Huvudmeny

Huvudgren:

Uppleva och göra

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Föreningsstöd och bidrag

Kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen har hand om kommunens föreningsbidrag. De bidragsformer som finns att söka bygger på verksamhet som i första hand vänder sig till barn och ungdomar. Nedan kan du få mer information om de olika bidragen.

Startbidrag

Startbidrag kan sökas av nybildad förening. Bidraget prövas i varje enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden.

Grundbidrag

Grundbidraget beräknas på antalet ungdomsmedlemmar vid årsskiftet senaste verksamhetsår. Bidragsberättigade är ungdomar från 7 år till och med 19 år.
Bidraget är 20 kr/medlem, dock lägsta bidraget är 500 kr. För åldrar över 19 år utgår inget bidrag.

För religiösa organisationer gäller medlemsantalet barn/ungdomar som är inskrivna i ungdomsverksamheten, till exempel scout, tonår, UV och så vidare, alltså inte bara församlingsmedlemmar i aktuell ålder.

För handikapporganisationer gäller inga åldersgränser.

Jämställdhet/Likabehandlingsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har som övergripande mål i jämställhetsfrågor att premiera jämställdhet/likabehandlingsarbetet bland kommunens föreningar. Nämnden vill stödja detta arbete genom möjligheten att söka projektbidrag till jämställdhetsarbete. Ansökan kan göras när som helst under året och avse verksamhet som riktar sig till i första hand det underrepresenterade könet i föreningens verksamhet.

Föreningsägd anläggning

Bidraget gäller de föreningar som äger sina verksamhetslokaler. Det kan gälla ytan för exempelvis samlingssal, dusch- och omklädningsrum, klubblokal och så vidare. Uppgifterna gäller anläggningens eller lokalernas utformning från föregående verksamhetsår. Vidare ska lokalerna ha använts regelbundet under året. Lokaler som stått tomma eller där verksamheten varit sparsam, är inte bidragsberättigande.

Kommunalt aktivitetsbidrag

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd görs den 25 februari respektive 25 augusti.

Bidraget är för närvarande 40 kronor per sammankomst.

Lokalbidrag

Bidraget grundar sig på de kostnader föreningen haft för hyra av icke kommunala lokaler under föregående verksamhetsår. Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda inom kommunen.

Det går inte att få bidrag för hyra av kommunala lokaler eftersom lokalhyran redan är subventionerad. Föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunala lokaler, har inte möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler.

Bidragsdelen är högst 80% av kostnaden  och maxbeloppet 10 000 kronor.

10 000 kr för de föreningar som har genomfört 40 sammankomster eller mer för åldrarna 7-20 år, under det senaste verksamhetsåret.

För de föreningar som inte når upp till 40 sammankomster förblir maxbeloppet oförändrat 5 000 kr.

För pensionärsföreningar är den övre gränsen 5 000 kronor.

Särskilt bidrag

Ett särskilt bidrag är ett stöd till olika åtgärder som en förening avser att genomföra för att kunna direkt eller indirekt utveckla och bedriva sin verksamhet. Projektet/åtgärden ska vara av engångskaraktär och inte vara årligen återkommande.

Ansökan görs senast 31 oktober.

Kan sökas till bl.a. hjärtstartare.

Ledarutbildningsbidrag

Utgår till kurser för ungdomsledarutbildning arrangerade av riks- och distriktsorganisation.

75% av kostnaden för män, 100% av kostnaden för kvinnor.

Endagskurs max 100 kr/deltagare, en dagskurs gäller även helg.
Veckoslutskurs max 500 kr/deltagare, avser lördag-söndag.
Veckokurs max 700 kr/deltagare.
Internkurs, heldag minst 6 tim, minst 5 deltagare, max 1 000 kr.
Internkurs, halvdag minst 3 tim, minst 5 deltagare, max 500 kr.

Maxbelopp bidrag per förening och år
3.000 kr < 100 medlemmar i åldern 7–19 år
5.000 kr > 100 medlemmar I åldern 7–19 år

Bidragsberättigade kostnader är kursavgift, resekostnader med billigaste färdsätt och kursmaterial.

Bidrag som kan sökas av kulturföreningar

Verksamhetsbidrag

Särskilt bidrag

Övriga bidrag - Projektform

Verksamhetsbidrag till samhällsföreningar och byalag

Ett årligt bidrag kan sökas av samhällsföreningar och byalag, årliga bidragssumman är 1 000 kr. Ansöks i slutet av varje år.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed