Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild: Stockholmskällan

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse

Kultur- och fritidsnämnden har instiftat en jämställdhetsutmärkelse till minne av Sophie Sager född i Krängsberg, Byarums socken.

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse syftar till att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle.

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse utgår från nationella riktlinjer.

Tidigare pristagare

 • 2022 Johanna Rundbäck
 • 2021 Föreningen Berghems vänner
 • 2020 Cecilia Bäckdahl
 • 2019 Skillingaryds Innebandyklubb
 • 2018 Annika Andersson och Anne Johansson

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Nationella mål för jämställdhet

Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Villkor/riktlinjer/utmärkelse

Ansökan/förslag handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen, bereds av kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott och beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden kan utse annan pristagare än nominerad.

Villkor

Pristagaren ska vara verksam endast ur ideellt basis och/eller härstamma från kommunen. Kan nomineras av allmänheten/föreningar/företag.

Ansökan/förslag ska innehålla en beskrivning av arbetet, från idé till förväntat resultat och vad man hittills uppnått.

Riktlinjer

 • Insatser som pekar på nya vägar för att öka jämlikheten.
 • Visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk.
 • Motverkar diskriminering på grund av kön.
 • Utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet.
 • Utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar.
 • Motverkar mäns våld mot kvinnor.
 • Motverkar våld i nära relationer.
 • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.
 • Visar på nytänkande och långsiktighet.
 • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
 • Har engagemang och intresse för frågan.

Utmärkelse

Utmärkelsen delas ut i form av en gåva och diplom vid kommunfullmäktiges årsavslutning.

Kungörelse om nominering offentliggörs genom lokal publicering.

Beslut tas under november sammanträdet. Ansökningar/förslag ska lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 oktober.

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse ges för ett aktivt arbete för att öka jämställdheten. Att man är en god ambassadör och/eller förebild inom jämställdhetsarbetet.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed