Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-03-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-03-27

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2018-03-26

Nedan följer en kort sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 26 mars 2018. Protokoll publiceras efter justering och tillkännages på den digitala anslagstavlan.

Inkomna motioner och medborgarförslag

 • Liberalerna har lämnat en motion om att möjligheten att kunna följa offentliga ärendens behandling på kommunens hemsida. Lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • En motion om att Vaggeryds kommun ska gå med i Södra Skogsägarna inlämnad av ledamot utan partibeteckning. Motionen lämnades till kommunstyrelsen för beredning.
 • En inkommen motion om kulturskola för alla – att ge ett uppdrag till kulturskolan att utreda hur fler barn ska kunna ta del av verksamheten.
 • En motion om tätortsutvecklingsplan för Bondstorp.
 • Ett medborgarförslag om att ge lärare instruktörsutbildning för hjälpinsatser och att elever i grundskolan ska få utbildning i att hjälpa en människa i nödläge och hjärt- och lungräddning. Medborgarförslaget överlämnades till barn- och utbildningsnämnden för beredning och besvarande.
 • Ett medborgarförslag om att göra studiebesök på platser som har vindkraftsparker. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
 • Ett medborgarförslag om att utvidga gångfartsområdet i Vaggeryds centrum. Förslaget lämnades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
 • Ett medborgarförslag om fastighetsnedsättande åtgärder på Grindstensvägen i Vaggeryd. Förslaget lämnades till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.

Motion – Verka för att i största möjliga utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus

2017 inkom en motion angående att verka för att i största möjliga utsträckning bygga trähus i Vaggeryds kommun, även flerfamiljshus. Enligt boendeutvecklingsprogrammets handlingsplan som antogs 2017, ska VSBo och kommunen enligt åtgärd 18 ”prioritera förnyelsebara material, såsom exempelvis trä och limträbalkar”. Motionen anses därmed bifallen.

Motion – Förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare inom socialförvaltningen

En motion daterad 2017-05-16 om förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare inom socialförvaltningen föreslår att:

 1. Socialförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en modell för bättre stöd och handledning i det dagliga arbetet, med syfte att värna rättssäkerheten och att få våra unga medarbetare att känna trygghet.
 2. Formerna för en arbetstidsförkortning till myndighetsutövare inom socialförvaltningen utreds skyndsamt och införs så snart som möjligt.

I yttrande från socialförvaltningen beskrivs att modell finns för handledning, som sker både internt och externt, samt att modellen ska utvecklas ytterligare. Vidare beskrivs att en utredning kring förkortad arbetstid pågår, i vissa delar i samverkan med GGVV för att minska risken för konkurrens mellan kommunerna. Då ett arbete är påbörjat för båda de yrkanden som anges i motionen bör den anses besvarad enligt kommunfullmäktiges beslut.

Motion – Gratis WiFi till äldreboenden

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen i enlighet med motionärens förslag att Sörgårdens och Furugårdens äldreboenden ska ha gratis WiFi.

Medborgarförslag – Medfinansiering av Attefallshus för att underlätta integration av nyanlända

2017 inkom ett medborgarförslag om kommunal medfinansiering av Attefallshus för att underlätta integrationen av nyanlända. Kommunen har inte avsatt medel för medfinansiering av Attefallshus för 2018. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen enligt kommunstyrelsens förslag.

Medborgarförslag – Ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster

Ett medborgarförslag har inlämnats 2017-04-18 med förslag att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildad personal i förskolan tillsvidaretjänster.

Barn- och utbildningsnämnden föreslog i beslut 2017-08-30, § 72 att kommunfullmäktige delvis bifaller medborgarförslaget genom att ställa sig bakom intentionen med medborgarförslaget utifrån att Vaggeryds kommun inrättar traineetjänster inom förskolan, med mål att dessa ska vara utbildade förskollärare inom fem år. Förskolechefen bedömer utifrån skollagen om verksamheten ska anställa annan personal än legitimerad förskollärare.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla medborgarförslaget i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag efter omröstning där 27 ledamöter röstad för och 14 emot.

Medborgarförslag – Skolbarnens säkerhet

Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag att bifalla medborgarförslaget med avsikt att arbeta med säkra upphämtningsplatser för skolskjutsarna.

Köp av fastigheten Hasseln 7, Smedjegatan 3 i Skillingaryd

Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Hasseln 7, Skillingaryd för en köpeskilling om 2 500 000 kronor med tillträde 1 april 2018.

Samverkansavtal Juridisk rådgivning

I dialog mellan kommunchefer i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommun har det utarbetats förslag till avtal om samverkan avseende juridisk rådgivning. Kommunal verksamhet präglas i allt större utsträckning av juridisk komplexitet till följd av såväl nationell- som EU-lagstiftning. Genom samverkan mellan flera kommuner avseende juridisk rådgivning erhålles betydligt större möjligheter till upprätthållande av kompetens och kontinuitet.

Samverkansavtal om juridisk rådgivning mellan Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner godkändes.

Detaljplan för Södra Park 2:1, Götarps Hage, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen med vissa redaktionella ändringar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt attraktivt bostadsområde i Vaggeryds tätort. Kommunfullmäktige beslutade även att detaljplanen ska kallas för Nestors istället för Götarps Hage.

Kommunal energi- och klimatrådgivning – Samverkan

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna:

 1. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner
 2. Aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal energirådgivning i Vätterbygden AB.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-27

Sidansvarig:

Alija Bucuk