Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl 2018-01-24.

Samråd

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. Nu är planförslaget ute för granskning.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 § 185 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut detaljplanen för granskning. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Planförslaget var ute för granskning under perioden 2020-10-30 t.o.m. 2020-12-08.

Planförslaget antogs av kommunstyrelsen 2021-02-10, se boxen "Antagande" nedan.

Granskningshandlingar

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-02-10 § 41 att anta förslaget till detaljplan.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga kommunstyrelsens beslut skall göra det skriftligen till:

Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Ange vilket beslut ni överklagar genom att uppge diarienumret (KS 2018/031). Ange också varför beslutet anses oriktigt samt vilken ändring som yrkas på. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag beslutet anslogs på kommunens anslagstavla. Detta beslut anslogs 2021-02-15.

Vem har rätt att överklaga?
Rätten att överklaga har man om man senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter, som inte har tillgodosetts. Rätten att överklaga föreligger även om planförslaget efter granskningstiden ändrats och ändringen är till nackdel för en sakägare. Överklagan kan även göras om beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Antagandehandlingar

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg