Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Ekonomi, budget och redovisning

Kommunens budget för 2016 har en omslutning på 915 miljoner kronor. Budgeterat resultat för år 2016 är + 5 mkr. Varje nämnd har ett eget budgetansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens drift- och investeringsbudget i juni månad varje år. Vaggeryds kommun har länets lägsta kommunalskatt 2016.

Programbudget

Nedan finns årets programbudget (driftbudget) och budgeten från några tidigare år.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun är förhållandevis låg. Storleken på skatten beslutas vid kommunfullmäktige i november varje år. Kommunalskatt för 2016 är 21,19 kr.

Det vi i dagligt tal brukar kalla kommunalskatt består av två olika delar:

  1. utdebitering som går till kommunen
  2. utdebitering som går till Region Jönköpings län

Kommunalskatten i Vaggeryds kommun består 2016 av (2015 i parantes):
Kommunal del 21,19 kronor (21,19)
Regionens del 11,26 kronor (11,26)
Totalt 32,45 kronor (32,26)

Så här fördelas skatten 2016 till kommunens verksamheter

Nämnd/styrelse

Andel

Belopp, tkr

Kommunstyrelsen

8,7 %

  60 776

Socialnämnden

33,0 %

230 633

Barn- och utbildningsnämnden

47,6 %

332 851

Miljö- och byggnämnden

0,8 %

   5 929

Kultur- och fritidsnämnden

4,2 %

 29 533

Tekniska utskottet*

4,1 %

29 204

Räddningstjänst

1,5 %

10 188

Elverksstyrelsen*

- 0,2 %

- 1500

Valnämnden

0,1 %

    700

Revisionsnämnd

0,1 %

    700

Överförmyndarverksamhet

0,1 %

    800

*El, vatten, avlopp och renhållning finansieras inte med skattemedel utan med pengar som invånarna betalar för dessa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

Finansiella mål

Nettokostnadernas andel av totala skatteintäkter ska vara högst 98 %.

Soliditetsmålet är 50 % inklusive pensionsskuld.

Investeringar

Beräknade nettoinvesteringar år 2016 är 61 400 tkr

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast granskad:

2016-12-09

Sidansvarig:

Torbjörn Lindberg

Kontakt

Växel: 0370-67 80 00
E-post:
info@vaggeryd.se
Adress:
Box 43, 568 21 Skillingaryd
Besök:
Kommunhuset Skillingehus, Bangårdsgatan 2, Skillingarydlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Org.nr: 212000 - 0522

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision