Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Foto över Hok med plankarta i bakgrunden

Klart för nya bostäder i Hok

En ny detaljplan för norra delen av Hoks tätort har vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att kommunen tillsammans med byggaktörer kan börja skapa nya bostäder.

Den aktuella detaljplanen innebär en förtätning av orten och området blir en påbyggnad av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Detaljplanen möjliggör för bebyggelse i form av villor, rad-, par- och kedjehus samt flerbostadshus.

– Det är roligt och viktigt att vi nu genom detaljplanen har skapat förutsättningar för nya bostäder i Hok. Det är ett attraktivt läge i en kommun som växer. Här finns möjligheter att skapa en tilltalande bostäder i fler olika former, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Bebyggelsen som föreslås inom planområdet är villor, rad-, par-, eller kedjehus samt flerbostadshus. Bebyggs planområdet enbart med enbostadshus uppskattas de till 17 stycken. Tomterna kan då variera i storleken mellan ca 850-1300 m2.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus i detaljplanens norra samt södra del där byggnadshöjden motsvarar fyra våningar. Byggnation av flerbostadshus innebär ett utökat antal bostäder inom planområdet i jämförelse med enbart villatomter, för detta kan det komma att bli aktuellt med markanvisningar. Det finns ingen planbestämmelse som styr varken bostadstyp eller fastighetsstorlek utan syftet är att möjliggöra för villor, rad-, par- eller kedjehus samt flerbostadshus. Planområdet bibehåller stora ytor med naturmark som fortsättningsvis kan fungera som rekreationsområde, hantering av dagvatten och för klimatanpassning.

Vad händer nu?

Fastigheterna som detaljplanen omfattar kommer beröras av lämpliga fastighetsbildningsåtgärder för att skapa nya tomter som kommunen kan sälja. Politiskt beslut inför avstyckning av tomter för försäljning och eventuell markanvisning kommer att tas i december.

Vill du veta mer?

Kontakta samhällsutvecklare, e-post: Tina Blomster, tina.blomster@vaggeryd.se

Fakta

I Hoks tätort bor ungefär 670 personer och det finns bland annat F-5-skola, pizzeria och Folkets hus. Strax utanför tätorten ligger Hooks Herrgård med golfbanor samt spa- och konferensanläggning. Hok ligger ca 9 km från Vaggeryds centrum där det finns tillgång till kommersiell och offentlig service i form av affärer, servicefunktioner och äldrevård. I Vaggeryd finns även högstadium och gymnasium. Hok har kollektivtrafik i form av tåg på sträckan Vaggeryd-Nässjö och buss på sträckan Sävsjö-Jönköping, där buss 141 även kommer att angöra det nya verksamhetsområdet på Södra Stigamo, där ett stort antal nya jobb kommer att skapas i samband med att nya verksamheter etablerar sig den kommande tiden.

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok fick laga kraft 2021-10-21 efter att Mark- och miljödomstolens avgörande avseende överklagat antagandebeslut fick laga kraft. Det innebär att detaljplanen nu gäller för området.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell