Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Pojke skriver

Särskilda behov, extra stöd

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Barns och elevers behov av extra stöd sker alltid i nära dialog med dig som vårdnadshavare.

Extra stöd i förskolan

Alla barn behöver stöd i sin utveckling. Några barn behöver särskilt stöd under vissa perioder eller under hela förskoletiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen av andra orsaker.

Barns behov av särskilt stöd ska inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet av särskilt stöd är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, de människor och den miljö som finns i de aktiviteter som sker i förskolan. Det betyder att ett barn kan behöva särskilt stöd i en miljö men inte i en annan.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att komplettera det särskilda stödet med specialpedagogisk handledning till personalen.

Följa upp och utvärdera stödinsatser

De insatser som genomförs ska följas upp och utvärderas, för att detta ska vara möjligt måste stödinsatserna dokumenteras. Planering, syfte med insatserna, ansvarsfördelning och vilken övrig samverkan som krävs ska finnas med i dokumentationen.

Lyhördheten för vårdnadshavarnas synpunkter är extra viktigt när det gäller insatser för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Enligt skollagen ska barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Kontakt, extra stöd i förskolan

Har du funderingar om ditt barn i förskolan har särskilda behov och är i behov av extra stöd kontaktar du förskolechefen på respektive förskola. Kontaktuppgifter hittar du på respektive förskola:

Extra stöd i skolan

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska uppmärksammas och en pedagogisk utredning genomföras. Elevens kunskapsutveckling ska följas upp, åtgärder genomföras och utvärderas.

Tidig upptäckt har stor betydelse för elevens fortsatta lärande. Arbetet ska ske i samverkan med elever, vårdnadshavare, ansvariga lärare och i vissa fall elevhälsans personal där bland annat specialpedagog ingår.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) finns på varje skolenhet och leds av rektor. I teamet ingår specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och i vissa fall speciallärare, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

EHT ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. EHT ska samverka med vårdnadshavare, personal och externa instanser kring elever i behov av särskilt stöd.

Kontakta skolans elevhälsoteam om du har funderingar om ditt barns behov av extra stöd i grundskolan.

Elevhälsoteam på respektive skolor

Anpassad Grundskola

Vägen in i Anpassad Grundskola innehåller flera moment. Många av barnen har redan i förskoleåldern varit i kontakt med Barn- och Ungdomshabiliteringen (HAB), utredningar har gjorts och diagnoser har ställts. Det är då uppenbart att barnens ska erbjudas att fullgöra sin skolgång i anpassad grundskola.

Beträffande andra elever är processen mer långdragen. Skolgången kan ha påbörjats i grundskolan men ju längre tid som har gått, så har det blivit mer problematiskt. Eleven har, även med det stöd som varje elev har rätt till i grundskolan, svårt att klara kunskapsmålen. Enligt skollagen 7 kap. 5§ ska elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning, tas emot i anpassade grundskola.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Helen Bengtsson-Carlström