Huvudmeny

Huvudgren:

Utbildning och barnomsorg

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Bildtext

Skolskjuts för grundskolan

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskoleelever till och från en plats i anslutning till elevens hem med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt 9 kap 15 b §, 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30 § i skollagen (2010:800) är
hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till och från den plats där utbildning för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola bedrivs med hänsyn tagen till:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • funktionsnedsättning hos elev eller
 • annan särskild omständighet

Mer information om annan särskild omständighet finner du via länken nedan i Riktlinjer för skolskjuts i Vaggeryds kommun HT 2023, under Kap 2.1 Särskild omständighet.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansökan görs via kommunens e-tjänster i länken nedan.

Du finner ansökningsblanketten genom att öppna följande flik 1. Barn och utbildning. 2.Grundskola

Vilka avstånd gäller för att vara berättigad till skolskjuts enligt kommunens riktlinjer?

Skolvägen räknas från elevens folkbokföringsadress och fram till den skolan som eleven går på. Skolvägen ska ha följande avstånd för att eleven ska vara berättigad skolskjuts:

 • Skolår F–3 minst 2 km
 • Skolår 4–6 minst 4 km (från och med höstterminen 2023 är gränsen sänkt till minst 3 km för en elev i årskurs 4–6)
 • Skolåret 7-9 minst 4 km

Avståndsmätningen görs enligt följande prioritetsordning: gångväg, cykelväg, bilväg.

Utöver gränserna för skolvägens avstånd finns också gränser för hur lång vägen bör vara mellan bostaden och påstigningsplatsen:

 • Skolår F - 3 max 1 km
 • Skolår 4 - 6 max 2 km
 • Skolår 7-9 max 3 km

Vad gäller för ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl?

Om särskilda skäl finns kan skolskjuts även beviljas om skolvägen är kortare än de avståndskriterier som framgår i kommunens riktlinjer.

Särskilda skäl kan vara att eleven har ett funktionshinder, att skolvägen har en svår trafiksituation eller att eleven av andra anledningar är i behov av skolskjuts. Varje ansökan prövas individuellt först utifrån ordinarie skolskjutsregler och därefter utifrån om särskilda skäl föreligger. Det kan därför vara bra att styrka din ansökan med en tydlig motivering eller annat underlag som påvisar behov av skolskjuts.

Vid särskilda skäl ska en skriftlig ansökan göras i god tid innan behovet av skolskjuts. Om ansökan avser förlängning av redan befintlig skolskjuts för ny hösttermin ska ansökan lämnas in senast 30 maj.

Ansökan om skolskjuts kan göras via kommunens e-tjänster, blanketten heter "Ansökan om skolskjuts för elever". Om ansökan är på grund av att särskilda skäl anses föreligga så används rutan "övrigt" för motivering. Eventuella bilagor eller intyg skickas via e-post till skolskjuts@vaggeryd.se eller via post till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 43, 568 21 Skillingaryd

Vad gäller vid delat boende - växelvis boende?

Med delat boende, så kallat växelvis boende, menas att barnet vistas ungefär lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna. Med varaktigt boende avses om man bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Växelvis boende gäller ej då någon förälder har domstolsbeslut om ensam vårdnad.

Elever i grundskola, förskoleklass och anpassad grundskola som bor växelvis hos respektive
vårdnadshavare kan beviljas skolskjuts från båda adresserna när:

 • Det är fråga om ett intygat, regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor till den andre vårdnadshavaren (ska styrkas genom schema, avtal eller dom).
 • Eleven och båda vårdnadshavarna är bosatta inom Vaggeryds kommun.
 • Eleven går i den skola som kommunen anvisat.
 • Skolskjutsregler i övrigt för Vaggeryds kommun är uppfyllda, t ex avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Rätten till skolskjuts prövas till/från varje bostadsadress var för sig, vilket innebär att om en förälder bor inom kommunen kan rätt föreligga till skolskjuts till och från den adressen.

Vårdnadshavarna som begär skolskjuts enligt ovan ska i god tid lämna ansökan
på särskild blankett (se länk till e-tjänsterna nedan). Ansökan kan avse högst ett läsår i taget eller i förekommande fall återstoden av innevarande läsår. Om ansökan avser förlängning av redan befintlig skolskjuts för ny hösttermin ska ansökan lämnas in senast 30 april.

Hur hittar jag ansökningsblanketten för skolskjuts vid växelvis boende?

Du finner ansökningsblanketten via länken nedan. Där efter finns blanketten under 1.Barn- och utbildning samt 2. Grundskola.

Vad gäller om en elev väljer att gå på en annan skola än den anvisade skolan?

En elev har via det fria skolvalet rätt att välja en annan skola än den kommunen placerat eleven i (den så kallade placeringsskolan utgår alltid från den så kallade närhetsprincipen).

Väljer eleven en annan skola än den tilldelade frånsäger sig eleven formellt rätten till skolskjuts eftersom rätten endast gäller den tilldelade skolan. Eleven kan dock ansöka om skolskjuts och få det beviljat om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

När kommunen bedömer om det skulle vara en ekonomisk eller organisatorisk svårighet utgår man från vilka åtaganden kommunen skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i. Går skolskjuts inte att lösa inom ramen för befintliga turer har man därför inte rätt till skolskjuts vid val av annan skola än där man blivit placerad om inte särskilda skäl föreligger (se avsnitt om särskilda skäl).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Sofia Larsson