Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vindbruksplan för Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.

Förnyad utställning

Vindbruksplanen har ställts ut för samråd under tiden 3 juli 2017 t.o.m. 6 september 2017 samt varit på utställning under tiden 19 mars 2018 t.o.m. 14 maj 2018. Under samrådstiden och utställningstiden har det getts tillfälle för myndigheter, kommuner, privatpersoner, företag, föreningar och politiska partier att skriftligen lämna synpunkter. Inkomna synpunkter har bemöts i en ”samrådsredogörelse”, se KS beslut 2018-03-07 § 041 samt i ”Yttranden och svar efter Vaggeryds Vindbruksplans första utställning”, se KS beslut 2018-10-03 § 214. Såväl yttranden under samrådet som under utställningen har föranlett justeringar av vindbruksplanen. Justeringarna efter utställningstiden har varit av sådan karaktär att vindbruksplanen nu ställs ut på nytt.

Även under den förnyade utställningstiden har berörda myndigheter och allmänheten åter möjlighet att lämna synpunkter som kan föranleda ytterligare justeringar av planen. Inkomna synpunkter som resulterar i ändringar i text eller kartbilder redovisas sedan i kommunens ”utlåtande”. Den förnyade utställningstiden varar i 2 månader, fr.o.m.
19 november 2018 t.o.m. 21 januari 2019.

Synpunkter

Synpunkter på vindbruksplanen ska lämnas skriftligen till följande adress: Vaggeryds kommun, box 43, 568 21 Skillingaryd. Synpunkter kan också skickas via e-post till: kommunstyrelsen@vaggeryd.se. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda
senast 21 januari 2019.

Inkomna synpunkter kommer redovisas och behandlas i kommunens granskningsutlåtande och vindbruksplanen kommer efter eventuella omjusteringar antas av kommunfullmäktige.

Utställningshandlingar

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-11-16

Sidansvarig:

Hanna Grönlund

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision