Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ändring av stadsplanen för kv. Ankaret m.fl., samt ändring av detaljplan för kv. Ankaret 1. stg 44 o 45 i kv. Skogslund

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningar inom kv. Skogslund, Vaggeryds tätort. För att möjliggöra avstyckning av fastigheten Skogslund 5 behöver fastställda tomtindelningar upphävas.

Planprocessen – steg för steg

Uppstart

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2019-04-10 § 89 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att upphäva tomtindelningar inom kvarteret Skogslund, Vaggeryds tätort. Lantmäterimyndigheten har fått in en begäran om avstyckning gällande fastigheten Skogslund 5. För att avstyckningen ska kunna verkställas behöver tidigare fastställda tomtindelningar upphävas.

 

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2019-05-22 § 102 att skicka ut ändringen av stadsplanen respektive detaljplanen på samråd. Ändringen handläggs med förenklat förfarande.

Förslaget till ändring var ute på samråd under perioden 2019-05-29 t.o.m. 2019-06-20.

Samrådshandlingar

Antagande

Kommunstyrelsen antog ändring av stadsplanen samt detaljplanen enligt protokoll 2019-09-11- § 170. Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga kommunstyrelsens beslut ska göra det skriftligen till:

Vaggeryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 43
568 21 Skillingaryd

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Har ert överklagande inkommit under rätt tid skickas handlingarna vidare till Mark- och miljödomstolen, om kommunen inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Underteckna skrivelsen och uppge namn, organisations/personnummer, postadress och telefonnummer.

Vem har rätt att överklaga?

Rätten att överklaga har man om man senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter, som inte har tillgodosetts eller om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för den som vill överklaga. Man har också rätt att överklaga om beslutet inte tillkommit i laga ordning.

AntagandehandlingPDF

 Laga kraft

Informationen uppdatteras i följande ruta när processen nått detta skede.

Genomförande

Informationen uppdateras i följande ruta när processen nått detta skede.

Frågor

Har ni frågor vänligen kontakta planarkitekt som nås via växeln tele: 0370-67 80 00 eller via e-post samhallsplanering@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-09-23

Sidansvarig:

Andreas Lindberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision