Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Regler för barnomsorg i kommunal verksamhet i Vaggeryds kommun

Verksamheten styrs av kommunens regler samt skollagen, läroplan för förskola (LPFÖ18) samt fritidshem (LGR22) och barnkonventionen.

Skollagen (2010:800)

"Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barn för fortsatt utbildning."

"Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap."

Plats i förskola, fritidshem

För att erbjudas plats i förskola/fritidshem gäller följande:

Förskola

 • Att barnet är mellan 1 år och 6 år.
 • Att vårdnadshavare/vårdnadshavarna förvärvsarbetar*, studerar**, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga*** (gäller ej för allmän förskola)
 • Att barnet är folkbokfört i Vaggeryds kommun.
 • Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (skollagen 8 kap. 5-7 §§)

Allmän förskola

Erbjuds alla barn från och med läsårsstarten i augusti det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds en kostnadsfri plats i förskolan 525 timmar/år, men det är frivilligt för barnen att delta. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.

Fritidshem

Plats på fritidshem erbjuds vid samma skolenhet där barnet har sin skolplacering. Placering erbjuds elever från och med augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Möjlighet finns att få tillsyn enbart på skollov.

För att erbjudas plats i kommnalt fritidshem gäller följande:

 • Att vårdnadshavare/vårdnadshavarna förvärvsarbetar*, studerar**.
 • Att barnet är folkbokfört i Vaggeryds kommun.
 • Att barnet har en placering vid en kommunal skola.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling, kan beviljas plats i förskola/fritidshem utan att grundkraven är uppfyllda.

Barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd, enligt 8 kap. 7 § skollagen kan beviljas förtur. Beslut om placering fattas av berörd rektor.


*Med förvärvsarbete avses arbete som ger ekonomisk ersättning

** Med studier avses utbildning som är studiemedelsberättigande samt Svenska för  invandrare (SFI).

*** Med föräldraledig avses ledighet enligt föräldraledighetslagen.

Öppettider

Verksamheterna är öppna måndag-fredag mellan kl. 06:00-18:30 om behov föreligger.

Avgiftsregler

Avgiften beräknas på hushållets beräknade gemensamma bruttoårsinkomst/12, det vill säga inkomst före skatt. Med hushåll räknas ensamstående och gifta/sammanboende. Som gifta/sammanboende räknas de som lever under äktenskapsliknande förhållande oavsett om barnen är gemensamma eller inte och är folkbokförda på samma adress. Avgiften beräknas på de familjeförhållanden som råder där barnet är folkbokfört.

Som första barn räknas det yngsta barnet i familjen.

Avgift tas ut för 12 månader.

Platsen i barnomsorgen är reserverad för hela året och betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar.

Aktuellt maxbelopp för 2024 är 56.250kr.

Den allmänna förskolan är kostnadsfri, 15 timmar/vecka, taxan reduceras med 3/8 på grundavgiften under tiden september-maj för de barn som har omsorgsbehov utöver 15 timmar/vecka. Under juni-augusti utgår full avgift.

Barnomsorgstaxa

Förskolebarn 1–5 år

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

3%

1 688 kr

2:a barnet

2%

1 125 kr

3:e barnet

1%

563 kr

4:e barnet

0%

0


Skolbarnomsorg

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

2%

1 125 kr

2:a barnet

1%

563 kr

3:e barnet

1%

563 kr

4:e barnet

0%

0


Endast skollovsplats

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

1%

563 kr

2:a barnet

0,5%

282 kr

3:e barnet

0,5%

282 kr

4:e barnet

0%

0


Ovanstående kan förändras över tid.

Inkomstuppgift och avgiftskontroll

I samband med placering lämnar vårdnadshavaren/vårdnadshavarna uppgift om avgiftsgrundande månadsinkomst. Inkomstuppgiften ligger till grund för debiteringen av avgiften. Vid förändrad inkomst skall ny inkomstuppgift lämnas. Lämnas inte inkomstuppgift in tas högsta avgift ut.

En retroaktiv avgiftskontroll genomförs årligen. Det innebär att hushållets anmälda inkomst jämförs med hushållets taxerade inkomst enligt Skatteverkets register. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Faktura

Faktura skickas ut runt den 15:e varje månad och skall vara betald den sista samma månad. Fakturan avser avgift för innevarande månad.

Avstängning av plats

Om avgiften inte betalas trots påminnelser kommer avstängning av platsen att ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Platsen återfås när skulden är betald eller uppgjord avbetalningsplan fungerar.

Ansökan och köregler

Ansökan om plats till förskola ska göras via kommunens hemsida och ska ske  4 månader innan man behöver plats. I kön står barn som har behov av plats inom 4 månader. Ansökningarna ordnas i ett kösystem.

 1. Beviljad förtur (barn i behov av särskilt stöd, annan dispens)
 2. Syskonförtur
 3. Omplacering
 4. Rak kö dvs. enligt ködatum, vid lika ködatum utgör barnets födelsedatum ködatum.

Ansökan om frititdshem ska göras via kommunens hemsida i så god tid som möjligt innan man har behov av plats.

Bekräftelse på att ansökan mottagits skickas via mail. Vid placering tas i möjligaste mån hänsyn till familjens önskemål, syskons placering och närhet till hemmet. De barn som inte får sitt förstahandsval uppfyllt kan ställa sig för byte av förskola. Vid önskemål om byte av förskoleplats erhåller man det datum man gör ansökan om byte som ködatum. Byte av förskola sker i mån av plats på önskad förskola. Byten mellan förskolor inom samma tätort sker i augusti.

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive förälders omsorgsbehov. Ett barn har endast rätt till en förskole/fritidshemsplacering såväl inom som utanför kommunen.

Om det finns två vårdnadshavare som inte är folkbokförda på samma adress ska båda svara på erbjudandet om placering.

Barnens närvarotider

Barnets vistelsetid baseras på vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt resa till och från arbete eller studieplats. Vid behov kan vårdnadshavares schema begäras in som styrker omsorgsbehovet.

Barn i förskola med mindre tillsynstid än 15 timmar/vecka har möjlighet att lämna upp till 15 timmar/vecka.

Barn vars föräldrar är föräldralediga/arbetssökande

Barn vars föräldrar är föräldralediga/arbetssökande har rätt att behålla sin plats på ordinarie tid en månad efter beräknat förlossningsdatum eller en månad efter man blivit arbetssökande. Barn i förskola har därefter rätt till omsorg 15 timmar/vecka. Tiden förläggs så att den passar den pedagogiska verksamheten.

Fritidsbarn har rätt att behålla platsen 1 månad efter beräknat förlossningsdatum eller en månad efter föräldern blivit arbetslös. Platsen kan även sägas upp med tidigare slutdatum.

Barn vars förälder blir sjukskriven

I samband med förälders sjukdom har barnet rätt till barnomsorg enligt ordinarie schema. Uppstår ett större behov av tid kan förälder ansöka om utvidgad vistelsetid hos rektor.

När syskon är sjuka

Vid syskons sjukdom har barnet rätt till barnomsorg enligt ordinarie schema. Regeln gäller inte vid smittsammare sjukdomar, då förs en dialog med förskolan/fritidshemmet kring gällande rutiner för att hindra sjukdomsspridning. Rektor beslutar om eventuella avvikelser.

Planeringsdagar och kompetensutveckling

Verksamheten stänger 3 heldagar samt 2 halvdagar/läsår för personalens fortbildning eller planering. Alternativ verksamhet erbjuds de förskole/fritidsbarn vars föräldrar har behov av omsorg. Uppgifter om utbildningsdagarna läggs ut på kommunens hemsida inför varje läsår. Utvecklingsdagarna innebär ingen reducering av avgiften.

 

Inskolning

Första veckan av inskolningen, för förskolebarn, är kostnadsfri. Vid byte av tillsynsform tas avgift ut. Vid övergång från förskola till fritidshem samarbetar de båda verksamheterna kring inskolningen, men även föräldramedverkan behövs.

Övergång från förskoleverksamhet till fritidshem

För de barn som ska börja förskoleklass till hösten ska uppsägning av förskoleplats alltid göras. Till och med vecka 31 erbjuds barnet fortsatt förskoleplats om behov finns och avgift för förskoleplats uttages till angivet uppsägningsdatum.

De barn som därefter har behov av fritidsplats från och med vecka 32 ska ansöka om placering och ange önskat placeringsdatum och avgift för fritidshemsplats uttages därefter.

Vid längre ledighet - förskola

Vid ledighet upp till två månader ska förälder i god tid informera rektor för att behålla platsen. Under perioden 1 juni till 31 augusti kan man vara ledig utan särskilda skäl.

Vid ledighet från två månader till sex månader ska särskild ansökan göras till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om att få ledigt och behålla platsen fattas av verksamhetschef för förskolan. För att få beviljad ledighet 2-6 månader måste en av barnets föräldrar ha arbete eller studier på annan vistelseort under den tid då platsen inte nyttjas annars förlorar barnet platsen. Arbete eller studier måste styrkas med intyg. Ledighet beviljas endast i mån av utrymme i verksamheten.

Vid ledighet utgår inte avgiftsreducering.

Skollovsplats

Plats får utnyttjas av elever från och med augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen de fyller 13 år under skolans lovdagar, ferier samt studiedagar. Byte från fritidsplats till skollovsplats måste meddelas 2 månader innan byte kan ske. Plats kan inte bokas för enstaka ledigheter.

Verksamhet under sommar- och jul

Under sommar- och julledighet är öppethållandena begränsade. Vanligtvis infaller dessa begränsningar under veckorna 51-1 respektive veckorna 28-31. Barn i behov av plats kan därför få en placering på en annan förskola-fritids än sitt ordinarie under dessa tider. Intyg om arbete eller studier kommer att efterfrågas av rektor.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker via e-tjänsten IST förskola/fritidshem på kommunens hemsida 2 månader innan sista närvarodag. Under minst 1 månad tas avgift ut oavsett om platsen utnyttjas eller ej och därefter till dess att nytt barn placerats på platsen.

 

Kontakt för frågor

För frågor kopplat till placering, avgift eller fakturor kontakta barn- och utbildningsförvaltningens handläggare via kommunens växel, 0370-67 80 00 alternativt via bun@vaggeryd.se

Vid frågor om verksamheten eller dagliga frågor hänvisas till respektive enhet eller enhetens rektor. Information finns via www.vaggeryd.se eller kommunens växel.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm