Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Jobbspår för alla

Coronapandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden. Branscher som drabbats särskilt hårt är besöksnäringen, hotell- och restaurangbranschen samt industrin. I Gnosjö och Vaggeryds kommuner har detta medfört att många blivit korttidspermitterade eller förlorat sina anställningar. Projektet Jobbspår för alla arbetade för att män och kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden kommer närmare ett jobb. Projektet är avslutat.

Spridningskonferens 14 mars 2023

Spridningskonferensen för Jobbspår för alla ägde rum den 14 mars 2023 på Hooks Herrgård i Vaggeryds kommun.

Material från spridningskonferensen

Film från spridningskonferensen

Arbetslösheten stiger i hela landet och även i Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Näringslivet, som är starkt i regionen, brottas sedan månader tillbaka även av en tidigare avmattning på arbetsmarknaden. Innan Coronapandemin slog till var kompetensglappet mellan tillgänglig arbetskraft och arbetskraftsbehov särskilt stort. Arbetsförmedlingen spådde fortsatt obalans avseende detta. Coronapandemin har medfört nya utmaningar som vi bara för några månader sedan hade svårt att föreställa oss.

Utbildning och arbetsliv

Projektet Jobbspår för alla kommer arbeta för att män och kvinnor som idag står långt från arbetsmarknaden via jobbspår kommer närmare arbetsmarknaden. Projektets intention är att relationen mellan utbildning och arbetsliv stärks. Ett av projektets utmaningar är inte bara att tillhandahålla utbildningsinsatser utan även att tillhandahålla stödfunktioner som gör att målgruppen motiveras att genomföra och slutföra jobbspår inom kommunal vuxenutbildning.

Ungdomar - en prioriterad målgrupp

Idag går politiken mot mer regionala arbetsmarknadsperspektiv. Arbetsförmedlingens omställning pekar mot att kommunernas vuxenutbildning får större betydelse i att rusta utsatta grupper mot arbetsmarknaden. Coronapandemin har medfört att ungdomsarbetslösheten stiger varför just ungdomar är en prioriterad målgrupp i projektet.

Flexibla och anpassade jobbspår

Projekt Jobbspår för alla utgår från de jobbspår som tas fram i DUA-överenskommelsen år 2020 i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV) kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen. Jobbspåren som tas fram utökas och kommer erbjudas på ett mer flexibelt och anpassat sätt oavsett var invånarna är folkbokförda. Utifrån DUA-överenskommelsen och utveckling av Lärcentrum fokuserar projektet på att tillgängliggöra och anpassa vuxenutbildningen i Gnosjö och Vaggeryd kommuner så att fler personer, som står långt från arbetsmarknaden, påbörjar och slutför jobbspår i vuxenutbildningens regi.

Ny utbildningsmodell

Projektet vill tillsammans med samverkansaktörerna bygga en ny utbildningsmodell, vilken omfattar alla individer med utbildningsbehov, även de med behov av utökat stöd. Utbildningsmodellen ska leda till fortsatta studier och/eller arbete på reguljär arbetsmarknad. "Jobbspår för alla" kommer även fokusera på att näringslivet utbildas så att deltagarna i projektet möjliggörs arbetsplatsförlagda utbildningar och arbete. Projektet syftar även till att vuxenutbildningarnas upplägg och jobbspår bättre motsvarar arbetsmarknadens behov och att detta sker i större samverkan med näringslivet.

Samverkan

Projekt "Jobbspår för alla" avser samverka med Kommunal utveckling, Regional utveckling, Gnosjö businessregion AB (BGR) samt ett antal utvalda arbetsgivare som kopplas till jobbspåren i DUA-överenskommelsen.

FAKTA

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

DUA - delegationen för unga och nyanlända till arbete

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden, Europeiska integrationsfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt (Fead) i Sverige. Myndigheten har cirka 130 medarbetare på åtta regionkontor runtom i landet och huvudkontor i Stockholm.

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Kristina Dahlqvist