Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Lagan som rinner

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från exempelvis hustak, gator och parkeringsplatser. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag, sjöar och vårt grundvatten.

I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor rinner dagvattnet via ledningar och diken till dammar eller direkt ut till närmsta vattendrag utan någon naturligt rening. Dagvattnet har blivit alltmer förorenat och kan innehålla olika näringsämnen, tungmetaller, med mera från bland annat fordon.

Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda till problem. Det är viktigt att ha beredskap att tillfälligt ta emot stora mängder nederbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvattnet renas innan det når våra sjöar och vattendrag.

Rening av dagvattnet

Dagvatten kan till exempel renas i konstgjorda dammar, via översilningsytor och i dagvattenfilter. Att ta hand om dagvattnet i anslutning till den plats där det uppstår ger fördelar både miljömässigt och ekonomiskt. Marken och växtligheten tar upp och bryter ned näringsämnen och vissa föroreningar. Därför förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten (så kallat LOD).

Anslutning till kommunal dagvatten

Du kan ansöka om anslutning av dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning. Anslutning förutsätter att kommunen har dagvattenhantering i området där du vill ansluta

Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast direkt i närmaste vattendrag, men de kan också ledas till en konstgjord damm eller liknande för rening. Dagvattnet ska inte belasta kommunens avloppsreningsverk så du får därför inte leda dagvatten till en spillvattenledning.

Fastighetens dagvatten och dränering

Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga VA-installationer är korrekt utförda och i gott skick. Har du haft källaröversvämning eller planerar att dränera om, kontakta gärna tekniska kontoret för rådgivning.

Tänk på

  • Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till det kommunala spillvattennätet.
  • Tvätta inte bilen på gatan. Tvättvattnet rinner då ner i rännstensbrunnar och vidare ut i våra sjöar och vattendrag som förorenas. 

I Vaggeryd kommuns dagvattenstrategi kan du ta del av kommunens vilja och ambitioner angående dagvatten.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving