Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
alla mål

Agenda 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030. Det är 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Vaggeryds kommun har tagit fram ett strategiskt hållbarhets- och utvecklingsprogram. Ett hållbarhetsprogram som beskriver de långsiktiga målen för kommunens utveckling.

Vem gäller Agenda 2030 för?

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att vi ska nå målen. Det kräver engagemang från regeringen, kommuner, och regioner, näringsliv och civilsamhället.
Grundprincipen i Agenda2030 är att vi alla har en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför.

Hur jobbar Vaggeryds kommun för att uppnå målen?

Vaggeryds kommun har deltagit i det nationella projektet Glokala Sverige för att öka kunskapen kring Agenda2030 och hållbarhetsfrågor och följer rekommendationerna i den nationella vägledningen för kommuner och regioner kring arbete med Agenda2030 vilket i korthet innebär att arbetet med hållbarhet ska vara en del av den ordinarie styrningen, ledningen och uppföljningen.

De globala hållbarhetsmålen har omhändertagits i fyra lokala övergripande mål för hållbar utveckling av Vaggeryds kommun. Förtydligande av de fyra lokala målen samt hur Vaggeryds kommun tillsammans med alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun kan påverka de 17 globala målen beskrivs nedan.

Alla nämnder och bolag i Vaggeryds kommun bidrar till alla fyra mål som har ett invånarperspektiv och följs upp genom olika delmål för att säkerställa att målen ger effekt för de som bor, lever och verkar och Vaggeryds kommun och att användningen av våra resurser görs på ett hållbart sätt.

Lokala mål

Övergripande mål för mandatperioden 2023-2026

Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen
genom fyra mål:

Vaggeryds kommun ska vara en plats…

  • med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
  • med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
  • med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
  • som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka

Vaggeryds kommuns fyra mål för mandatperioden är långsiktiga och är kopplade till FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030.

Vaggeryds kommun arbetar med samtliga 17 globala mål och har kopplat de olika globala målen till fyra övergripande lokala mål med delmål och mätpunkter som säkerställer en hållbar utveckling. De 17 globala målen har alla ett lokalt perspektiv där både regioner och kommuner kan bidra.

Du hittar våra 4 lokala mål och hur vi kopplar det till Agenda 2030 nedan.

Agenda 2030 – De 17 globala målen

Genom att klicka på respektive ikon får du en beskrivning av målet , vad det innebär och hur Vaggeryds kommun arbetar med målet.

Mål 1: ingen fattigdom
Mål 2: ingen hunger
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning
Mål 5 Jämställdhet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 7 Hållbar energi
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 11 Hållbara städer
Mål 12 Konsumtion och produktion
Mål 13 Klimatförändringar
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16 Fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen
Mål 17 Genomförande och partnerskap
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Christin Henryd