Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok. Området är sedan tidigare utpekat som ett förtätningsområde för bostäder i översiktsplanen. Detaljplanen upprättas via standardförfarande

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att upprätta detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl 2018-01-24.

Samråd

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd under perioden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09. Nu är planförslaget ute för granskning.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-10-21 § 185 att godkänna granskningshandlingarna och skicka ut detaljplanen för granskning. Detaljplanen upprättas via standardförfarande.

Planförslaget var ute för granskning under perioden 2020-10-30 t.o.m. 2020-12-08.

Planförslaget antogs av kommunstyrelsen 2021-02-10, se boxen "Antagande" nedan.

Granskningshandlingar

Antagande

Kommunstyrelsen beslutade enligt protokoll 2021-02-10 § 41 att anta förslaget till detaljplan.

Då överklagande inkommit inleds prövning av Kommunstyrelsens antagandebeslut, vilket prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Antagandehandlingar

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2021-10-21 efter att Mark- och miljödomstolens avgörande avseende överklagat antagandebeslut fick laga kraft. Det innebär att denna detaljplan nu gäller för området.

Lagakrafthandlingar
-PlankartaPDF
-PlanbeskrivningPDF

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg