. Ett arbete som nu aktivt pågår. Frågan om en elektrifiering av banan drivs av fyra kommuner (Värnamo, Jönköping, Vaggeryd och Nässjö), Region Jönköpings län och Jönköpings länstrafik. I detta arbete ingår även att banan uppgraderas med fjärrblockering. Fjärrblockeringen ökar kapaciteten på banan genom att tåg kan mötas snabbare och smidigare, vilket medger ett effektivare nyttjande av järnvägen. Direkta konsekvenser av en elektrifiering och fjärrblockering av banan är dels kortade restider, och i och med det ett förstorat arbetsmarknadsområde, och dels effektiviserade godstransporter. Ny bana mellan Byarum-Tenhult skapar nytta för transportsystemet lokalt, regionalt och även nationellt
då den kan fungera som en omledningsbana för Södra stambanan. När Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö samt nya järnvägssträckning mellan Byarum-Tenhult är elektrifierad och utbyggd ökar även Vaggeryds kombiterminals attraktivitet.

Kartan presenterar befintliga och planerade tranpsortsystem. Du kan dra, zooma och klicka i kartan. Klicka på önskad ort eller område för att läsa mer.

Vaggeryd

Planskild korsning

 

Tidshorisont kort sikt:

Gärahov 2:1, Skruvstycket 1 och Jonstorp 2:2 med flera (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning intill Hokvägen.
Planskildhet med syfte att leda trafik inklusive varuleveranser mot centrum och tung trafik från Jönköpingsvägen och Storgatan. Stärker en nordlig infart för Vaggeryds nya utvecklingsområden mot centrum via Hokvägen och Karlavägen. Åtgärden är ett
kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, klimatanpassningsåtgärder och topografi. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskildkorsning inte påverkar intilliggande riksintresse för järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark. . Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Jonstorp 2:1, Jonstorp 2:2, Götastrand 1:1, Götastrand 1:4 och Tor 1:1 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning intill Storgatan.
Planskildhet med begränsad höjd för genomfart av bil samt räddningsfordon.
Eliminerar bilköer och avleder biltrafiken från centrumgatorna genom att
undergången knyts samman med Karlavägen. Syfte att skapa en bättre trafikmiljö
i centrum och skapa utvecklingsmöjligheter för handel, service och bostäder i
stationsnära läge. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskildkorsning inte påverkar intilliggande riksintresse för järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. . Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst.
Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Tidshorisont lång sikt:

Götastrand 1:1 och Jonstorp 2:1 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning på Håkan Trulsons väg. I en framtid där Halmstad-Nässjö banan utvecklas kommer planskildhet krävas för att skapa säkra trafikmiljöer och ett bättre flöde. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom värmebölja och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning inte påverkar intilliggande järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst.
Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Planskild gång- och cykeltunnel

 

Tidshorisont kort sikt:

Jonstorp 2:2 och Götastrand 1:1 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskildkorsning för gångoch cykel, Ödestuguvägen. Stärker gång- och cykeltrafikanternas väg från utvecklingsområdena i norra delen av orten mot centrum. Stärker barn och ungdomars väg fån hem till skola och fritidsaktiviteter. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas
så att utvecklingen av planskild korsning för gång- och cykel inte påverkar intilliggande riksintresse järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. . Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Resecentrum


Tidshorisont medellång sikt:

Götastrand 1:15 och Götastrand 1:1 (Nummer 5 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för stationsområde i Vaggeryds
centrum. Vaggeryds stationsområde är en större nod i kollektivtrafiken. Området
kan i framtiden utöver station samt större hållplatser, som utgör viktiga anslutningspunkter i kollektivtrafiksystemet, även inkluderar resecentrum. Området är dessutom en lämplig placering för till exempel centrumfunktioner för människor på resa. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimat relaterade risker inom värmebölja och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas för att skapa en bra centrummiljö samt så att utvecklingen av området inte påverkar intilliggande riksintresse järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst.
Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är markägare.


Väg


Tidshorisont kort sikt:

Götastrand 1:1, Fridensbord 8, Fridensbord 11 och Sandhem 2 (Nummer 6 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för ny väg. Anslutningsväg till Karlavägen och Storgatan. I samband med ny planskild korsning vid Storgatan föreslås en ny väganslutning för att skapa en bättre trafikmiljö på Storgatan, effektivisera parkeringsplatser samt ge förutsättningar för ett växande centrum. Utvecklingen kan genomföras i etapper. Åtgärden är ett kommunalt förslag. Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom värmebölja och skyfall, dessa risker behöver utredas
och säkerställas så att utvecklingen av området skapar en bra centrummiljö.
Utredningsområde för förorenad mark. . Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Götastrand 1:1 och Götastrand 1:4 med flera (Nummer 7 i PDF dokument)
Ställningstagande: I samband med ny planskildkorsning vid Storgatan ges
förutsättningar för trafikförbättringar i korsningen Nådastigen/Storgatan. Genom
förbättrade trafiklösningar exempelvis rondell, på denna plats kan kommunen skapa en tryggare och effektivare trafikmiljö för trafikanter och framförallt för linjebussar. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom värmebölja och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas för att skapa en bra trafikmiljö samt så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintresse järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Tidshorisont medellång sikt:

Munksjö 1:1 och Stödstorp 1:1 (Nummer 8 i PDF dokument)
Ställningstagande: Ny vägförbindelse i västra Vaggeryd. Mellan E4:an och Stödtorpaån föreslår kommunen en vägförbindelse för att avlasta trafiken från Bondstorpsvägen. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden samt klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall. Dessa risker behöver utredas och säkerställas för att skapa en bra trafikmiljö samt så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintresse Europaväg 4 negativt. Vägens placering är baserad på betydelsen av att spara naturvärden och rekreationsområden utmed Stödtorpaåns östra sida. I anslutning till vägen är det lämpligt att se över behovet av en bullervall utmed E4:an. Strandskyddsdispens krävs. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Tidshorisont lång sikt:

Gärahov 1:1 och Gärahov 1:2 (Nummer 9 i PDF dokument) Ställningstagande: I samband med utvecklingsområdena i norra Vaggeryd mot
Byarum föreslås en ny placering av busshållplats utmed väg 846. Åtgärden är ett
kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden och klimatanpassningsåtgärder. Väg 846 är utpekad som funktionellt prioriterat vägnät av Trafikverket. I det utpekade vägnätet är Trafikverket restriktiva till åtgärder som påverkar framkomligheten, tillgängligheten eller säkerheten negativt. Vaggeryds kommun bedömer att en utveckling av kollektivtrafiken är av stor betydelse för det allmänna intresset och för Vaggeryds kommuns utveckling samt i linje med översiktsplanens basala mål. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Stödstorp 1:1, Skogshyltan 1:4 och Södra Duveled 1:1 (Nummer 10 i PDF dokument)
Ställningstagande: Ny vägförbindelse mellan Båramo kombiterminal och Europaväg 4, avfart Vaggeryd södra. I anslutning till befintligt verksamhetsområde föreslår kommunen en ny förbindelse mellan Båramoterminalen och Europaväg 4, avfart Vaggeryd södra. Syftet är att fördela trafikföringen från Båramoterminalen och övriga verksamhetsområdet och avlasta viadukt och rondell. I samband med verksamhetsutvecklingen i norra Skillingaryd och södra Vaggeryd ser kommunen även ett behov av en ny bussförbindelse inklusive busshållplats. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas för att skapa en bra trafikmiljö samt så att utvecklingen inte påverkar intilliggande riksintresse för järnvägen negativt. Området gränsar till Natura 2000 samt riksintresseområde för naturvård. Vägen ska placeras och utformas med eventuella begränsningar så att det säkerställs att riksintresset inte påverkas negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Gång- och cykelbro över Hjortsjön


Tidshorisont lång sikt:

Stödstorp 1:1, Stödstorp 1:2 och Gärahov 2:1 (Nummer 11 i PDF dokument)
Ställningstagande: För att knyta samman bostadsområden i Vaggeryds västra delar med gymnasieskola, förskolor, service och centrum samt utveckla rekreationsstråken i Vaggeryd är det av betydelse att gång- och cykelbron över Hjortsjön verkställs. Gång- och cykelbron stärker trafikanternas resor mellan viktiga målpunkter och bidrar till hållbart resande. Detaljplan för gång- och cykelbro finns. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Lokalisering och utformning av gång- och cykelvägsbron ska följa gällande detaljplan. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst.
Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare

Skillingaryd

Planskild korsning


Tidshorisont lång sikt:

Pålen 2:1, Pålen 1:1 och Fåglabäck 2:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning Ovdaskogsvägen. Planskildhet med begränsad höjd för genomfart av bil samt räddningsfordon. Syfte att skapa en bättre förbindelse mellan utvecklingsområden för bebyggelse i Skillingaryds västra del och ortens östra delar där befintliga stora kommunikationsleder och service finns. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning inte påverkar intilliggande riksintresse för järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark, föroreningsrisken behöver hanteras särskilt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Hok

Planskild gång- och cykeltunnel

 

Tidshorisont medellång sikt:

Väg 30. Hok 2:110 och Hok 2:119 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för gång- och cykeltunnel under Riksväg 30. Skapa en säker passage för gång- och cykeltrafikanternas väg från utvecklingsområdena i norra delen av orten mot rekreationsområde och idrottsplats i öster. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom översvämnings och skyfall, dessa risker behöver
utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskildkorsning för gångoch cykeltunnel inte påverkar intilliggande område eller väg 30 negativt.
Utredningsområde för förorenad mark. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Väg 817. Hok 2:34, Hok 2:110 och Hok 2:119 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för gång-och cykeltunnel under järnväg
och väg 817 stärker gång- och cykeltrafikanternas väg till rekreationsområde och
vidare mot idrottsplats samt golfbanan. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver
utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning för gångoch cykeltunnel inte påverkar intilliggande område eller väg 817 negativt. Strandskyddsdispens krävs. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Väg

 

Tidshorisont lång sikt:

Ställningstagande: Förbindelse mellan Hokvägen och Riksväg 30 norr om
Hok (nummer 3 i PDF dokument). I anslutning till befintligt verksamhetsområde väster om samhället föreslår kommunen en yta för utvidgning av verksamhetsområdet, se utvecklad och ändrad markanvändning för verksamheter och industri. I anslutning till det nya
verksamhetsområdet föreslås en ny förbindelse mellan den västra sidan av Hok, mot Vaggeryd och Riksväg 30. Syfte att avleda tung trafik från Vaggeryd mot Riksväg 30. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Vägens lokalisering är ej utredd. Hänsyn behöver utredas i förhållande
till topografi, markförhållanden, naturvärden med mera.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Klevshult


Planskild korsning

 

Tidshorisont kort sikt:

Klevshult 1:25 ()Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning i södra Klevshult.
I samband med nya utvecklingsområden för verksamheter i Klevshult krävs en ny planskildhet. Syfte att effektivisera och stärka hållbara godstransporter då verksamhetsområden föreslås utmed järnväg. Möjlighet till framtida anpassning
för nya godstransportfordon finns. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden, klimatanpassningsåtgärder och topografi. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning inte påverkar intilliggande riksintresse för järnväg negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Tidshorisont lång sikt:

Fryebo 1:6, Frostås 1:1 och Klevshult 1:127 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning i norra Klevshult.
Planskildhet med begränsad höjd för genomfart av bil samt räddningsfordon.
Syfte att skapa en bättre förbindelse mellan utvecklingsområden för bebyggelse i Klevshults västra del och ortens östra delar där befintliga stora kommunikationsleder och service finns. Stärker barn och ungdomars väg från hem till skola och fritidsaktiviteter. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till naturvärden och klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger klimatrelaterade risker inom översvämning och skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning inte påverkar intilliggande riksintresse för järnväg negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Planskild gång- och cykeltunnel

 

Tidshorisont lång sikt:

Klevshult 1:25 och Klevshult 1:121 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning för gång- och cykel. Stärker gång- och cykeltrafikanternas väg från utvecklingsområdena i västra delen av orten mot service och kollektivtrafik i öster. Stärker barn och ungdomars väg från hem till skola och fritidsaktiviteter. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning för gång- och cykel inte påverkar intilliggande riksintresse järnväg negativt. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.

Väg

 

Tidshorisont kort sikt:

Klevshult 1:4, Klevshult 1:122 och Klevshult 1:25 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förbindelse mellan Europaväg 4 avfart Klevshult och verksamhetsområde. I anslutning till befintligt verksamhetsområde söder om samhället föreslår kommunen en större yta för utvidgning av verksamhetsområdet, se utvecklad och ändrad markanvändning. för verksamheter och industri. I anslutning till det nya verksamhetsområdet behövs en ny vägförbindelse mellan den västra sidan av järnvägen och E4:an. Vägen innebär även en ny planskild korsning i södra Klevshult, se utvecklingsområden för järnväg. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Vägens lokalisering är ej utredd. Hänsyn behöver utredas i förhållande till topografi, markförhållanden, naturvärden med mera. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Tidshorisont lång sikt:

Klevshult 1:25, Klevshult 1:121, Klevshult 1:127 och Frostås 1:1 (Nummer 5 i PDF dokument)
Ställningstagande: Förbindelse mellan utvecklingsområdena i västra Klevshult. I anslutning till utvecklingsområdena i västra delen av samhället föreslår kommunen en större yta för utvidgning och förbättrad standard på befintlig väg för att knyta samman områdena med föreslagen planskild korsning för väg i norra delen av orten. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Vägens lokalisering är ej utredd. Hänsyn behöver utredas i förhållande till topografi, markförhållanden, naturvärden med mera. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Byarum

Järnväg

 

Tidshorisont medellång sikt:

Gärahov 1:1, Byarum1:1, Rubbeslätt 1:1 och Krängsberg 1:7 med flera
Ställningstagande: Utvecklingsområde för ny järnvägssträckning mellan ByarumTenhult samt mark för järnvägsrelaterade trafi kåtgärder. Området utreds av
Trafi kverket. Fyra korridorer har tagits fram i lokaliseringsutredning. Den 25 oktober
2023 gjorde Trafi kverket sitt ställningstagande för val av lokalisering genom att
förorda alternativ Väst. Utredningsområdet synliggörs i utvecklingsinriktningen
kapitel 2 - kommunikation. Åtgärden ingår i Trafi kverkets nationella plan för
transportsystem 2022-2033.
Hänsyn: Sträckan innefattar många hänsynsområden, dessa utreds av Trafikverket.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Planskild gång- och cykeltunnel

 

Tidshorisont lång sikt:
Gärahov 1:8 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för planskild korsning för gångoch cykel i södra Byarum. Stärker gång- och cykeltrafikanternas väg från verksamhetsområde och bostäder i östra delen av orten mot service och kollektivtrafik i väster. Stärker barn och ungdomars väg från hem till skola. Åtgärden är ett kommunalt förslag.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till klimatanpassningsåtgärder. För området föreligger
klimatrelaterade risker inom skyfall, dessa risker behöver utredas och säkerställas så att utvecklingen av planskild korsning för gång- och cykel inte påverkar intilliggande riksintresse järnväg negativt. Utredningsområde för förorenad mark. Området ligger inom utpekat område för grundvattenförekomst. Grundvattnets status ska bevakas och säkerställas i kommande planprocesser.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Riktlinjer för transportinfrastruktur

Järnväg

 • Vaggeryds kommun ställer sig bakom det förslag som Region Jönköpings län framfört till regeringen avseende nya stambanor. Vaggeryds kommun delar Region Jönköpings läns målbild om ett centralt stationsläge i Jönköping och en station öster om Värnamo. För att stärka resandeunderlaget och bidra till regionens utveckling ska Vaggeryds kommun enligt avtal med Jönköpings kommun understödja detta med bostadsutveckling.
 • I samband med elektrifiering av sträckan Värnamo-Jönköping/Nässjö samt byggnation av ny järnvägssträckning mellan Byarum-Tenhult, som är en del av Trafikverkets nationella infrastrukturplan för 2022-2033, ska Vaggeryds kommun planera för att skapa en bra långsiktig trafikstruktur i tätorterna. Kommunen ska peka ut nya planskildheter för bil, transporter samt gång- och cykelvägar.
 • Kommunen ska underlätta för industrin att växla från transporter på väg till järnväg och arbeta proaktivt för fler stickspår till järnväg.

Kollektivtrafik

 • Kommunen ska prioritera kollektivtrafik framför enskild bilism och arbeta för att göra det enkelt att ta sig till stationerna och hållplatser för att sedan resa vidare.
 • Utpekade kollektivtrafikstråk ska säkerställas för lång tid då de utgör en struktur som människor ska kunna bygga sina vardagsliv kring och skapa bra vanor. Endast väl motiverade och långsiktiga förändringar av linjesträckningar får därför komma till stånd.
 • Vid etablering av nya verksamhetsområden för logistik och sällanvaruhandel prioriteras platser med möjlighet till lämplig trafikinfrastruktur.
 • Kollektivtrafik och bebyggelseplanering bör stödja varandra genom en förtätning längs befintliga kollektivtrafikstråk. I Hok, Byarum och Klevshult är kollektivtrafikens noder avgörande för utvecklingen. Hög bebyggelsetäthet och besöksintensiva funktioner prioriteras i stationsnära lägen. Detsamma gäller längs de starka stråken på landsbygden.
 • Kollektivtrafikens viktiga stråk på landsbygden samt över kommungränsen ska värnas och förstärkas. Kompletteringstrafiken/anropstrafik bör utökas i framtiden.
 • Kollektivtrafikens noder (stationer och större hållplatser) kan utgöra motorer för samhällsutvecklingen.
 • De gator som ingår i huvudnätet för kollektivtrafik ska prioriteras för
  kollektivtrafik med hög kapacitet, framkomlighet, tillgänglighet och
  komfort.
 • Att erbjuda attraktiva hållplatser ska särskilt prioriteras. Vid utformning av hållplatsmiljöer ska trygghet, tillgänglighet och komfort beaktas. Ett ”hela-resan- perspektiv” ska beaktas vid planering och hållplatserna bör därför kopplas samman med angränsande gång- och cykelstråk. Större hållplatser ska förses med cykelparkering och väderskydd.
 • Kommunen ska i samverkan med Region Jönköpings län utveckla sin dialog kring mobilitet och utreda strategiska platser för pendlarparkering, för byte mellan cykel, bil och kollektivtrafik.

Biltrafik

 • Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun där bilen, oavsett drivmedel, även i framtiden har en roll.
 • Vaggeryds kommun ska i samverkan med regionen och trafikverket arbeta för att stärka trafikförbindelsestråken för bil, transporter och kollektivtrafik mellan öst och väst till E4:an som är noden genom kommunen.
 • Vid etablering av bostäder bör, om möjlighet finns (markförutsättningar, ekonomi etc.), marken användas effektivt genom att förlägga parkering under mark.
 • Vaggeryds kommun ska arbeta fram en parkeringsstrategi/norm som reglerar hur mycket yta som ska avsättas för bilparkering respektive cykelparkering. Behovet av bilparkeringsytor kan minskas om platserna samutnyttjas av boende, verksamma och besökare, samt om olika mobilitetslösningar tillämpas.
 • Vid exploatering i centrummiljöer ska möjligheter att skapa yteffektiva parkeringsanläggningar med möjlighet till samnyttjande beaktas. Detta för att på ett effektivt sätt tillgängliggöra tätorterna och dess besöks- och handelsutbud.
 • Vaggeryds kommun ska peka ut strategiska platser för tankstationer som tillhandahåller förnyelsebara bränslen.

Cykeltrafik

 • Vaggeryds kommun prioriterar cyklister som trafikanter. Cykelvägar ska ha god framkomlighet samt vara säkra, trygga och lättorienterade.
 • Vaggeryds kommuns utpekade cykelvägar mellan de mindre orterna och vidare över kommungränsen ska samverka med Trafikverket och Region Jönköpings län för att verka för utbyggnad av fler cykelvägar.
 • Vaggeryds kommun ska fortsätta att bygga ut huvudcykelstråk som underlättar för längre cykelresor mellan orter för att möjliggöra att arbetspendling, skolpendling och fritidsresor kan ske med cykel. Cykelvägar ska byggas ut allt eftersom industriområden byggs ut.
 • Vaggeryds kommun arbetar aktivt med att uppdatera och utveckla kommunens gång- och cykelvägsplan. Bebyggelseutveckling ska alltid prioritera cyklisternas perspektiv högt och sammanlänkas med gång- och cykelvägnät för att tillgängliggöra viktiga målpunkter och mötesplatser. Särskilt fokus ska läggas på att tillhandhålla säkra cykelvägar till och från skolor, fritidsaktiviteter och områden med naturupplevelser.
 • Antalet cykelparkeringar ska utökas i tätorterna och vid bytespunkter med andra trafikslag. Cykelparkeringarna ska vara säkra och lättillgängliga. Kommunala verksamheter ska alltid kunna erbjuda cykelparkering. Parkeringsnormen reglerar hur mycket yta som ska avsättas för cykelparkering

Gångtrafik

 •  Alla är någon gång under resans gång fotgängare. Kommunen ska främja gående som trafikanter och det ska ses som ett eget transportslag som ska ha en god tillgänglighet i alla orter.
 • Vid planering, nybyggnad och ombyggnad av gator, allmän plats och
  nya områden ska gåendes perspektiv prioriteras högt.
 • Gångstråk ska upplevas säkra, trygga och trivsamma för alla, oavsett ålder, kön och fysisk förmåga. Särskilt fokus ska läggas på att tillhandhålla säkra gångstråk till och från skolor, fritidsaktiviteter och naturområden.
 • Gångstråk vid äldreboenden, seniorboenden och andra platser där det finns personer med funktionsvariationer ska vara särskilt anpassade. Promenadslingor behöver markeras så att anhöriga och personal som ej känner trakten hittar.

Barnperspektivet

 • Kommunen ska ta hänsyn till kända transportstråk för barn mellan deras målpunkter i samhället. Kommunen tar fram en ”Barnkarta i GIS” som underlag till detalj-planeringen.

Grön- och blåstruktur

Detta avsnitt beskriver stommen i kommunens grön- och blåstruktur samt markområden avsedda för teknisk anläggning. Det är viktigt att ha med sig att den gröna och blå stommen alltid kompletteras av olika slags gröna och blå miljöer som finns integrerade i bebyggelseområdena. Grön- och blåstrukturens ytor och stråk är ofta mångfunktionella och levererar många olika ekosystemtjänster. De möter ofta såväl ekologiska som rekreativa behov, men inte alltid. Det är inte heller alltid möjligt att kombinera friluftsliv med naturvård. Därför är det motiverat att redan på övergripande nivå ange inriktning för grön- och blåområdenas karaktär, innehåll och framtida inriktning.


Grön- och blåstruktur i mark- och vattenanvändningskartan delas in i följande underkategorier för Vaggeryds kommun:

 • Grönområde och park
 • Natur och friluftsliv
 • Sjöar och vattendrag
 • Teknisk anläggning

Grönområde och park

Grönområde och park avser grönområden och naturmark i tätortsmiljö som har betydelse för grönstrukturens helhet och bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö. Kategorin innefattar även natur- och rekreationsområden med en viss skötsel. Grönområden med särskilt utpekade naturvärden för människa och miljö såsom rekreation, höga naturvärden och naturvärdesinventeringar. För Vaggeryds kommun utgör en stor del av de pågående grön- och parkområdena strategiska grönområden för klimatanpassningsåtgärder. Det innebär befintliga grönområden inom, och i anslutning till, central- och serviceorterna med funktioner som bidrar till en hållbar samhällsplanering och som tar höjd för klimatanpassningsåtgärder inom framför allt skyfall, översvämning och värmebölja. Områdena pekas ut enligt Vaggeryds kommuns grönstrukturplan 2020, MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Skyfallskartering (2022) samt tidigare erfarenhet från riskområden. 

Natur och friluftsliv

Under natur- och friluftsliv ingår områden med stora natur- eller landskapsvärden där
natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning samt friluftslivsvärden med tätortsnära rekreationsområden och anlagda områden för
fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Vaggeryds kommun har två anläggningar med elljusspår, Grönelund i Skillingaryd samt Friluftsgården i Vaggeryd. Utöver dessa finns andra områden med utvecklade stig- och stråksystem för motion och rekreation. De som särskilt ska omnämnas är Trollberget och Fågelforsdammen inklusive Laganstråket i Skillingaryd. Bäckalyckan, Östermoskogen och Laganstråket inklusive missionsparken i Vaggeryd. Laganstråket och idrottsområde i Klevshult. Hoks idrottsområde med omnejd samt Lindefors och stråket utmed Hokaån. Genom Vaggeryds kommun går Höglandsleden och Munkaleden. I Vaggeryds kommun finns två campingplatser, Hjortsjöbadets camping samt Hoks naturcamping. Dessutom finns det ett område söder om Bondstorp som är planlagt för camping. Översiktsplanen synliggör alla badplatser i kommunen med kommunal
skötsel. Utöver dessa finns många fina plaster för bad i kommunens alla sjöar och vattendrag. För mer information om natur- och friluftsliv se Vaggeryds kommuns
Grönstrukturplan 2020, underlagsrapport 4.

Natur och friluftsliv i mark och vattenanvändningskartan innefattar följande kategorier för Vaggeryds kommun: naturområde, camping, vandringsled och badplats.

Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag skapar översiktsplanens blåstruktur. Dessa områden framhävs för deras biologiska funktion. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till deras ekologiska miljöer samt till deras betydelse för friluftsliv och rekreation. I Vaggeryds kommun finns cirka 280 sjöar, dammar och gölar. Ungefär 4 procent av kommunens yta utgörs av olika ytvattenförekomster. Alla sjöar och vattendrag pekas ut som pågående markanvändning.

Teknisk anläggning

Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället med exempelvis
energi, vatten och telekommunikation. Tekniska anläggningar är grundläggande
funktioner för ett fungerande samhälle och ska därför pekas ut med försiktighet. Det
är framför allt anläggningar som kräver stora ytor och där användningen behöver ha
företräde framför andra användningar för att få ett fungerande system som kan pekas
ut i översiktsplanen.

I Vaggeryds kommun synliggörs teknisk anläggning i mark- och vattenanvändningskartan inom kategorierna: vattenförsörjning, materialåtervinning och dagvattenhantering. Underkategorierna redovisas i mark- och vattenanvändningskartan som pågående markanvändning samt som utvecklad och ändrad markanvändning. Dagvatten och förtätning går hand i hand. Det är viktigt att dagvattenfrågorna tas med vid förtätningar och utvecklingsområden eftersom detta kan vara ett bra tillfälle att lösa befintliga dagvattenproblem.

Läs mer om vattenförsörjning och Materialåtervinning och dagvatten i kapitel. Riksintressen, LIS och andra värden.

Utvecklad och ändrad markanvändning för grön- och blåstruktur i
Vaggeryds kommun

Utvecklad och ändrad markanvändning för grön- och blåstruktur i Vaggeryds kommun innebär att dels peka ut befintliga värden och platser och säkerställa att de bevaras i en framtida samhällsutveckling och dels peka ut områden som ska utvecklas för natur- och friluftsliv. För Vaggeryds kommun är närheten till naturen viktig och kommun är en eftertraktad plats att bosätta sig i på grund av dess natur och vattennära miljöer. Det är därmed viktigt att den framtida samhällsutvecklingen sker med hänsyn och respekt till kommunens befintliga värden. Samhällsplaneringen ska utgå från hållbarhet och lämplighet och Vaggeryds kommuns Grönstrukturplanen 2020 ska fungera som vägledande i alla planer, framförallt när det kommer till hur Vaggeryds kommun ska arbeta med att säkerställa natur- och friluftsvärden samt ekosystem och klimatanpassning.

Kartan presenterar kommunens grön- och blåstrukturområden. Du kan dra, zooma och klicka i kartan. Klicka på önskad ort eller område för att läsa mer.

Vaggeryd

Grönområde och park
Götastrand 1:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för våtmark och naturmiljö för lärande
för skolan/förskola. Området är en del av Linnarbäckssråket som sträcker sig
från Hjortsjön till Yggesjön och Gärahovsgölen och förbinder de båda sjöarna
via bäck och våtmark. Linnarbäcken mynnar i väster ut i Hjortsjön. Runt mynningen är det ett våtmarksområde. Vägen fram till Fenix kunskapscentrum kantas
av en allé och till höger finns det parkmark bestående av klippta gräsmattor.
Våtmarksområdet skapar tillsammans med delar av intilliggande parkmark det
bredaste och tydligaste gröna stråket i Vaggeryds tätort.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Götastrand 1:1 (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för att fortsätta utveckla och stärka
området med åtgärder för att öka användningen och tillgängligheten i området.
Linnarbäcksparken är en av Vaggeryds kommuns bostadsnära parker. Området är idag ett fint grönt inslag i Vaggeryd utmed Jönköpingsvägen.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv
effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Gärahov 2:1 (Nummer 3 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för att fortsätta utveckla och stärka området intill Linnarbäcksparken mot Yggen-området och mot centrum. Ur Yggesjön mynnar Linnarbäcken som fortsätter vidare till Linnarsjön inne i Vaggeryd. Möjligheten att gå utmed Linnarbäcken till Linnarsjön hindras av att järnvägen korsar Linnarbäcken. Kommunen föreslår en ny planskild korsning inklusive Gång- och cykelväg intill området. I samband med detta kan Linnarbäckstråket fortsatt utvecklas och bindas samman mot Yggenområdet samt genom gång-och cykelstråk mot centrum i form av en grön entré.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv
effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Götastrand 1:1 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för Källemoskogen. Källemoskogen är
västra Vaggeryds tätortsnära rekreationsområde utmed Stödtorpaån. I området
finns naturområde med biotopvärde. Utvecklingsområde för strövområde, motion
och skolskog med naturmiljö för lärande.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv
effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.


Natur- och friluftsliv
Gärahov 2:1 (Nummer 5 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för natur- och friluftsliv intill Campingområde vid Hjortsjön. Utvecklingsområde för verksamhet med anknytning till
kultur- och friluftsliv. Området består av natur- mark intill Hjortsjön. Område
med strategiskt läge för ny kultur- och fritidsverksamhet i anslutning till befintlig
camping och badplats. Samnyttjande funktion med befintlig verksamhet.
Hänsyn: Hänsyn ska tas till platsens närliggande naturvärden, vattenskyddsområde. Strandskyddsdispens krävs. I området finns i dag en luftledning, denna ledning kommer tas bort inom överskådlig tid.
Markägare: Kommunen är markägare.

Teknisk försörjning
Stödstorp 2:1 (nummer 6 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm norr om
travbanan. Med hänsyn till utvecklingsområdena för industri i norra delen av
Vaggeryd föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med damm eller liknande.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är markägare.

Mölna 1:5 (Nummer 7 i PDF dokument)
Ställningstagande: Vattenförsörjning. Utredningsområde för ny vattentäkt i Vaggeryd.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av
teknisk försörjning, vattenförsörjning.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Skillingaryd

Grönområde och park
Pålen 1:1 (Nummer 1 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde intill Gropabäcken i centrala Skillingaryd. Området har tidigare funnits med i Grönplan för Skillingaryd samt Grönstrukturplan för Vaggeryds kommun. Fortsatt utvecklingsområde för bostadsnära park med promenadstigar och mötesplatser.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Natur och friluftsliv Trollberget 1:1 och Trollberget 1:8 med flera (Nummer 2 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för fortsatt tätortsnära rekreation. Stort naturområde med varierande topografi och skogsmark. Området nyttjas för ridning, mountainbiketräning, orientering, promenad/löpning, som strövområde, samt av skola och förskola som utflyktsmål.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Båramo 1:7 och Pålen 1:1(Nummer 3 i PDF dokumen)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för kultur- och friluftsliv intill Götaströms Golfbana och Fågelforsdammen. Utvecklingsområde för verksamhet med anknytning till kultur- och friluftsliv. Området består av naturmark intill Fågelforsdammen. Område med strategiskt läge för ny kultur- och fritidsverksamhet intill friluftsområde med befintliga stråk, leder och golfbana. Samnyttjande funktion med befintlig verksamhet förespråkas.
Hänsyn: Föreslaget område ligger inom riksintresse för totalförsvaret och påverkansområdet för buller eller annan risk. Riksintresset ska bevakas och säkerställas i
kommande plan- och lovärenden. Naturvärden, strandskydd och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv effekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Pålen 1:1 (Nummer 4 i PDF dokument)
Ställningstagande: Utvecklingsområde för kultur- och friluftsliv intill Movalla för fortsatt utveckling av sport, lek och tätortsnära rekreation. Naturområde med lekplats intill skogsmark.
Hänsyn: Naturvärden och klimatanpassningsfunktion. Området har en positiv fekt för klimatrisker då det fungerar kylande för intilliggande område vid värmebölja samt är upptagningsområde för vatten vid skyfall och översvämning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Teknisk försörjning
Fåglabäck 2:1
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm i Fåglabäck. Med hänsyn till befintligt behov samt utvecklingsområdena för bostäder i nordvästra delen av Skillingaryd föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med damm.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av
teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är markägare.

Sörgården 1:4
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm i Nya
Sörgårdsområdet. Med hänsyn till befintligt behov samt med hänsyn till kommande bebyggelse för bostäder i västra delen av Skillingaryd föreslås ett utökat
dagvattenhanteringsområde med damm.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är markägare.

Pålen 1:1
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm intill
Järnvägsgatan. Med hänsyn till befintligt behov samt med hänsyn till kommande
bebyggelse av bostäder på Trollberget i Skillingaryd föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med damm.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av
teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är markägare.

Hok

Teknisk försörjning


Hok 2:110 och Hok 2:119.
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm intill väg
30 i norra Hok. Med hänsyn till utvecklingsområdena för bostäder i norra delen
av Hok föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med damm.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är delvis markägare.


Hok 2:119
Ställningstagande: Utvecklingsområde dagvatten. Ny dagvattendamm intill väg 817 i norra Hok. Med hänsyn till utvecklingsområdena för bostäder i norra delen av Hok föreslås ett utökat dagvattenhanteringsområde med damm eller liknande.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, dagvatten.
Markägare: Kommunen är inte markägare.


Hok 2:119
Ställningstagande: Vattenförsörjning. Utredningsområde för ny vattentäkt i Vaggeryd/Hok.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, vattenförsörjning.
Markägare: Kommunen är inte markägare.

Bondstorp

Teknisk försörjning

Bondstorp 3:54
Ställningstagande: Vattenförsörjning. Kommande vattenskyddsområde, planerad vattentäkt i Bondstorp.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av
teknisk försörjning, vattenförsörjning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Åker

Teknisk försörjning

Åker 1:1
Ställningstagande: Vattenförsörjning. Utredningsområde planerad vattentäkt i åker.
Hänsyn: Tekniska förvaltningen ansvarar för utredning och genomförande av teknisk försörjning, vattenförsörjning.
Markägare: Kommunen är markägare.

Vaggeryds kommuns riktlinjer för grön- och blåstruktur

 • Kommunen undviker att exploatera naturområden med hög kontinuitet, alltså sådana områden som varit orörda under en lång tid.
 • Vid exploatering och förtätning ska kommunen ta hänsyn till den befintliga grönstrukturen och platsens förutsättningar i större utsträckning och se detta som en värdefull resurs. Grönytefaktor används som verktyg i detaljplaneringen.
 • Kommunen jobbar enligt strategin att om träd tas ned på kommunala
  fastigheter i central- och serviceorterna, ska återplantering ske.
 • Central- och serviceorternas framtida exploatering ska sträva efter att integrera bebyggelse och grönstruktur i högre utsträckning genom att arbeta med allmän platsmark för att minimera förlusten av livsmiljöer. Orternas framtida exploatering ska sträva efter att arbeta med regeln 3-30-300 som är en regel som har tagits fram för att veta hur mycket grönska en stad behöver.
 • Kommunen strävar efter att det finns stråk av naturmark längs vägar och gång- och cykelvägar för att stärka gräsmarkernas infrastruktur. Ytorna ska i första hand skötas på ett sätt som främjar biologisk mångfald.
 • I kommunens parkmiljöer och i de skogsområden där många invånare rör sig prioriteras överblickbarhet och god belysning utmed gång- och cykelvägar för att skapa trygghet för alla invånare.

Landsbygd

Landsbygd är områden som ytmässigt främst används för areella näringar och andra
landsbygdsanknutna verksamheter men där även bostadsbebyggelse och obrukad mark finns. Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun med ambitionen att hela kommunen ska växa. Därmed ska översiktsplanen ge vägledning och möjligheter för utveckling av bostäder på landsbygden. Fler bostäder stärker serviceunderlaget och utveckling av turismverksamheter och skapar positiva sysselsättningseffekter. Alla dessa delar skapar förutsättningar för en hållbar landsbygdsutveckling i hela kommunen. Översiktsplanen pekar ut sju serviceorter i kommunen varav tre är mindre orter eller byar. I anslutning till dessa mindre service- orter/byar föreslås fyra stycken utvecklingsområden som stärker landsbygden och serviceorterna.

Utveckling på landsbygden

Utveckling på landsbygden eller utanför detaljplanerat område regleras av bygglov
eller bygganmälan enligt PBL 9 kap. Inför nybyggnation eller avstyckning på
landsbygd är det lämpligt att söka ett förhandsbesked. Förhandsbeskedet beslutas av
miljö- och byggnämnden enligt PBL 9 kap. § 17 och är ett sätt att tidigt få reda på om
platsen är lämplig för den planerade byggnationen.
Landsbygden avgränsas även emot de mest expansiva delarna utav kommunen. Det
är mark- och vattenområden som i huvudsak idag användas för areella näringar, rekreation och friluftsliv. Tätortsnära landsbygd har stor betydelse för ortsbornas kulturella ekosystemtjänster genom vardagsmotion och rekreation, sinnlig upplevelse med
mera. Dessa områden är viktiga för befolkningens långsiktiga rätt till god folkhälsa,
men är samtidigt efterfrågad mark att exploatera.
All landsbygd pekas ut som pågående markanvändning. För samtliga delar gäller de
riktlinjer som kommunen upprättat som på olika sätt berör landsbygd. I de fall där
riktlinjerna står i konflikt med varandra gäller riktlinjerna för den specifika delen.
Riktlinjer för landsbygdsutveckling presenteras i kapitel, Riksintressen, LIS och andra värden. Se Riktlinjer för bebyggelseutveckling och näringsliv och arbetsmarknad.

