Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Mål, styrning och uppföljning

All styrning, ledning och uppföljning i Vaggeryds kommun utgår från vision och värdegrund.

Styrning

Kommunfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och reglerar prioriteringar i styrningen genom en rambudget (Strategisk plan och budget) och en programbudget som godkänns av kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagens styrelser använder de övergripande målen som riktlinje för mål kopplade till den egna verksamheten.

Reglemente kompletterar kommunallagen* och reglerar ansvar och beslutanderätt samt tydliggör gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Varje nämnds delegationsordning är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan nämnd, utskott, presidium och olika funktioner inom förvaltningen.

Verkställigheten hanteras av kommunens förvaltningar med kommundirektören som högsta tjänsteperson.

Uppföljning

De politiska målen följs upp som en del av god ekonomisk hushållning genom tertialprognos, delårsprognos samt årsredovisning.

Till de politiska målen finns kvalitetsindikatorer både långsiktiga och accepterade värden på kortare sikt vilka redovisas samlat i januari (Året som gått) med fokus på målgrupper.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika kvalitetskrav i samband med grunduppdraget hanteras i det interna kvalitetsarbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglemente, med kommunstyrelsen som samordnande. Reglemente reglerar krav på särskilt uppföljningsansvar.

Ledning

Ledningen av organisationen utgår från vision och värdegrund.

Marknadsplanen ger stöd för att hantera extern kommunikation och samarbetet utanför kommunen

Värdeverkstaden ger stöd för att hantera den interna kommunikationen och samarbetet internt i den kommunala organisationen med fokus på kvalitet.

Ledningen utgår från ett medborgarfokus och har ett inbyggt tvärsektoriellt fokus på målgrupper.

*Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell