Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Ordförandeklubba

Sammanfattning av barn- och utbildningsnämnden 2017-04-26

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden den 26 april 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Organisationen för fritidshem hösten 2017 Åker

Frågan om hur fritidshemmen på Åkers och Klevshults skola ska organiseras har kommit upp från barn- och utbildningsförvaltningen. Efter votering beslutade barn- och utbildningsnämnden att fritidsverksamheten ska fortsätta på samma sätt som tidigare.

Arbetsmiljö på Fenix

Arbetsmiljöverket har inkommit med föreläggande om arbetsmiljön på Fenix 1 och 2. Det gäller följande:

  1. Ni ska vidta åtgärder så att det störande bullret från förskolan inte medför ohälsorisker för personal och elever på Fenix kultur och utbildningscentrum.
  2. Ni ska se till att gymnasiesärskolan kan bedriva sin undervisning i lokaler som inte störs av buller från annan verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar tillsammans med fastighetsenheten för att åtgärda problemen genom att förbättra ljudisoleringen.

Barnomsorg på obekväma tider

Vänsterpartiet har lämnat en motion om att kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväma arbetstider, på kvällar och nätter. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en enkät för att undersöka behovet. Runt 40 föräldrar har svarat att man skulle vilja ha det. Barn- och utbildningsnämnden yrkar bifall till förslaget under förutsättning att ekonomiska förutsättningar ges. Hur det i så fall ska organiseras är inte klart. Motionen går vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Projekt från förskola till jobb

Nämnden ställde sig bakom att driva projektet Från förskola till jobb.

Förskolan i Hok/Svenarum

Barn- och utbildningsnämnden beslutade enligt förslag:

Bygg om nuvarande förskoleavdelningar i Hok till skol- och fritidshemslokaler utifrån de behov som finns i beslutade lokalplanutredningen. Bygg en ny större förskola på annan plats i Hoks samhälle. Förskolan ska dimensioneras för en utökning av förskoleplatser till ca 80 barn. I projekteringen ska möjligheten för ett tillagningskök på förskolan beaktas.

Frågan går vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk