Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Lokalt mål 3 kopplat till Agenda2030

Av de 17 Globala målen är mål 3, delar av mål 2, mål 5 samt mål 10 kopplingen mellan Agenda2030 och kommunfullmäktiges mål 3.

Genom att klicka på respektive ikon får du en beskrivning av det globala målet och vad det innebär .

Mål 2: ingen hunger
Mål 3
Mål 5
Mål 10

Vad innebär det för Vaggeryds kommun?

För Vaggeryds kommun handlar ett hållbart folkhälsoperspektiv om att skolan och den sociala omsorgen fungerar och om att bostads- och samhällsplaneringen bedrivs med fokus på hälsofrämjande miljöer samt i vilken mån det finns kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.

Alla verksamheter kan vara hälsofrämjande eller förebyggande beroende på hur de drivs. Vaggeryds kommun har ett gemensamt ansvar tillsammans med regionen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan på invånarnas hälsa genom livet och arbetar för en god och jämlik hälsa.

Detta innebär också att Vaggeryds kommun strävar efter ett starkt samarbete mellan kommunal organisation, region, andra aktörer och civilsamhälle i ett förebyggande och folkhälsostrategiskt arbete samt en bra och förebyggande tillsyn och tillståndshandläggning från kommunal verksamhet där vi tillsammans har fokus på hållbarhet. Alla verksamheter kan bidra till folkhälsoarbetet.

De nationella målområdena för en jämlik hälsa är:

 • Det tidiga livets villkor
 • Kunskaper, kompetenser och utbildning
 • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 • Inkomster och försörjningsmöjligheter
 • Boende och närmiljö
 • Levnadsvanor
 • Kontroll, inflytande och delaktighet
 • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hur följs målen upp?

Det Globala målen i Agenda2030 kring folkhälsa följs nationellt upp genom att mäta exempelvis utvecklingen av medellivslängd, långtidssjukskrivning, fallskador och antibiotikaanvändning.

Verksamheter i Vaggeryds kommunala organisation följer upp genom målgruppsundersökningar som t.ex. brukarundersökningar och elevenkäter och elevhälsosamtal. Verksamheter följer även upp utbildningsinsatser, vårdinsatser och antal kränkningsanmälningar i skolan.

Andra aktörers lokala aktiviteter som utvecklar kultur och folkbildning, samt lokala idrottsföreningars medlemsaktivitet är exempel på vad som också bidrar till måluppfyllelsen.

Hur bidrar Vaggeryds kommun till målet?

Vaggeryds kommun ska bidra till Agenda2030 med en måluppfyllelse för det tredje lokalt övergripande målet om folkhälsa, i form av att medellivslängd och levnadsvillkor utvecklas positivt. Det innebär att ohälsotalet minskar samt att utvecklingen av kultur och fritidsutbud på sikt motsvarar den utveckling som sker i olika delområden i kommunen.

Det krävs också att upplevelsen av kultur- och fritidsaktiviteter ska utvecklas positivt.

På sikt ska hälsan bli mer jämlik och att hälsan hos invånaren stärks, såväl fysisk, psykisk och social hälsa.

Lokalt mål 3 och exempel på styrande dokument

 • Lokal kulturplan
 • Skolplan
 • Folkhälsostrategi
 • Regional folkhälsostrategi
 • Nationella mål för en jämlik hälsa
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alija Bucuk