Huvudmeny

Huvudgren:

Näringsliv och arbete

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kylskåp i butik

Köldmedier

Köldmedier används i anläggningar som ska värma upp eller kyla ner omgivningen till exempel kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. För att minska utsläppen och skydda människors hälsa och miljön finns det lagar och regler som styr hanteringen av köldmedier.

Aktuella lagstiftningar inom köldmedieområdet är EU: nya gasförordning 517/2014 och förordning (2016:1128) om florerande växthusgaser.

Läckagekontroll

Sedan 1 januari 2015 gäller nya regler för inom vilka intervall ett aggregat ska kontrolleras. Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser) i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska återkommande kontrolleras för läckage. Kontrollerna ska utföras av certifierade kontrollorgan.

Koldioxidekvivalenter är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. För att beräkna mängden koldioxidekvivalenter multipliceras mängden gas (kg) med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). Köldmedieförteckning med GWP-faktorer finns på Naturvårdsverkets hemsida, eller kontakta ditt kylföretag.

Hur ofta en utrustning (ett aggregat) ska kontrolleras för läckage avgörs av mängden koldioxidekvivalenter (CO2e):

  • 5–50 ton CO2e ska kontrolleras minst var tolfte månad
  • 50–500 ton CO2e ska kontrolleras minst var sjätte månad
  • Mer än 500 ton CO2e ska kontrolleras minst en gång var tredje månad.

Årlig rapportering

För stationära anläggningar som sammanlagt innehåller minst 10 kg köldmedium ska en årsrapport lämnas in till miljö- och byggnämnden. Årsrapporten skall omfatta ett kalenderår och lämnas tidigast den 1 januari men senast den 31 mars varje efterföljande år. Operatören (verksamhetsutövaren) ska underteckna årsrapporten innan den skickas till miljö- och byggnämnden.

Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning.

Anmälan

Innan köldmedieutrustning som innehåller 10 kg f-gaser eller mer installeras ska miljö- och byggnämnden informeras. Anmälan ska göras i god tid innan planerad installation.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-08-15

Sidansvarig:

Erik Engwall

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision