Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Detaljplaneprocessen steg för steg

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera. Nedan beskrivs stegen i en planprocess.

1. Planansökan och planbesked

En detaljplan kan börja på olika sätt, ofta kontaktar markägare eller exploatörer Vaggeryds kommun när en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. Kommunen kan också på eget initiativ inleda en planprocess, till exempel vid behov av en ny skola eller en ny väg.

När en ansökan om planläggning kommit in görs en bedömning av ansökan så att den stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Kommunen meddelar den sökanden om och när arbetet kan påbörjas och beräknas vara klart. Detta kallas för planbesked. För begäran av planbesked utgår en avgift.

Innan detaljplanearbetet påbörjas tecknas ett plankostnadsavtal, vilket reglerar ansvars- och kostnadsfördelning för framtagande av detaljplan. I avtalet skrivs bland annat plankostnadsavgiften in enligt fastställd taxa.

2. Samråd

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning. Samtliga inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse som kommunens politiker sedan beslutar om. Samrådet innebär att den pågående detaljplanen läggs ut på kommunens hemsida, ställs ut på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd samt tillkännages på kommunens digitala anslagstavla under minst fyra veckor. Detaljplanen annonseras/kungörs i lokaltidningarna och ett informationsblad skickas till alla berörda sakägare, kommunala nämnder och styrelser, organisationer/föreningar och myndigheter.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar kommunen alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska påverka nästa planskede.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget med anledning av inkomna synpunkter och ett granskningsförslag upprättas. Kommunen beslutar om förslaget ska ställas ut för granskning. Det innebär att kommunen ger myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på det slutliga granskningsförslaget.

Förslaget ska finnas tillgängligt för granskning i fyra veckor och kommunen meddelar berörda var förslaget finns tillgängligt för granskning. Allmänheten informeras via en kungörelse i dagstidningarna. Har man några synpunkter på förslaget ska dessa lämnas in skriftligen till kommunen. När granskningstiden har gått ut ska kommunen sammanställa alla synpunkter i ett granskningsutlåtande.

4. Antagande

Det är normalt kommunstyrelsen som beslutar om att anta en detaljplan. Vid större detaljplaner godkänner kommunstyrelsen detaljplanen och antagande sker i kommunfullmäktige. Kommunen meddelar därefter länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt andra berörda som senast under granskningstiden lämnat synpunkter som inte har tillgodosetts.

5. Eventuell överklagan

Den som har rätt att överklaga är den som är sakägare och som framfört synpunkter i tidigare skeden som inte blivit tillgodosedda. Om ingen överklagat planen vinner den laga kraft och är då giltig. Rätten att överklaga förtydligas genom tydliga hänvisningar till förvaltningslagens bestämmelser.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Andreas Lindberg