Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem styrs av kommunens tillämpningsregler samt skollagen, läroplan för förskolan och barnkonventionen.

Plats i förskola/fritidshem

För att erbjudas plats i förskola/fritidshem gäller följande:

Förskola

 • Att barnet är mellan 1 år och 6 år.
 • Att vårdnadshavare/vårdnadshavarna förvärvsarbetar*, studerar**, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga*** (gäller ej för allmän förskola)
 • Att barnet är folkbokfört i Vaggeryds kommun.
 • Rätt till plats omfattar också barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling (skollagen 8 kap. 5-7 §§)

Fritidshem

 • Erbjuds barn fr o m augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Möjlighet finns att få tillsyn enbart på skollov.
 • Att vårdnadshavare/vårdnadshavarna förvärvsarbetar*, studerar**.
 • Att barnet är folkbokfört i Vaggeryds kommun.

Allmän förskola

Erbjuds alla barn från och med läsårsstarten i augusti det år de fyller 3 år. Alla barn erbjuds en kostnadsfri plats i förskolan 525 timmar/år, men det är frivilligt för barnen att delta. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.

*Med förvärvsarbete avses arbete som ger ekonomisk ersättning

** Med studier avses utbildning som är studiemedelsberättigande samt Svenska för  invandrare (SFI).

*** Med föräldraledig avses ledighet enligt föräldraledighetslagen.

Ansökan

Ansökan om plats skall ske  4 månader innan man behöver plats. Ansökan görs på kommunens hemsida via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem.

I kön står barn som har behov av plats inom 4 månader. Ansökningarna ordnas i ett kösystem.

 1. Beviljad förtur (barn i behov av särskilt stöd, annan dispens)
 2. Syskonförtur
 3. Byte av förskola
 4. Rak kö dvs. enligt ködatum, vid lika ködatum utgör barnets födelsedatum ködatum.

Bekräftelse på att ansökan mottagits skickas hem. Vid placering tas i möjligaste mån hänsyn till familjens önskemål, syskons placering och närhet till hemmet. De barn som inte får sitt förstahandsval uppfyllt kan ställa sig för byte av förskola. Vid önskemål om byte av förskoleplats erhåller man det datum man gör ansökan om byte som ködatum.

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive förälders omsorgsbehov. Ett barn har endast rätt till en förskoleplats såväl inom som utanför kommunen.

Barn vars föräldrar är föräldralediga/arbetssökande

Barn vars föräldrar är föräldralediga/arbetssökande har rätt att behålla sin plats på ordinarie tid en månad efter beräknat förlossningsdatum eller en månad efter man blivit arbetssökande. Barnen har därefter rätt till omsorg 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka. Tiden förläggs så att den passar den pedagogiska verksamheten.

För fritidsbarn upphör platsen 1 månad efter beräknat förlossningsdatum eller en månad efter man blivit arbetslös. Platsen kan även sägas upp med tidigare slutdatum.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling, kan beviljas plats i förskola utan att grundkraven är uppfyllda.

Barn som av kommunen bedöms vara i behov av särskilt stöd, enligt 8 kap. 7 § skollagen, kan beviljas förtur.

Öppettider

Verksamheterna är öppna måndag-fredag mellan kl. 06:00–18:30 om behov föreligger.


Barnomsorgstaxa

Förskolebarn 1–5 år

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

3%

1 645 kr

2:a barnet

2%

1 097 kr

3:e barnet

1%

548 kr

4:e barnet

0%

0


Skolbarnomsorg

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

2%

1 097 kr

2:a barnet

1%

548 kr

3:e barnet

1%

548 kr

4:e barnet

0%

0


Endast skollovsplats

Grundavgift

% av inkomst

Maxbelopp

1:a barnet

1%

548 kr

2:a barnet

0,5%

274 kr

3:e barnet

0,5%

274 kr

4:e barnet

0%

0


Ovanstående kan förändras över tid.

Avgiftsregler

Avgiften beräknas på hushållets beräknade gemensamma bruttoårsinkomst/12, det vill säga före skatt. För 2022 är inkomsttaket 52.410 kr/månad.  Med hushåll räknas ensamstående och gifta/sammanboende. Som gifta/sammanboende räknas de som lever under äktenskapsliknande förhållande oavsett om barnen är gemensamma eller inte och är folkbokförda på samma adress. Avgiften beräknas på de familjeförhållanden som råder där barnet är folkbokfört.

Som första barn räknas det yngsta barnet i familjen.

Den allmänna förskolan är kostnadsfri, 15 timmar/vecka, taxan reduceras med 3/8 på grundavgiften under tiden september-maj för de barn som har omsorgsbehov utöver 15 timmar/vecka. Under juni-augusti utgår full avgift.

Avgift tas ut för 12 månader.

Har barnen ingen omsorg under minst 4 veckor under perioden v 25-33 utgår ingen avgift för juli månad. Uppgifter om ledighet skall vara inlämnade till respektive förskola/fritids senast den 1 maj. Platsen i barnomsorgen betraktas som ett abonnemang och därför minskas inte avgiften om barnet inte utnyttjar sin plats alla dagar.


Inkomstuppgift

I samband med placering lämnar vårdnadshavaren/vårdnadshavarna uppgift om avgiftsgrundande bruttoårsinkomst/12 via skolportal - Logga in på IST Adminstration. Inkomstuppgiften ligger till grund för debiteringen av avgiften. Vid förändrad inkomst skall ny inkomuppgift lämnas. Lämnas inte inkomstuppgift in tas högsta avgift ut. Inkomsten kan komma att kontrolleras med arbetsgivare/försäkringskassa/arbetslöshetskassa.

Vi strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör vi årligen en avgiftskontroll.

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Den beräknade månadsinkomsten kan förändras vid till exempel föräldraledighet, studier, arbetslöshet och löneförändring.

Faktura

Faktura skickas ut runt den 15:e varje månad och skall vara betald den sista samma månad. Fakturan avser avgift för innevarande månad.

Stängning

Verksamheten stänger 3 heldagar samt 2 halvdagar/läsår för personalens fortbildning eller planering. Alternativ verksamhet erbjuds de förskole/fritidsbarn vars föräldrar har behov av omsorg. Uppgifter om utbildningsdagarna läggs ut på kommunens hemsida inför varje läsår. Utvecklingsdagarna innebär ingen reducering av avgiften.

Inskolning

Första veckan av inskolningen, för förskolebarn, är kostnadsfri. Vid byte av tillsynsform tas avgift ut. Vid övergång från förskola till fritidshem samarbetar de båda verksamheterna kring inskolningen, men även föräldramedverkan behövs.

Barnets närvarotider

Barnets vistelsetid på förskolan baseras på vårdnadshavarens arbetstid/studietid samt resa till och från arbets-/studieplats. Barn i förskola med mindre tillsynstid än 15 timmar/vecka har möjlighet att lämnas upp till 15 timmar/vecka.

Övergång från förskoleverksamhet till fritidshem

Säg upp förskoleplatsen minst två månader innan sista datum som ni behöver platsen. Ansök om fritdsplats senast 1 juni.

Skollovsplats

Plats får utnyttjas av elever i ålder 6 år till och med vårterminen de fyller 13 år under skolans lovdagar, ferier samt studiedagar. Byte från fritidsplats till skollovsplats måste meddelas 2 månader innan byte kan ske. Plats kan inte bokas för enstaka ledigheter.

Avstängning av plats

Om avgiften inte betalas trots påminnelser kommer avstängning av platsen att ske. Normala kravåtgärder omfattande lagsökning och utmätning fullföljs oberoende av eventuell avstängning. Platsen återfås när skulden är betald eller uppgjord avbetalningsplan fungerar.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats sker via e-tjänsten IST förskola/fritidshem på kommunens hemsida 2 månader innan sista närvarodag. Under minst 1 månad tas avgift ut oavsett om platsen utnyttjas eller ej och därefter till dess att nytt barn placerats på platsen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Marinette Hjelm