Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 med flera, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bebyggelse i centrala Vaggeryds tätort genom bostadsbebyggelse i upp till fyra våningar vid östra torget. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet såsom butik, kontor eller föreningslokal i bottenplan, samt att bevara och utveckla torgmiljön och tillskapa området rekreationsmöjligheter och mötesplatser i centrumnära läge.

Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Området är sedan tidigare utpekat för bostadsändamål i översiktsplanen.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2019-02-20 § 32 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Skänkelund 1 m.fl.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-09-23 § 160 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd.

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2020-10-06 t.o.m. 2020-11-17.

Granskning av planförslaget pågår under perioden 2021-12-13 t.o.m. 2022-01-31, se mer information om granskningen och det reviderade planförslaget under fliken "Granskning".

SAMRÅDSHANDLINGAR

Missiv - samråd Pdf, 45.7 kB.
Plankarta Pdf, 979.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 734.3 kB.
Bilaga 1 - Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 53.7 kB.
Bilaga 2 - Utdrag ur Översiktlig stabilitetskartering Pdf, 283.5 kB.

Granskning

Planförslaget har efter genomfört samråd reviderats. Det reviderade planförslaget är utställt för granskning under perioden 2021-12-13 t.o.m. 2022-01-31. Under denna period finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget. Information om granskningen finns även på anslagstavlan genom en underrättelse. Underrättelsen finns via länken nedanför.
Underrättelse om granskning Öppnas i nytt fönster.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2022-01-31. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Den som inte har lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett antagandebeslut av detaljplanen. Mer information om hur du lämnar in synpunkter på planförslaget finns att läsa i missivet för granskningen, se nedan.

Granskningshandlingar

3D-illustration
En illustration av ett möjligt utfall av bebyggelseutveckling enligt planförslaget finns att se på länken nedan.
3D-illustration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Observera att illustrationen enbart visar ett bland flera möjliga bebyggelsemöjligheter, se vidare information i planbeskrivningen.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg