Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Sjuksköterska och barn

Skolsköterska - elevhälsans medicinska insats

Varje skola har en skolsköterska som erbjuder eleverna hälsobesök i årskurs F, 2, 4, 7 samt årskurs 1 i gymnasiet.

Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil, erbjuda vaccinationer samt arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsans medicinska insats (EMI), består av skolsköterska och skolläkare. Vid behov kan du, som elev eller vårdnadshavare, boka tid hos skolläkaren via din skolsköterska. Alla besök hos och kontakter med skolsköterska och skolläkare dokumenteras enligt lag i elevens datajournal. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för EMI

Vid hälsobesök kan man tidigt identifiera problem eller symtom hos eleverna som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Skolsköterskan samverkar med elever, vårdnadshavare och skolans personal för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. Skolsköterskan bevakar elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

Egenvård i förskola och skola

Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin tid i skolan, hjälp att ta sin medicin vid till exempel astma, allergi, diabetes eller epilepsi.

Egenvården är mellan vårdnadshavare och pedagogisk personal. Egenvårdsplan upprättas och information ges av föräldrarna till berörd personal. Gäller det samma vid läkemedel.

Öppen mottagning

Eleverna är välkomna att besöka skolsköterskan öppna mottagning för stöd och rådgivning. Varje skolsköterska har sina öppna tider. Vid behov kan elev och vårdnadshavare hjälpas vidare till annan instans för ytterligare utredning, stöd eller behandling.

Hälsoundervisning

Skolsköterskan kan även undervisa elever om hälsosamma levnadsvanor, enskilt eller i grupp/klass. Undervisningen kan handla om hygien, att bli tonåring, sexualitet, samtycke och relationer, stress, ångest, sömn, kost, motion, kompisar mm.

Även skolläkarna kan föreläsa i aktuella ämnen för både elev och personal.

Hälsosamtal

Skolsköterskan möter alla elever i förskoleklass årskurs 2, 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet.

Vid hälsosamtalet svarar eleverna på en enkät som sedan används som underlag för samtalet. Samtalet handlar om skolsituation, trivsel, kost, rörelse/fritid, fysiskt och psykisk hälsa, vänner, familj, sömn, kroppen pubertet och känslor. I åk 7 och 1 på gymnasiet ingår även samtal kring alkohol, narkotika och tobak samt sexualitet.

Hälsosamtalet innehåller även undersökningar av screeningkaraktär för att upptäcka tillväxtavvikelser, syn- eller hörselnedsättning och ryggdeformitet (skolios).

Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller insatser i något avseende. Vid behov sker återkoppling till vårdnadshavare via brev eller telefon.

I F-klassen får man som förälder erbjudande om att deltaga på hälsosamtalet på plats, via teams eller telefon.

Tillväxtkontroll

Tillväxtkontroll innebär längd och viktkontroll i årskurs F, 2, 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet.

Vid tillväxtkontrollen undersöker skolsköterskan elevens längd och vikt. Eleven tar av sig skor och tjockare klädesplagg. Vid längdmätning står eleven med ryggen och hälarna in mot väggen. Eleven sträcker på sig och riktar blicken rakt fram när skolsköterskan mäter. För att mäta vikten ställer eleven sig på vågen.

Vid misstänkt tillväxtavvikelse följer skolsköterskan upp eleven. Skolläkare konsulteras vid behov. Eventuellt skrivs remiss till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.

Allt sker i samråd med elever och vårdnadshavare.

Ryggundersökning

Skolsköterskan undersöker ryggen på elever i årskurs 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet för att tidigt upptäcka avvikelser på ryggen som till exempel skolios. Finns hereditet, det vill säga behandlingskrävande skolios hos föräldrar eller syskon, så kollas det varje år.

Undersökningen innebär att eleven tar av sig kläderna på överkroppen och skolsköterskan undersöker ryggen med en så kallad skoliometer, den fungerar som ett vattenpass. Först tittar skolsköterskan på ryggen när eleven står upprätt med fötterna bredvid varandra och händerna utmed sidorna. Eleven riktar blicken rakt fram. Sedan böjer eleven sig fram och står med raka ben, avslappnande armar och handflator riktade mot varandra. Blicken riktas mot magen. Skolsköterskan undersöker ryggen genom att föra skoliometern längs med ryggraden.

Vid avvikelser undersöker skolläkaren ryggen och eventuellt skrivs remiss till ortopeden för vidare undersökning.

Allt sker i samråd med elever och vårdnadshavare.

Synundersökning

Skolsköterskan undersöker synen på elever i förskoleklass som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera synen vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. Det är en enklare synundersökning, en så kallad screening.

Vid synundersökning använder skolsköterskan en syntavla som sitter på väggen. På syntavlan finns bokstäver som är olika stora. Eleven sitter på en stol och håller en tavla med samma bokstäver som finns på syntavlan i sin hand, eleven pekar på just den bokstaven som skolsköterskan pekar på. Om eleven kan bokstäverna säger man dem i stället. skolsköterskan vill veta hur eleven ser med båda sina ögon och därför testas ett öga i taget, det ögat som inte testas täcker skolsköterskan för. Äldre elever skall stå upp för testet.

Vid misstänkt synnedsättning gör skolsköterskan en ny synundersökning efter några veckor. Vid behov av en mer omfattande synundersökning skriver skolsköterskan remiss. Om eleven är under åtta år skickas remiss till ögonmottagningen och är eleven över åtta år skickas en hänvisning till valfri optiker.

Allt sker i samråd med elever och vårdnadshavare.

Hörselundersökning

Skolsköterskan undersöker hörseln på elever i förskoleklass som en del i basprogrammet. Utöver det kan skolsköterskan kontrollera hörseln vid behov, till exempel vid läs- och skrivutredningar och på nyanlända elever. Det är en enklare hörselundersökning, en så kallad screening.

Vid hörselundersökning får eleven sitta ner och ha hörlurar på sig. Hörlurarna är kopplade till en apparat som skolsköterskan använder, en så kallad audiometer. Skolsköterskan gör olika inställningar på audiometern för att få fram olika ljud i hörlurarna. Det är flera toner som eleven ska lyssna efter, och för att höra tonerna måste eleven sitta och koncentrera sig. När eleven hör ett ljud så ska hen svara med att trycka på en knapp som är kopplad till audiometern för att visa för skolsköterskan att hen har uppfattat ljudet.

Vid misstänkt hörselnedsättning tittar skolsköterskan i elevens öra och ser om eleven har vaxpropp vilket är en vanlig orsak till tillfällig hörselnedsättning hos barn. Om eleven har en vaxpropp behöver denna behandlas och spolas bort på vårdcentralen. Vid avvikande resultat görs en ny kontroll, hemmet kontaktas. Kvarstår problemet erbjuds remiss vidare till audionommottagning.

Allt sker i samråd med elever och vårdnadshavare.

Vaccinationer

När barnet börjar skolan tar EMI över ansvaret för vaccinering från barnhälsovården (BHV).

De flesta vacciner ges som kombinationsvacciner. Det betyder att barnet vaccineras mot flera sjukdomar samtidigt. Kommunen ansvarar, tillsammans med landstinget, för att erbjuda vårdnadshavare möjligheten att vaccinera sina barn. Vaccineringen sker enligt det barnvaccinationsprogram som regeringen beslutar.

Det är frivilligt att vaccinera sig och du som vårdnadshavare måste ge ditt samtycke. Finns det flera vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke.

Läs ditt barns journal via nätet

Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177.se till dess att barnet fyllt 13 år.

Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du fyllt 16 år.

Elev och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontaktal er skolsköterska om ni har frågor eller funderingar, se fliken Kontakt längst upp på sidan.

Journalsystem Prorenata

Vi har ett nytt journalsystem som heter Prorenata vi kan här skicka ut en del blanketter till både elev och vårdnadshavare till exempel hälsodeklaration, vaccinationsmedgivande, journalrekvisition med mera. Ni som vårdnadshavare kan då fylla i blanketten och skicka åter med hjälp av Bank-ID. Det skickas via er mejl, vet ni om att ni bytt mejladress meddela gärna skolan det för att underlätta kommunikationen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström