Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) att ersätter den svenska personuppgiftslagen 25 maj 2018. Här kan du läsa om hur Vaggeryds kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • platsinformation
 • bankuppgifter
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 • en uppdatering i sociala medier

Vaggeryds kommun samlar in och lagrar information när du till exempel skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter (denna typ av texter och information jobbar vi fortfarande på).

Personuppgiftsansvarig

Varje nämnd/styrelse inom Vaggeryds kommun är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma nämndövergripande behandlingar, såsom e-postsystemet.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Vaggeryds kommun behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (till exempel för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar. Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

I vissa fall kan dock dina personuppgifter hanteras som allmän handling men det görs alltid en prövning enligt sekretesslagstiftningen.

Allmän handling

Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. När man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen. Vi kan dessutom komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Vaggeryds kommun.

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Vaggeryds kommun direkt med respektive verksamhet eller på kontaktuppgifterna nedan. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vaggeryds kommun kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Vaggeryds kommun har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Vaggeryds kommun så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, till exempel under tiden då Vaggeryds kommun utreder om du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Vaggeryds kommun att dina personuppgifter behandlas av Vaggeryds kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Vaggeryds kommun har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Vaggeryds kommun har även ett Dataskyddsombud som kan bistå dig.

Dataskyddsombud
Johan Isaksson
Tel: 036-10 28 02

E-post: johan.isaksson@jonkoping.se

Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionenlänk till annan webbplats.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till respektive verksamhet som behandlar dina personuppgifter eller till:

Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd

Besök: Bangårdsgatan 2, Skillingaryd

Telefon: 0370-67 80 00

E-post: info@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-10

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision