Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Karta över området.

Detaljplan för Smultronet 2 m.fl., Skillingaryds tätort

Syftet med detaljplanen är att är att möjliggöra förtätning av bostäder i
Skillingaryd på fastigheterna Smultronet 2, Smultronet 3 och del av Pålen 1:1. Detaljplanen möjliggör även fastighetsreglering utefter dagens utform-ning för fastigheten Tomaten 8.

Planprocessen - steg för steg

Uppstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Genomförande

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2020-05-19 § 104 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram förslag till ny detaljplan för fastigheterna Smultronet 2 m.fl.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2021-03-24 § 57 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget på samråd.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2021-04-06 t.o.m. 2021-05-14.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2021-05-14. Information om hur du lämnar synpunkter finns att läsa i dokumentet "Missiv" nedanför.

Samrådshandlingar

Granskning

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Antagande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Laga kraft

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg