Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-12 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-12

Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-10

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning på några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Projekt - från förskola till jobb

Syftet med projektet är att ta fram ett koncept för samverka mellan arbetsliv och skola. Projektet ska utgå ifrån ledande branscher i kommunen och ta fram förslag på olika former av stimulansåtgärder som genom teman, utbildningar, vägledning och anställningar leder till varaktiga jobb i kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet att godkänna förslaget att tillsätta en projektledare under två år som ansvarar för utvecklingen av projektet. Kommunstyrelsen beslutade även att garantera finansieringen av projektledarens anställning.

Ny förskola i Vaggeryds tätort

I september 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden att en ny förskola skulle byggas i Vaggeryds tätort på Södra park. Förskolan skulle ha plats för 60 barn och ha möjlighet för omsorg på obekväm arbetstid samt vara ett administrativt centrum för förskolan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutade att en ny förskola med fem avdelningar ska byggas på föreslagen tomt, Södra park. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. Arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger ska finnas på den nya förskolan. Den nya förskolan kommer även att innehålla ett tillagningskök.

Revidering av marknadsplanen

Kommunstyrelsen antog den gemensamma marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun under september 2013. Under 2016 och 2017 har ett revideringsarbete av marknadsplanen gjorts. Företrädare från politiken, kommunens tjänstemän, näringslivet och föreningslivet har varit involverade i arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna revideringen av den gemensamma marknadsplanen för platsen Vaggeryds kommun. Marknadsplanen kommer att delges för kommunfullmäktige.

Fiberföreningarna - anslutningsavgift för inkoppling i ett senare skede

Kommunstyrelsen beslutade att ersättningen till kommunen fastställs till 30 000 kr per fastighet med en indexuppräkning enligt KPI. Indexuppräkningen påbörjas året efter det att anslutningsavgiften är erlagd av kommunen till respektive förening.

Medborgarförslag - anordna en hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd

Ett medborgarförslag inkom till kommunen i november 2016 med förslag på att anordna en hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet och ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka om det finns något socialt företag som vill anordna en hundrastgård i Skillingaryd och Vaggeryd.

Medborgarförslag - Övergångsställe i närheten av Götafors skola

I januari 2017 fick Vaggeryds kommun ett medborgarförslag om att sätta tillbaka övergångsskyltarna vid Götafors skola och addera smarta skyltar om någon befinner sig på eller i närheten av övergångsstället.

Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget med hänvisning till den nya trafiksäkerhetsplanen.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsen efter att det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-12

Sidansvarig:

Alija Bucuk