Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Bild

Detaljplan för Ljungdala 10, 14, Vaggeryd

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på Ljungdala 10 samt att legalisera bostadsbebyggelsen på Ljungdala 14 som i dagsläget strider mot detaljplan, då befintlig detaljplan tillåter samlingslokal. Planområdet ligger i södra Vaggeryds samhälle mitt i ett bostadskvarter och finns inte utpekat i gällande översiktsplan. Detaljplanen upprättas via utökat förfarande.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-24 § 009 att ge i uppdrag att ändra detaljplanen för Ljungdala 10.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd från 13 april och fram till 18 maj 2018.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-22 §196 att godkänna samrådsredogörelsen och skicka ut detaljplanen för granskning. Detaljplanen var ute för granskning till och med 30 september 2018.

GRANSKNINGSHANDLINGAR

Antagande

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 7 november 2018. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga kommunstyrelsens beslut ska göra det skriftligen till:

Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Har ert överklagande inkommit under rätt tid skickas handlingarna vidare till Mark- och miljödomstolen, om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations/personnummer, postadress och telefonnummer.

Vem har rätt att överklaga?

Rätten att överklaga har man om man senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter, som inte har tillgodosetts eller om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för den som vill överklaga. Man har också rätt att överklaga om beslutet inte tillkommit i laga ordning.

ANTAGANDEHANDLINGAR

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2018-12-06. Nu kommer detaljplanen att arkiveras, både i ett fysiskt och digitalt arkiv.

LAGAKRAFTHANDLINGAR

 

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-07

Sidansvarig:

Viktoria Gustafsson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision