Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Ställ en fråga
Så tycker invånarna

Vaggeryds kommuns verksamheter finns i första hand till för invånarna. Därför behöver vi utvärdera och få veta vad invånarna tycker. Det får vi bland annat reda på genom att delta i SCB:s medborgarundersökning och brukarundersökningar.

Mätning och uppföljning av kvalitet görs med fokus på de vi finns till för och hämtar resultat från bl.a. KKiK, Kommunens kvalitet i korthet, SCB medborgarundersökning och SKL Öppna jämförelser.

Resultaten ger kvalitetsindikatorer med både långsiktiga och kortsiktiga accepterade värden som kopplas till de politiska målen och redovisas samlat i början av året i samband med årsredovisning och dialog kring året som gått.

Fakta: SKL Öppna jämförelser Insikt

SKL Öppna jämförelser Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultaten kan för deltagande kommuner löpande följas via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

SKL offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

NKI-gradering:

  • 80 eller högre: Mycket högt,
  • 70 till 80: Högt,
  • 62 till 69: Godkänt,
  • 50 till 61: Lågt,
  • 50 eller lägre: Mycket lågt

Endast områden med över 7 svar synliggörs. Serveringstillstånd och brandskydd var under 7 vardera 2018 och syns ej i undersökningen.

Rapporter SCB:s medborgarundersökning

Vaggeryds kommun deltar vart annat år i medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Undersökningen skickas till 600 slumpvis utvalda medborgare. Här nedan hittar du de övergripande rapporterna från undersökningen.

Rapporter SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell