Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Vattenkälla

Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år. Grundvattnet har stor betydelse för både människan och naturen.

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mycket som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång. Bland annat föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk är några av de faktorer som bidrar till föroreningar av grundvattnet. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet

Bidrag mot surt grundvatten

Information om bidrag mot surt grundvatten:

  1. Bidrag utgår till åtgärder mot surt grundvatten. Med surt grundvatten menas här att pH ligger under 6,5, alkalinitet under 60 mg/l och kvoten alkalinitet/sulfat är mindre än ett.
  2. Bidrag utgår till enskilda brunnar av fullgod kvalitet vars vatten är tjänligt med avseende på parametrarna i Bilaga 2 till Livsmedelsverkets Råd om enskild dricksvattenförsörjning, med undantag för de försurningspåverkade parametrarna, och som försörjer enskild permanent bostad utanför kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Analysen ska ha gjorts på ett ackrediterat laboratorium och rapporten ska vara högst ett år gammal.
  3. Åtgärder skall godkännas av miljö- och byggnämnden innan de vidtas.
  4. Efter installation av vattenfilter ska filtrets funktion kontrolleras. pH ska ligga över 7 (pH 7,5-9,5 rekommenderas) och alkaliniteten över 60 mg/l för att bidrag ska betalas ut. Analysen ska vara utförd på ackrediterat laboratorium.
  5. Bidrag utgår med 50 % av totalkostnaden, dock högst 5 000:-.
  6. Ansökan görs till miljö- och byggnämnden. Beslut om bidrag fattas i varje särskilt fall av miljö- och byggnämnden.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-10

Sidansvarig:

David Högberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision