Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Lagan som rinner

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från exempelvis hustak, gator och parkeringsplatser. Under naturliga förhållanden tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag, sjöar och vårt grundvatten.

I tätbebyggda områden med mycket hårdgjorda ytor rinner dagvattnet via ledningar och diken till dammar eller direkt ut till närmsta vattendrag utan någon naturligt rening.

Risker

Dagvattnet har blivit alltmer förorenat och kan innehålla näringsämnen, tungmetaller, korrosions- och förslitningsprodukter från bland annat fordon, beläggningsmaterial och olja. Det kan påverka växt- och djurlivet med bland annat algblomning, syrefattiga bottnar och förgiftning av vattenlevande växter och djur.

Även översvämning vid kraftig nederbörd kan leda till problem. Det är viktigt att ha beredskap att tillfälligt ta emot stora mängder nederbörd i fördröjningsmagasin och att föroreningarna i dagvattnet renas innan det når våra sjöar och vattendrag.

Rening av dagvattnet

Dagvatten kan till exempel renas i konstgjorda dammar, via översilningsytor och i dagvattenfilter. Att ta hand om dagvattnet i anslutning till den plats där det uppstår ger fördelar både miljömässigt och ekonomiskt. Marken och växtligheten tar upp och bryter ned näringsämnen och vissa föroreningar. Därför förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten på den egna fastigheten.

Dagvattenstrategi

En gemensam modell för dagvattenstrategi i Jönköpings län har tagits fram. Därefter görs en kommunspecifik dagvattenstrategi med utgångspunkt i modellen. Arbetet med dagvattenstrategin kommer att ingå i det VA-planarbete som startade i Vaggeryds kommun 2013.

Anslutning dagvatten

Man kan ansöka om anslutning av dag- och dräneringsvatten till kommunens dagvattenledning. Anslutning förutsätter att kommunen har dagvattenhantering i området.

Kommunalt dagvatten

Kommunala dagvattenledningar mynnar oftast direkt i närmaste vattendrag, men de kan också ledas till en konstgjord damm eller liknande för rening. Dagvattnet ska inte belasta kommunens avloppsreningsverk och man får därför inte leda dagvatten så som takvatten eller dräneringsvatten till en spillvattenledning.

Dagvattenledningar

Kommunen har idag ett så kallat duplikatsystem med separata ledningar för spillvatten och dagvatten i större delen av tätorterna. Det förekommer dock fortfarande felkopplingar där dagvatten har kopplats till spillvattenledningar. Tekniska kontoret utreder felkopplingar löpande och när en sådan uppdagas blir fastighetsägaren normalt tvungen att åtgärda felet.
I vissa delar av kommunen finns endast ledningar för spillvatten, där ska lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten praktiseras.

Fastighetens dagvatten och dränering

Fastighetsägaren är ansvarig för att samtliga VA-installationer är korrekt utförda och i gott skick. Har du haft källaröversvämning eller planerar att dränera om, kontakta kommunen för rådgivning.

Tänk på

  • Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattennätet.
  • God marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna transporteras bort från huset. Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till en dagvattenbrunn (uppsamlingsbrunn) med sandfång, som i sin tur är ansluten till den kommunala  dagvattenledningen eller en lokal lösning för dagvatten inom fastigheten (LOD-lösning).
  • Dränering och spygatter får inte anslutas under dämningsnivån för dagvattenledningen.
  • Tvätta inte bilen på gatan. Tvättvattnet rinner då ner i rännstensbrunnar och vidare ut i våra sjöar och vattendrag som förorenas.

Dagvattentaxa

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska en särskild dagvattenavgift tas ut i de områden där kommunal dagvattenhantering finns.

Dagvattentaxan är uppdelad i tre delar:

Dagvatten fastighet

betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand från fastigheten.

Dagvatten gata

betalas av alla i ett samhälle med kommunala gator. I till exempel Svenarum betalar man inte dagvatten gata.

Dagvatten villa

inkluderar båda avgifterna dagvatten gata och dagvatten fastighet. Halva avgiften är dagvatten fastighet och halva dagvatten gata.

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-03-20

Sidansvarig:

Teo Magnusson Bejving

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kontaktuppgifter

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision