Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan användas i olika syften, till exempel för att skydda odlade växter från angrepp från djur och svampar eller för hålla ytor fria från ogräs.

Många bekämpningsmedel är mycket giftiga för växt- och djurliv och kan dessutom vara svårnedbrytbara, vilket medför att de stannar kvar i naturen under lång tid. Var därför noga med att följa doserings- och bruksanvisningar. Det finns alltid en risk att till exempel barn och djur får i sig farliga kemikalier om du inte använder medlen på rätt sätt.

Information till allmänheten

Om du planerar att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, måste du informera om spridningen innan den sker på väl synliga anslag. Detta behövs inte om det handlar om en punktbehandling och som har en begränsad omfattning på människors hälsa och att miljön inte riskerar att skadas. Vid spridning av biocidprodukter på plats som allmänheten har tillträde till ska information lämnas på väl synliga anslag.

Skyddsavstånd till känsliga områden

Du bör alltid hålla ett skyddsavstånd till känsliga områden som till exempel:

 • sjöar och vattendrag
 • andra öppna vattenytor
 • bostadstomter
 • förskolor och skolor
 • växthus eller slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald.

Om växtskyddsmedel som är giftiga för bin används, ska skyddsavstånd hållas till bigårdar och blommande grödor. Ta också hänsyn till markens lutning när skyddsavstånden bestäms.

Vädret kan också påverka hur bekämpningsmedlet sprids. Med vind och regn kan medlet nå utanför det tänkta spridningsområdet och skada livet i mark och vattendrag, eller hamna i dricksvattnet. Därför bör du inte sprida bekämpningsmedel när det är blåsigt eller regnigt.

I många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta. Det finns andra hjälpmedel och alternativa metoder att ta till, till exempel mekanisk bekämpning, hetvatten, flamning och marktäckning.

Krav vid spridning och hantering av bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets föreskrifter finns bland annat krav på hur bekämpningsmedel ska förvaras och hanteras, vilka skyddsavstånd som ska hållas samt hur allmänheten ska informeras om spridning. För de som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel finns krav på dokumentering i Jordbruksverkets föreskrifter.

Godkända bekämpningsmedel

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Ett sådant godkännande är tidsbegränsat. Även biologiska bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Det viktigt att du regelbundet kontrollerar att dina bekämpningsmedel fortfarande är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel som blir förbjudna att använda. Både den som säljer och den som använder bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända.

Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända, behörighetsklass och användningsvillkor finns i Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats.

Klassificering och utbildningskrav

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3-medel. Medel i klass 1 och 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av privatpersoner.

För bekämpningsmedel i klass 1 och 2 krävs att den som använder medlen uppfyller särskilda kunskapskrav, för klass 1 krävs dessutom tillstånd. Länsstyrelsen anordnar utbildningar som leder till sådan behörighet för användning inom lantbruk, skogsbruk, trädgård och grönyteskötsel.

Tillstånd eller anmälan

Tillstånd

Det är inte tillåtet att utan tillstånd från miljö- och byggnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus.
 • på gårdar till skolor och förskolor.
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • vid planering- och anläggningsarbeten.
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan av växtskyddsmedel

Du måste göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att yrkesmässigt få sprida växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter, enligt föreskrifter från Jordbruksverket.
 • på banvallar.
 • övriga områden som har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark).

Anmälan ska göras senast fyra veckor innan den dag spridningen avses påbörjas.

Anmälan av biocidprodukter

För yrkesmässig spridning av biocidprodukter krävs att en skriftlig anmälan görs till miljö- och byggnämnden när det gäller träskyddsmedel, rodenticider och insekticider på platser som allmänheten har tillträde till. Anmälan ska göras i samband med spridningen eller snarast därefter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Ylva Friheden