Kartan presenterar kommunens arella näring, jordbruksmark. Du kan dra, zooma och klicka i kartan. Klicka på önskad ort eller område för att läsa mer.

Arell näring

Vaggeryds kommun har valt att redovisa markanvändningen för underkategorin areell näring, jordbruksmark, under landsbygd. Jordbruksmark synliggörs i mark och vattenanvändningskartan och är baserad på jordbruksverkets data jordbruksblock och är alla pågående markanvändning. Utöver denna mark finns övrig jordbruksmark inom landsbygden. Översiktsplanen tydliggör vad som enligt miljöbalken klassas som jordbruksmark i kapitel 4, Andra värden jordbruksmark. Andra underkategorier för Arell näring som berör Vaggeryds kommun är skogsbruk. Översiktsplanen synliggör inte markområden för skogsbruk då kategorin i stort omfattar hela kommunen och berörs därför av generella riktlinjer. Riktlinjer för areell näring presenteras i kapitel 4, Riksintressen, LIS och andra värden.

Bygga på jordbruksmark

Miljöbalken innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Bland annat regleras i miljöbalken 3 kap. 4 § förutsättningar för ianspråktagande av jordbruksmark, vilken får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Trots detta finns det lägen då jordbruksmark behöver exploateras för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).

Ett urval av dessa är följande:

 • bostadsförsörjningsbehovet,
 • lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra,
 • att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt,
 • att säkerställa viktiga rekreationsintressen.

Därutöver kan det finnas andra intressen som också kan vara väsentliga samhällsintressen. Ovannämnda intressen medför därmed inte att det är ett väsentligt samhällsintresse, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet. I enlighet med miljöbalken 3 kap. 4 § ska kommunen utreda om en lokalisering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställande” att lokaliseringen av exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig (prop. 1985/86:3). För att påvisa att de utpekade utvecklingsområdena i översiktsplanen är lämpliga att lokaliseras på utpekade platser inom Vaggeryds kommun, behöver en lokaliseringsprövning i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 2 § och miljöbalken (1998:808) 3 kap. 4 § upprättas och hanteras rutinenligt vid planuppdrag och inför ett samrådsförslag av detaljplan. Därutöver finns en kommunal vilja att arbeta proaktivt med att utreda möjligheterna för skapande av ersättningsmark för jordbruk, vilket kan bli aktuellt i de fall jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Det här kan däremot inte ersätta lokaliseringsprövningen i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 2 § och miljöbalken (1998:808) 3 kap. 4 §.


För Vaggeryds kommun är det av väsentligt samhällsintresse att kommunen kan fortsätta utvecklas med ny bebyggelse på ett hållbart och klimatanpassat sätt. Med detta avses sådant som bidrar till utvecklingsinriktningens syfte och fysiska struktur. Samhällsutbyggnad ska främja en ändamålsenlig och sammanhållen bebyggelsestruktur som i sin tur leder till att stärka central- och serviceorternas serviceutbud och stråkens betydelse. Detta skapar goda förutsättningar för hållbara transporter och en hållbar samhällsutveckling. Byggnation på eller i närheten av jordbruksmark måste acceptera en viss störning från pågående jordbruksverksamhet i egenskap av landsbygdskommun. Även enstaka byggnation på den rena landsbygden är viktig för kommunens utveckling och attraktivitet genom att skapa varierade boendemöjligheter. På landsbygden kan man inte hävda väsentligt samhällsintresse vilket innebär att det krävs att fler kriterier uppfylls och påverkan på jordbruket minimeras.

Uppförande av enstaka byggnader på brukningsvärd jordbruksmark kan vara möjligt utifrån ett sammanvägt resonemang baserat på nedanstående punkter:

 • Jordbruksblock som är mindre än l hektar eller flera mindre sammanhängande
  block som tillsammans är mindre än 1 hektar och inte ligger i anslutning till ett
  brukningscentrum
 • Placering i utkanten av ett större skifte, och som inte bedöms påverka jordbruksproduktionen negativt
 • Kompletterande bebyggelse som underlättar för lantbrukets fortlevnad, till exempel ett bostadshus för att underlätta generationsväxling
 • Alternativa placeringar har studerats och är inte tillfredsställande. Sökande ska
  skriftligen redovisa konsekvenserna av alternativa placeringar och motivera vald
  placering

Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS områden

Vaggeryds kommun upprättade 2015 ett tematiskt tillägg och fördjupning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. LIS är inte en markanvändning inom mark- och vattenanvändning. LIS-områdena är utvecklingsmöjligheter för bostäder och turism inom landsbygd eller i vissa fall sammanhängande bebyggelse. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. För mer information om kommunens utpekade områden för LIS, se kapitel 4 Riksintressen, LIS och andra värden. För att ta del av hela dokumentet se översiktsplanens tematiska tillägg Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Vaggeryds kommun (2015).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund