Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Egen brunn

Dricksvatten ur egen brunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Av olika orsaker kan både vattenkvalitet och vattentillgång förändras med tiden. Du som fastighetsägare/brunnsägare har det yttersta ansvaret för skötseln av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det viktigt att du regelbundet tar prover på ditt dricksvatten. Även om du inte känner smakförändringar, att vattnet luktar konstigt eller har ändrat färg kan det vara fel på vattnet. Enligt livsmedelsverkets rekommendationer ska du kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prover på vattnet.

Vad är ett bra dricksvatten?

Det finns gränser för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverket har tagit fram en handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. Livsmedelsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) tagit fram två broschyrer med goda råd till enskilda brunnsägare. Du hittar handboken och broschyrerna via länkarna under relaterade filer nedan.

Vattenanalys

Om du vill låta kontrollera ditt brunnsvatten kan du ta kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer samt om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Vattenprovet skall vara taget samma dag och så sent som möjligt. Kryssa gärna i att kommunen får ta del av ert provresultat.

Exempel på laboratorier som kan hjälpa dig med ackrediterad kontroll av ditt brunnsvatten

Laboratorier

Kontaktuppgifter

Eurofins

010-4908 170,
www.eurofins.selänk till annan webbplats

SGS

(tidigare Synlab)

013-25 49 91,

www.brunnsvatten.synlab.selänk till annan webbplats

AK Lab

033-13 10 80,

www.aklab.selänk till annan webbplats

Ny leverantör av laboratorietjänster

Kommunen har bytt leverantör av laboratorietjänster. Det medför att man efter den 1 mars 2018 inte kan lämna prover på Skillingehus som ska till SGS(tidigare Synlab).

Prover som ska till Eurofins kan lämnas i receptionen på Skillingehus på tisdagar före klockan. 13:30.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Du bör alltid anlita fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

Borra ny brunn

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en vägledning som behandlar utförandet av bergborrade brunnar, Normbrunn 16länk till annan webbplats. Den ger också information om hur förundersökning, tekniskt genomförande och hantering bör gå till för att en brunn ska anläggas på ett säkert sätt med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas. Genom att följa anvisningarna i vägledningen ökar man möjligheten att få säker vattenförsörjning.

Kommunalt bidrag för åtgärder mot radon och surt vatten

I Vaggeryds kommun går det under vissa förutsättningar att få kommunalt bidrag för åtgärder mot radon i dricksvatten och mot lågt pH.

Följande krav ska vara uppfyllda för bidrag till åtgärder mot radon från enskilda vattentäkter:

 1. Bidrag utgår till åtgärder mot radonhalter över 1 000 Bq/l i enskild vattentäkt för permanent bebodd bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten.
 2. Bidrag utgår till borrade brunnar i gott skick vars vatten i övrigt är tjänligt med avseende på parametrarna i bilaga 2, Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (M). Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal.
 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas, bidrag lämnas inte för redan installerade filter.
 4. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-.
 5. Ansökan ställs till miljö- och byggnämnden.
 6. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden.
 7. Efter installation av filter ska filtrets funktion kontrolleras med avseende på vattnets radonhalt, radonhalten ska ligga under 200 Bq/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium.

Bidrag mot surt grundvatten

Information om bidrag mot surt grundvatten:

 1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten menas här att pH ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten alkalinitet/sulfat är mindre än ett.
 2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2 till Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning, med undantag för de försurningspåverkade parametrarna, och som försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal.
 3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas.
 4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. pH ska ligga över 7 (pH 7,5-9,0 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium.
 5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-.
 6. Ansökan görs till miljö- och byggnämnden. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Björklund