Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Det är positivt för miljön om vi kan återanvända och återvinna avfall.

Därför är det bra när vi kan ta tillvara schaktmassor, utsorterat material från en rivning eller annat avfall och sedan använda det som ett anläggningsmaterial. Då behöver vi inte slösa på våra naturresurser som annars kanske kommer från berg- eller grustäkter.

Det är emellertid viktigt att återanvändningen och återvinningen sker på ett säkert sätt så att vi inte förorenar den nya platsen som vi använder avfallet på.

Detta är bra att veta för dig som gör anläggningsarbeten.

 • Schaktmassor räknas som avfall när någon har schaktat bort dem för att bli av med dem. Det vill säga när massorna inte återvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning tar du alltså emot ett avfall.
 • Om du använder avfall i anläggningsarbeten är det du som ansvarar för att det inte blir några skador på människors hälsa eller miljön, därför behöver du först skaffa dig kunskap om vilka egenskaper avfallet har och om platsen där du tänker använda det på.
 • Du kan också behöva informera den som äger fastigheten om att du tänker använda avfall.
 • Om du stöter på föroreningar i marken vid schaktarbeten är du skyldig att informera miljö- och byggförvaltningen om detta.

Vad krävs för att få använda ett avfall?

Om du vill använda schaktmassor och annat avfall som anläggningsmaterial (exempelvis i en bullervall eller markutfyllnad) ska du se till att:

 • avfallet har en liten föroreningsrisk
 • det du vill anlägga fyller en funktion (det ska alltså finnas ett tydligt syfte med anläggningen annars blir det en deponering)
 • du endast använder den mängd avfall som krävs för anläggningens funktion
 • avfallet kan ersätta andra traditionella anläggningsmaterial
 • du utformar anläggningen så att det inte finns någon risk för att yt-, grundvatten eller andra känsliga miljöer blir förorenade
 • du färdigställer arbetet inom rimlig tid
 • du registrerar vilka mängder avfall som används i din anläggning (minikravet är att varje lass ska antecknas)
 • har skickat en anmälan eller ansökt om tillstånd om det behövs

Anmälan eller tillstånd?

Du kan behöva skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen eller i vissa fall ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att få använda avfall i anläggningsarbete.Det som avgör om du behöver skicka in en anmälan eller söka tillstånd är:

 • avfallets föroreningsinnehåll
 • mängden avfall
 • platsen där avfallet ska läggas upp

På den här sidan kan du läsa mer i detalj om när du behöver skicka in en anmälan eller ansöka om tillstånd.

Tänk på att du kan behöva samråda med olika myndigheter, söka strandskyddsdispens och/eller söka marklov innan du anlägger något.

Då behöver du inte anmäla - mindre än ringa risk

Om du bedömer att det är en mycket liten risk - mindre än ringa risk, att naturmiljön blir förorenad eller påverkas negativt när du tänker använda avfall i ett anläggningsarbete så behöver du inte skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Följande punkter ska vara uppfyllda för att risken ska räknas som mindre än ringa.

 • Användningen av avfallet sker på en plats som inte kräver någon särskild hänsyn.
 • Det kan inte laka ut föroreningar från avfallet till mark, vatten och luft genom att det förändras kemiskt, biologiskt eller fysikaliskt. Det ska till exempel inte lösas upp, inte börja brinna och inte brytas ned biologiskt.
 • Anläggningen är mycket liten.

Normalt sett innebär användningen av till exempel tegel, krossat berg, morän, ren jord från jungfrulig och opåverkad mark mindre än ringa risk.

För att vara säker på att massorna du planerar att använda inte är förorenade behöver du skaffa dig kunskap om platsen de kommer ifrån för att försäkra dig om detta. Det får inte finnas någon misstanke om att det förekommer föroreningar. Tegel och betong från en rivning av en industribyggnad och marken inom ett industriområde kan vara exempel på där föroreningsrisken inte är mindre än ringa.

Om du behöver ta prov på massorna kan du hitta vägledning om detta i Naturvårdsverkets handbok 2010:1 "Återvinning av avfall vid anläggningsarbeten". Där står det om vilka föroreningsnivåer avfallet får ha för att föroreningsrisken ska vara mindre än ringa.

Du behöver inte göra någon anmälan för tillfällig uppläggning av massor som sedan ska användas som återfyllning på samma fastighet.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att skicka in en anmälan om det behövs.

Då krävs anmälan eller tillstånd

Om du bedömer att det finns en risk att naturmiljön blir förorenad eller påverkas negativt när du tänker använda avfall i ett anläggningsarbete, så ska du skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Anmäl till miljö- och byggförvaltningen - när det är ringa risk

Du ska skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan du tänker påbörja arbete med att använda schaktmassor/annat avfall som anläggningsmaterial om du bedömer att det är ringa risk. Det vill säga att användningen innebär en liten risk för att naturmiljön blir förorenad eller påverkas negativt.

Följande är exempel på när du kan behöva skicka in en anmälan.

 • Om du vill göra en mindre anläggning, till exempel en mindre parkeringsyta på en plats som inte kräver särskilt skydd.
 • Om du ska göra anläggningsarbetet i ett särskilt skyddat område som till exempel vattenskyddsområde, strandskyddsområde eller en annan plats som hyser betydande naturvärden.
 • När avfallet kommer från en plats som gör att det riskerar att vara förorenat eller om du planerar att använda asfalt på annat sätt än i ytan av en asfaltsvägkropp.

Gör en tillståndsansökan eller samrådsanmälan till länsstyrelsen – om det är mer än ringa risk

Du behöver söka tillstånd hos eller samråda med länsstyrelsen när du vill använda schaktmassor och annat avfall som anläggningsmaterial och du bedömer att det finns en betydande risk att naturmiljön blir förorenad eller påverkas negativt - det är mer än ringa risk.

Följande punkter är exempel på när du kan behöva söka tillstånd.

 • Om du vill göra en större anläggning till exempel ett större vägbygge
 • Om du tänker använda avfall med höga föroreningshalter.
 • Om den planerade verksamheten är inom ett skyddat område eller riskerar att påverka ett skyddat område.
 • Om det finns risk att den planerade verksamheten orsakar en väsentlig förändring av naturmiljön.

I vissa fall kan särskilda skyddsåtgärder behöva ställas i samband med anläggandet i form av till exempel barriärer eller tätskikt.

Användning av uppbruten asfalt

Tänk på att asfalt som är tillverkad före 1975 kan innehålla stenkolstjära. Asfalt med stenkolstjära innebär en risk för att skadliga ämnen (PAH 16) kan spridas till omgivningen. Om du misstänker att asfalten innehåller stenkolstjära ska du därför ta ut prover för att kunna bedöma hur den kan återvinnas.

Uppbruten asfalt med lågt innehåll av stenkolstjära (mindre än 70 mg/kg 16 PAH) ska i första hand återvinnas i asfaltverk eller i övre lager av en vägkropp på en tidigare asfalterad väg och då behöver du inte göra någon anmälan. Om asfalten innehåller mer än 70 mg/kg 16 PAH ska du lämna in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen innan du påbörjar användningen.

Anmäl innan du mellanlagrar eller bearbetar schaktmassor eller annat avfall

Innan avfall ska användas i anläggningsarbete kan detta behöva mellanlagras och/eller bearbetas genom krossning, sållning eller annat. Om man som verksamhetsutövare vid något enskilt tillfälle vill mellanlagra mellan 10 ton och 10 000 ton eller bearbeta upp till 10 000 ton per år ska detta anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Dörte Schuldt