Huvudmeny

Huvudgren:

Bygga, bo och miljö

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Vaggeryd centrum foto: Örjan Clarström

Översiktsplanering

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad är en översiktsplan?

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser, vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden.

Översiktsplanen ger en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen av olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende. Om det behövs ger kommunstyrelsen miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny översiktsplan, en fördjupning, eller ett tillägg till den för ett visst område.

Översiktsplan för Vaggeryds kommun, förslag till samrådshandling 2022

Just nu pågår arbetet med att arbeta fram en ny översiktsplan för Vaggeryds kommun. För att ta del av samrådsförslaget och information om samrådet, se översiktsplanens webbsida.

Vaggeryds kommuns översiktsplan 2012

Vaggeryds kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2012 och vann laga kraft 2014. Observera att länsstyrelsen har lagt till ett föreläggande inom skjutfältets bullerzon.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund