Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-27

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-09-25

Här finns en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att inga halvfabrikat ska serveras i kommunens skolor. Lämnades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och besvarande.

Ett medborgarförslag om att ta bort tillståndet alternativt avgiften för anmälningsskyldighet om ormhållning. Lämnades till miljö- och byggnämnden för beredning och besvarande.

Ett medborgarförslag om att anslå medel till en heltidstjänst som bibliotekarie i Skillingaryd. Lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Ett medborgarförslag om att räkna om elevpengarna, (kostnadsfördelningen), för att möta ökade behov i skolan. Lämnades till kommunstyrelsen för beredning.

En motion från Vänsterpartiet om avgiftsfri frukost i grundskolan. Lämnades till kommunstyrelsen förberedning.

Motion – Barnomsorg på obekväma tider

Kommunfullmäktige beslutade att barn- och utbildningsnämnden får inom tilldelad ram hantera principerna och de praktiska lösningarna för utformningen barnomsorg på obekväma tider. Kommunfullmäktige beslutade därmed att motionen är bifallen.

Motionen var lämnad av Vänsterpartiet.

Motion angående lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun inkom 2017-01-11 med en motion om lokalisering av Småland Miljö AB:s återvinningsanläggning med hänvisning till branden på anläggningen 15 september, 2016. Ärendet remitterades till tekniska utskottet, miljö- och byggnämnden samt räddningstjänsten för yttrande. Yttrandena har inkommit. Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget med hänvisning till att lokaliseringen redan prövats i samband med bygglovet och att bolaget redan har sin lokalisering prövad av Länsstyrelsen då de har fått sitt tillstånd beviljat av dem.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till miljö- och byggnämndens, tekniska utskottets och räddningstjänstens yttranden.

Motion - ny upphandlingsmodell

Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2016-06-30 med förslag att Vaggeryds kommun inför en upphandlingsmodell som säkerställer att våra upphandlingar inte används för social dumpning exempelvis Vita jobb-modellen och att uppföljning görs för att säkerställa efterlevnaden av våra upphandlingar.

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med upphandlingsenhetens förslag att följa de nya bestämmelserna i de arbetsrättsliga villkoren enligt LOU, LUF och LUK. Motionen anses därmed bifallen.

Motion – Sex timmars arbetsdag på prov

Fullmäktigeledamoten Martin Damberg (V) har lämnat in en motion 2016-06-27 med förslag att prova sex timmars arbetsdag för personal på ett av kommunens äldreboenden. samt utreda om det skulle kunna införas i fler verksamheter.

Kommunfullmäktige avslog motionen i enlighet med socialnämndens förslag. Skälet är främst att det inte anses rymmas inom nuvarande budget då kostnaden bedöms bli högre.

Medborgarförslag – Erbjud fritidsverksamhet i Åker och Svenarum

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag: Bifalla medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Åker. Avslå medborgarförslaget gällande fritidsverksamhet i Svenarum.

Medborgarförslag – Åtgärda arbetsmiljöproblemet på Fågelforsskolan 6-9

Kommunfullmäktige biföll medborgarförslaget, då det finns budgeterade medel för att utföra detta arbete och projekteringen är på gång. Medborgarförlaget innebar att nödvändiga medel ska avsättas till att omedelbart åtgärda de brister som arbetsmiljöverket har påtalat avseende ventilationen/inomhusklimatet på Fågelforsskolan 6-9. 

Stiftelsen Regementsheden årsredovisning 2016 – Frågeställningar att besvara

Företrädare för stiftelsen besvarade frågor som fullmäktige begärt förtydligande om. Svaren finns att läsa i handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-25PDF.

Generell borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBo)

Kommunfullmäktige beslutade att höja det generella borgenstaket för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB från 300 mnkr till 600 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade därmed, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB:s låneförbindelser upp till ett totalt belopp om 600 mnkr.

Köp av fastighet, Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna köpekontrakt för köp av fastigheten Jönköpingsvägen 2A, 2B, 2C i Vaggeryd. Köpesumman är 6 miljoner kronor.

Fastigheten har stor, strategisk potential för framtida samhällsnyttig verksamhet med närmare 1 hektar mark i centralt läge. Det finns i dagsläget hyresgäster och fasta intäkter för fastigheten. Bedömningen är att riskerna med förvärvet är små då fastighetens läge möjliggör för ett brett användningsområde som kan anpassas till kommande behov.

Flytt av upprättande och antagande av detaljplaner från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget om att följande delegeringar från kommunfullmäktige flyttas från miljö- och byggnämnden till kommunstyrelsens reglemente:

  • Anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse enligt 5 kap plan- och bygglagen.
  • Anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap plan- och bygglagen.

Översyn av benämning för valdistrikten

Kommunfullmäktige godkände förslaget till namnbyte på valdistrikt:

  • Byarum 1 blir Vaggeryd västra
  • Byarum 2 blir Vaggeryd norra
  • Byarum 3 blir Vaggeryd östra
  • Byarum-Bondstorp har kvar sitt namn
  • Tofteryd 1 blir Västra Skillingaryd-Tofteryd
  • Tofteryd 2 blir Skillingard östra
  • Åker-Hagshult har kvar samma namn
  • Svenarum blir Hok-Svenarum.

Valärenden

Fredrik Nord (SD) avsade sin plats som ersättare i kommunstyrelsen.

Jan-Erik Aronsson valdes som ny ersättare i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna.

Katarina Gustavsson valdes som revisor i kommunrevisionen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-27

Sidansvarig:

Alija Bucuk