Huvudmeny

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Person med en maskin som förbereder sprängning i ett schakt i en väg

Tillstånd för att använda, gräva eller schakta i kommunal mark

Stora delar av den offentliga eller allmänna marken ägs och förvaltas av kommunen. Huvudsyftet är att sådan mark ska vara tillgänglig för allmänheten och avsedd för invånarnas gemensamma behov att röra sig i kommunen. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Definitioner och lagstiftning

Med offentlig plats menas allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan anges som allmän plats. Det är ordningslagen (1993:1617) som allmänt reglerar hur offentliga platser får användas. I huvudsak är det polismyndigheten som ger tillstånd till att tillfälligt få disponera offentliga platser för andra ändamål än de är avsedda för.

Kommunen ska alltid yttra sig över de polistillstånd som ges, men kan därutöver ställa krav på användandet av kommunal mark. I Vaggeryds kommun gäller det särskilt för torghandel samt för grävning i och schaktning av kommunal mark.

Disponera allmän mark för att gräva eller schakta

Den som vill använda kommunal mark för att gräva, schakta, dra ledningar eller annat arbete måste söka tillstånd hos tekniska kontoret minst två veckor innan arbetet ska påbörjas. Även andra berörda anläggningsägare ska ges möjlighet att medverka i planeringen av arbetet och arbete på offentlig plats kräver polistillstånd. Arbetet får inte påbörjas innan tillståndet är klart.

Vaggeryds kommun använder sedan 2015 en handbok för arbete på väg som gäller både det egna arbetet och entreprenörers arbete på kommunala vägar. Bland annat framgår det att ju mer högtrafikerad en väg är ju större hänsyn måste man ta.

Om arbetet kommer att påverka någon form av trafik (gata/väg eller gång- och cykelväg) ska också en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och bifogas ansökan om grävtillstånd. TA-planen ska med ritningar visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. Entreprenören är ansvarig för tillräcklig avstängning med skyddsåtgärder kring arbetsområdet och vägmärken, samt övriga skyltning eller markering.

Efter att arbetet genomförts ska platsen återställas i ursprungligt skick. Tekniska kontoret sköter återställningen enligt en särskild prislista.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-17

Sidansvarig:

Hans Göransson

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision